Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i sosialt arbeid (kull 2008 - 11)

Bachelor i sosialt arbeid (kull 2008 - 11)


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210080
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Vedlegg
application/pdf Søknadsskjema overflytting fra annen høgskole.pdf 18,48 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Inger Karin Norbye

Målet med utdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er reflekterte omkring egen og brukernes rolle. Studiet kvalifiserer for å arbeide med sosiale problemer på ulike felt og med ulike målgrupper.

Den vanlige yrkesbetegnelsen er sosionom. Sosionomers hovedarbeidsplass er i den kommunale sosial- og barneverntjenesten. Andre arbeidsplasser kan være institusjoner med ulike målgrupper, f.eks. rus, psykiatri, somatiske sykehus, personalforvaltning og frivillige organisasjoner.

Studiet vektlegger kunnskap om sosiale prosesser og strukturer som påvirker menneskers liv. Undervisningen er basert på forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Studiet fremmer refleksjon over fag, egne holdninger og framtidig yrkesrolle.

Utenlandsopphold
Aktuelt i praksisperioden i vårsemesteret i 2. studieår.

Videre utdanning
Sosionomer kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier på HiL og ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.


Målet med utdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er reflekterte både på egen rolle og på brukernes rolle. Studentene skal få kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. De skal engasjeres faglig, oppøve evnen til kritisk refleksjon over fag, etikk, egen yrkesrolle og de sosiale prosesser og strukturer som er rammer for brukernes liv.

Studiet er et 3-årig studium som kvalifiserer for å arbeide med sosiale problemer på ulike felt og med ulike målgrupper.


Studiemodell Bachelor i sosialt arbeid

Bachelor i sosialt arbeid: Struktur/emneoppbygging

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
1BV01/3, 1SO1/3, 1VP01/3 Grunnleggende perspektiver i helse- og
sosialarbeid
60 O 30 30        
1SO05 Emne 2. Sosialt arbeids
kunnskapsgrunnlag. Teori og praksis
30 O     30      
1SO06 Emne 3. Praksis med praksisforberedende
undervisning
30 O       30    
SOA2001 Emne 4. Sosialt arbeid med mennesker med
sammensatte behov
30 O         30  
SOA2002 Emne 5. Forskning i eget fag 10 O           10
SOA2004 Selvvalgt fellesemne for bachelor i
sosialt arbeid, barnevern og vernepleie
5 O           5
SOA2003 Emne 7. Fordypningsoppgave 15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Målet med utdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er reflekterte både på egen rolle og på brukernes rolle. Studentene skal få kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. De skal engasjeres faglig, oppøve evnen til kritisk refleksjon over fag, etikk, egen yrkesrolle og de sosiale prosesser og strukturer som er rammer for brukernes liv.

Studiet er et heltidsstudium. Det er inndelt i til sammen 7 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølge de framkommer i fagplanen.

 • Emne 1: Grunnleggende perspektiver i helse- og sosialarbeid, 4 delemner (totalt 60 studiepoeng)
 • Emne 2: Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. Teori og praksis (30 studiepoeng).
 • Emne 3: Praksis med praksisforberedende undervisning (30 studiepoeng).
 • Emne 4: Sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov (30 studiepoeng).
 • Emne 5: "Forskning i eget felt" - prosjektarbeid (10 studiepoeng).
 • Emne 6: Fellesemne med Bachelor i barnevern (5 studiepoeng).
 • Emne 7: Fordypningsoppgave (15 studiepoeng).
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse. Politiattest

Det er mulig å søke om overflytting fra annen høgskole til 2. og 3. studieår for BA barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.

Det er ingen søknadsfrist. Innkomne søknader vil bli behandlet innen juni.

Retningslinjer for bytte av studieplass er:

 • Det må være ledig studieplass på det kull det søkes byttet til
 • Det må være samsvar i fagplanene, slik at søker kan fullføre studiet
 • Ønske om overflytting må begrunnes
 • Ved tilnærmet like forhold, kan søkere rangeres på grunnlag av konkurransepoeng

Søknad om overflytting må skje på eget skjema (se link til søknadsskjema under Vedlegg oppe til høyre på siden). NB: Alle krav om dokumentasjon må være oppfylt.

Utfylt søknadsskjema og dokumentasjon sendes til:

Høgskolen i Lillehammer
Avd. for helse- og sosialfag
Postboks 952
2604 Lillehammer

Yrkesmuligheter

Den vanlige yrkesbetegnelsen er sosionom. Sosionomers hovedarbeidsplass er i den kommunale sosial- og barneverntjenesten. Andre arbeidsplasser kan være institusjoner med ulike målgrupper for eksempel rus, psykiatri, somatiske sykehus, personalforvaltning, frivillige organisasjoner osv.

Videre utdanning

Sosionomer kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier i innland så vel som utland. Høgskolen i Lillehammer har to mastertilbud som det kan søkes opptak til, mastergrad i velferdspolitikk og mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeids- og evalueringsformene beskrives nærmere under hvert enkelt emne. Studentene må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før studenten kan gå videre i studiet.

Eksamensform

Se under det enkelte emne

Spesielle reglement/lover

Gyldig politiattest

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  05.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L