Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i psykologi (kull 2008 - 11)

Bachelor i psykologi (kull 2008 - 11)


Ambrin studerer psykologi
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210876
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Einar Strumse

Med en Bachelor i psykologi fra HiL får du en mulighet til å arbeide innen det psykologiske fagfeltet på mange ulike områder i samfunnet. Ønsker du å bli psykolog, må du imidlertid ta et embetsstudium ved et universitet.

For deg som allerede har en fagutdanning (f.eks. lærer, sykepleier eller økonom) kan det være nyttig å kombinere dette med en Bachelor i psykologi. Dette kan gi ny og viktig kunnskap, nye perspektiver og nye muligheter.

Studiet gir deg god generell kunnskap om psykologi og gir muligheter for faglig fordypning på psykologiske kjerneområder som kognitiv-, biologisk-, utviklings-, sosial- og personlighetspsykologi i tillegg til en rekke anvendte områder.

Utenlandsopphold
Studentene anbefales å ta et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Videre studier
HiL tilbyr for tiden ikke masterstudier innen dette fagområdet, men du har mulighet til å søke opptak til både masterstudier i psykologi og ulike tverrfaglige masterstudier ved universiteter og høgskoler. Du kan også søke opptak på HiLs masterstudier innen helse- og sosialfag og samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.


Bachelorstudiet i psykologi er et 3-årig studium som søker å gi en generell og bred innføring i psykologi, faglig og metodisk kunnskap og mer fordypende innsikt i psykologiens basaldisipliner. Sentralt er økt kunnskap om menneskets utvikling, samspillet mellom menneskets tenkning, følelser, intensjoner og adferd og menneskelig samspill innenfor grupper, organisasjoner, sosiale og tekniske systemer og med våre økologiske omgivelser. Det er også viktig å integrere teoretiske og enkelte anvendte aspekter ved psykologi i kombinasjon med grunnleggende metodiske og ferdighetsmessige aspekter.

Kunnskapstilegnelse og oppøvelse i kritisk og selvstendig tenkning er sentralt. Dette gjøres bla.a. gjennom studium og diskusjon av ulike teoretiske og faglige perspektiver på samme fenomen, og gjennom aktivt å søke å anvende ulike perspektiver i analyse og beskrivelse av fenomenene.

Bachelorprogrammet har en faglig progresjon. Første studieår gir en generell innføring i faget psykologi, psykologiens historie, generell metodologi og grunnleggende kunnskap om menneskets sosiale samspill i grupper, organisasjoner og kulturer.

Andre året består av en kombinasjon av noen disiplin-teorifag, videreføring av metode og grunnleggende ferdighetstrening. Disiplinfagene og metode er hver på 15 SP, delt på 10 SP teorifag og 5 SP grunnleggende metode og ferdighetstrening innen hver disiplin.

Tredje og siste studieår består av flere displin-teorifag og avsluttes avsluttes med et større, skriftlig arbeid, bacheloroppgaven. Hvert av fagene og bacheloroppgaven er på 10 SP.


Studiemodell Bachelor i psykologi

Bachelor i psykologi: Struktur/emneoppbygging kull 2007/2010

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O 10          
1PSY100/1 Innføring i generell psykologi og
psykologiens historie
20 O 20          
2EXFAC/1 Innføringsemne II/Examen facultatum
(psykologi)
10 O   10        
1PSY101/1 Psykologiens metodologi 10 O   10        
1PSY102/1 Sosialpsykologi 10 O   10        
PSY1001 Utviklingspsykologi 15 O     15      
PSY2002/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi 15 O     15      
1PSMETOD Metode II 15 O       15    
PSY1002 Personlighetspsykologi 15 O       15    
PSY1012 Biologisk psykologi 10 O         10  
PSY1013 Kognitiv psykologi 10 O         10  
PSY1003 Helse- og miljøpsykologi 10 O         10  
PSY2001 Pedagogisk psykologi 10 O           10
1PSABNOR Abnormal psykologi 10 O           10
1PSBACH Bacheloroppgave - psykologi 10 O           10
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Bachelorprogrammet i psykologi over 3 år er sammensatt slik:

1) Første året er identisk med Årsstudiet i Psykologi og består av totalt 60 SP; 40 av disse er psykologi og det er PSY 100 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie (20 SP), PSY 101 Psykologiens metodologi (10 SP) og PSY 102 Sosialpsykologi (10 SP). De resterende 20 SP kommer fra Examen Philosophicum (10 SP) og Examen Facultatum (10 SP).

2) Andre året består Utviklingspsykologi (15 SP) og Arbeids og organisasjonspsykologi (15 SP) på høstsemesterer og Metode II (15 SP) og Personlighetspsykologi (15 SP) på vårsemesteret.

