Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i vernepleie (kull 2008 - 11)

Bachelor i vernepleie (kull 2008 - 11)


Jorgen, Fredrik og Vegard studerer Bachelor i vernepleie
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210060
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Vedlegg
application/pdf Søknadsskjema overflytting fra annen høgskole.pdf 18,48 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Astrid Smedsrud Johansen

Målet med utdanningen er å utdanne brukerorienterte og kritisk reflekterte yrkesutøvere som skal være kvalifiserte til å utføre miljøarbeid, rehabilitering og samfunnsarbeid til beste for brukerne.

Studiet vektlegger menneskers ressurser og utviklingsmuligheter ut fra et individuelt og samfunnsmessig perspektiv. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger som gir grunnlag for å yte tjenester til mennesker med ulike funksjonsvansker. Studiet er basert på forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Vernepleieren er hovedsakelig ansatt i den kommunale og statlige helse- og sosialtjenesten. Yrkesutøvelsen skjer både i hjemmet til brukerne, inne på institusjonen og på arenaer for fritidsbeskjeftigelse. Et annet aktuelt yrkesområde er innen opplæring. Fullført Bachelor i vernepleie kan etter søknad gi autorisasjon som vernepleier. Yrkesmulighetene er gode.

Utenlandsopphold
Utenlandsopphold vil være aktuelt i praksisperioden i 3. studieår.

Videre studier
Vernepleiere kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier på HiL og ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.


Studiet er et helse- og sosialfaglig studium rettet mot arbeid med mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.


Studiemodell Bachelor i vernepleie

Bachelor i vernepleie: struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
1BV01/3, 1SO1/3, 1VP01/3 Grunnleggende perspektiver i helse- og
sosialarbeid
60 O 30 30        
1VP09 Emne 2. Helsefag, omsorgsideologi og
miljøarbeid
30 O     30      
1VP10 Emne 3. Praksis 2 - VPL 20 O       20    
1VP11 Emne 4. Habilitering, mestring og
velferd. Teori og grunnlagstenkning
10 O       10    
1VP12 Emne 5. Habilitering, mestring og
velferd. Metodisk arbeid
18 O         18  
1VP13 Emne 6. Praksis (3) 22 O         12 10
SOA2004 Selvvalgt fellesemne for bachelor i
sosialt arbeid, barnevern og vernepleie
5 O           5
1VP14 Emne 8. Bacheloroppgave
(fordypingsoppgave)
15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Målet med utdanningen er å utdanne brukerorienterte og kritisk reflekterte yrkesutøvere som skal være kvalifisert til å utføre miljøarbeid, rehabilitering og samfunnsarbeid til beste for brukerne. Studentene skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Bachelor i vernepleie er et heltidsstudium over tre år som er inndelt i til sammen 8 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølge de framkommer i fagplanen. Dette betyr at hvert emne må være avsluttet med bestått eksamen før man får avlegge eksamen på nytt emne. Det er ett unntak fra denne regelen. Emne 3 "praksis" kan gjennomføres med eksamen for de studentene som skal opp til 2. forsøk i emne 2, da dette forsøket tidsmessig er satt opp etter at emne 3 "praksis" er gjennomført.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Det er mulig å søke om overflytting fra annen høgskole til 2. og 3. studieår for BA barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.

Det er ingen søknadsfrist. Innkomne søknader vil bli behandlet innen juni.

Retningslinjer for bytte av studieplass er:

  • Det må være ledig studieplass på det kull det søkes byttet til
  • Det må være samsvar i fagplanene, slik at søker kan fullføre studiet
  • Ønske om overflytting må begrunnes
  • Ved tilnærmet like forhold, kan søkere rangeres på grunnlag av konkurransepoeng

Søknad om overflytting må skje på eget skjema (se link til søknadsskjema under Vedlegg oppe til høyre på siden). NB: Alle krav om dokumentasjon må være oppfylt.

Utfylt søknadsskjema og dokumentasjon sendes til:

Høgskolen i Lillehammer
Avd. for helse- og sosialfag
Postboks 952
2604 Lillehammer

Yrkesmuligheter

Vernepleieren er hovedsakelig ansatt i den kommunale og statlige helse- og sosialtjenesten. Yrkesutøvelsen skjer både i hjemmet til brukerne, inne på institusjon og på arenaer for fritidsbeskjeftigelse. Andre yrkesrelaterte områder er innen opplæring og arbeid. Yrkesmulighetene er gode.

Videre utdanning

Fullført bachelorgrad i vernepleie kan, etter søknad, gi autorisasjon som vernepleier og kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier i innland så vel som utland. Høgskolen i Lillehammer har to mastertilbud som det kan søkes opptak til, mastergrad i velferdspolitikk og mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene i studiet er svært varierte og veksler mellom forelesninger, ferdighetstrening, praksis, seminarer, gruppearbeid, oppgaveskriving osv. Arbeidsformene er tilpasset de læringsmål som skal nås i de respektive hovedtema.

Arbeidsformene i studiet skal vektlegge prinsippet om studentenes ansvar for egen læring. Det stilles krav om at studentene selv tar ansvar for å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter som framgår av fagplan og pensum for studiet. Undervisningstilbudet har som formål å tilrettelegge for og støtte/veilede studentene i deres læringsprosess. Studiet er et heltidsstudium som baserer seg på at studentene i gjennomsnitt bruker minimum samme arbeidstid på studiet som i en heltids jobb i arbeidslivet. Gruppevirksomheten ved utdanningen tillegges stor vekt og det kreves at studentene arbeider i grupper.

Studentene har tre praksisperioder i løpet av studietiden. Det kreves obligatorisk deltagelse på de deler av undervisningen som vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudium, og som har særlig relevans for praksis og forholdet til brukere.

Eksamensform

Se under det enkelte emne når det gjelder eksamensform.

En student har rett til å framstille seg til eksamen ved høgskolen i samme fag/emne tre ganger (Jfr. § 30. Rett til eksamensoppmelding/adgang til eksamen i FOR 2005-06-14 nr.1085).

Ordinær eksamen avholdes normalt i det semesteret undervisningen avsluttes. Studiedirektøren kan bestemme at det skal holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen (jfr. § 33. Tidspunkt og omfang).

Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester.

Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ordinær eller ny eksamen, har ikke krav på å få gå opp for tredje gang før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ordinær eller ny eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  20.11.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L