3) Tredje året består av biologisk psykologi, kognitiv psykologi og helse og miljøpsykologi på høstsemesteret og pedagogisk psykologi, abnormalpsykologi og bacheloroppgaven på vårsemesteret. Samtlige emner her er på 10 SP.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller vurdering på grunnlag av realkompetanse. Har studentene tatt eksamen i ex.phil. og/eller ex.fac, kan man få godkjent dette.

Yrkesmuligheter

Kunnskap om psykologi etterspørres i stadig flere sammenhenger og både selvstendig og kombinert med andre fag kan det være aktuelt innenfor: Organisasjonsarbeid, administrativ, økonomisk og annen saksbehandling, undervisning, konsulentvirksomhet, markedsføring, massemedier, informasjonsteknologi og personalarbeid. Bachelorstudiet kan også være aktuelt som videreutdanning for grupper innen sosial- og helsevesen, skolesektoren og andre som ønsker å kvalifisere seg ytterligere til faglige, administrative eller ledelsesoppgaver innenfor eget felt.

Videre utdanning

Programmet kan også gi muligheter til videreutdanning innenfor ulike mastergrader i psykologi eller andre fag. Bachelorstudiet kvalifiserer ikke til å praktisere som psykolog.

Undervisnings- og læringsmetode

Bachelorstudiet har disse lære- og undervisningsformene:

Forelesninger: Muntlig formidling av fagstoff fra lærer til større plenumsgruppe . Forelesningene kan være konsentrert til få dager eller fordelt utover flere uker. Til forelesningene kan det også høre øvelser, gruppe-diskusjoner o.a.

PBL og gruppeundervisning: Dette kan være i form av gruppeveiledete seminarer, en dialogisk formidling av fagstoff hvor både faglærer og gruppen selv har delansvar for læreprosessen, eller presentasjon og gruppe-diskusjon av studenters skriftlige arbeider og hvor faglærer har et særlig veiledningsansvar. Gruppeundervisningen kan være fordelt over hele semesteret eller konsentrert til perioder. Ferdighets og anvendte aspekter ved psykologien vil naturlig høre hjemme her.

Prosjektarbeid: Mindre skriftlig arbeid basert på selvvalgt tema innen hvert emne. Studentene arbeider med dette gjennom hele semesteret og leverer innen fastsatte tidsfrister. Emneansvarlig faglærer spesifiserer nærmere den formelle oppbyggingen av arbeidet. Godkjent prosjektarbeid er et eksamenskrav (mappe; se eksamensformer).

Veiledning faglærer. Lærer veileder studenter individuelt eller i grupper. Dette vil vesentlig være skriftlige arbeider og øvelser.

Studentveiledning: Studenter veileder medstudenter. En del av prosessen med prosjektarbeidet.

Nett-undervisning: Undervisning som gis over internett. Classfronter-systemet er innført som læreprogram ved HiL og alle studenter får tilbud om opplæring i bruk av programmet. Det gis også individuell veiledning/opplæring etter behov. Nett-undervisning omfatter forelesninger (notater, bilder, illustrasjoner og lignende), faglærerbasert veiledning individuelt og grupper (elektroniske klasserom), diskusjonsfora, kunnskapsprøver/ tester som ligger på nettet og mye annet fag- og undervisningsrelatert stoff som er lagt ut på Classfronter.

SEMESTERSYKLUS

Semesteret er oppdelt i ulike arbeidssykluser med ulike læringsformer og kan variere noe med de ulike emner. Ordinær semestersyklus er følgende: 1) forelesninger, 2) individuelle studier, PBL-gruppe-undervisning, 3) prosjektarbeid/ veiledning

KRAV TIL INTERNPROGRESJON

Generelt gjelder at alle eksamener på hvert årstrinn må være bestått før kandidaten kan gå videre på neste studieår. Dette betyr eksempelvis at alle emner på første studieår skal være bestått før studentene kan starte på andre studieår. Det kan imidlertid gis unntak fra ordinær studieprogresjon med et ikke bestått emne i et semester under forutsetning av bestått eksamen i dette emnet påfølgende semester.

Eksamensform

Det er tre eksamensformer: Skriftlig dagseksamen kortsvarsoppgaver, skriftlig dagseksamen flervalg (multiple choice), prosjektarbeid.

For skriftlig dagseksamen, kortsvar eller flervalg, benyttes bokstavkarakterer etter følgende skala: A, B, C, D, E og F (ikke bestått). For prosjektoppgaver, essay (hjemme-eksamen; mappe) benyttes bestått/ ikke bestått. Vurderingsformene kan være noe forskjellig fra emne til emne.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Anders Hanslien 14.04.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L