Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > 2. fremmespråk - videreutdanning for lærere - Fransk språk - Innføring i kulturkunnskap og litteratur (del 3 - 4)

2. fremmespråk - videreutdanning for lærere - Fransk språk - Innføring i kulturkunnskap og litteratur (del 3 - 4)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1543
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

For mer informasjon kontakt Høgskolen i Lillehammer ved May Kunz, Senter for livslang læring på e-post: may.kunz@hil.no, tlf.: 61 28 80 66 / 97 09 78 86

eller

Studenttorget på e-post: studenttorg@hil.no, tlf.: 61 28 81 02 Åpningstider: 08.00 – 15.00

Norge er et lite land som trenger god kompetanse i fremmedspråk. Pga. vår utenrikshandel og våre europeiske handelspartnere er språk og kulturforståelse blitt en viktig konkurransefaktor. Kompetanse i fremmedspråk spiller også en viktig rolle for kulturutveksling og enkeltmenneskets livskvalitet, ikke minst for å motvirke intoleranse og fordommer. I tillegg vil manglende språk og kulturforståelse kunne medføre at vi politisk manøvrerer oss ut på sidelinjen i Europa.

Når det gjelder undervisning i andre fremmedspråk enn engelsk har Norge hittil ligget dårlig an i forhold til andre europeiske land. Norske bedrifter må hente språkkyndige personer fra utlandet. Over 60% av behovet dekkes på denne måten. Fransk er rangert som det fjerde viktigste språk innenfor norsk eksport / import og rapporten "Engelsk er ikke nok"(2005), viser til at behovet for økte franskkunnskaper er stort.

Fransk språk del 3-4 - innføring i kulturkunnskap og litteratur - er tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb eller andre studier. Studiet henvender seg fortrinnsvis til lærere på ungdomstrinnet som underviser eller ønsker å undervise i fransk som 2.fremmedspråk, og som allerede har fullført Fransk del 1 og 2 eller tilsvarende.

Studiet strekker seg over tre semestre, og består av ca. 120 timer, fordelt hovedsakelig på samlinger over to dager (torsdag og fredag). Studentene må i tillegg jobbe med arbeidskrav mellom samlingene.

Tidspunkt for samlinger

  • kommer

Studieavgiften er på kr.25.000,-. I tillegg kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT-avgift på ca.kr.500 per semester. Utgifter knyttet til litteratur, studiemateriell, reise og opphold i forbindelse med samlingene og utenlandsopphold kommer i tillegg. Det legges opp til et studieopphold av en ukes varighet i Frankrike. De totale kostnadene til et slikt opphold vil dreie seg om ca.kr.8.000,-.


Fransk språk, innføring i Kulturkunnskap og Litteratur strekker seg over 3 semestre og inneholder ca. 120 undervisningstimer, hovedsakelig fordelt på seminarer à to dager ved HiL i tillegg til nettmøter. Studentene leverer i tillegg inn skriftelige arbeider som de får evaluering på.

Hovedfokus i studiet vil være på å lære å beherske språket, både skriftlig og muntlig mest mulig korrekt og differensiert. Undervisningen vil foregå på fransk.

Parallelt med utvikling av språklig kompetanse vil studentene gjennom kurset bli utfordret på problemstillinger hentet fra egen hverdag. Kurset søker å utvikle studentenes refleksjon over egen læringsprosess og fagets innhold, og slik spesielt for lærerne, utvikle forståelse for elevenes læringsprosesser i faget.

Studentene skal jobbe med arbeidskrav og nettprøver mellom samlingene. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
3 semestre
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
06.09.2008
Studiekostnader
Fransk språk, kulturkunnskap og litteratur er finansiert ved studieavgift og koster kr. 25 000,-. I tillegg til studieavgiften kommer en semesteravgift, kopinoravgift og IKT-avgift på ca. kr 550,- per semester. Utgifter knyttet til litteratur, studiemateriell, reise og opphold i forbindelse med samlingene og utenlandsopphold kommer også i tillegg.
Studiested

HiL

Faglig innhold

3 temaer:

  • Språk (15 sp)
  • Innføring i Kulturkunnskap (7,5 sp)
  • Innføring i Litteratur (7,5 sp)

Fransk språk, innføring i Kulturkunnskap og Litteratur henvender seg fortrinnsvis til lærere på ungdomstrinnet og videregående som underviser/eller ønsker å undervise i fransk som 2 fremmedspråk og som allerede har fullført Fransk del 1 og 2 eller tilsvarende. I tillegg egner studiet seg for arbeidstakere i næringslivet som har behov for å benytte muntlig og skriftlig fransk i sitt daglige virke.

Økte kunnskaper i det franske språket og ikke minst kulturen, vil gjøre studentene bedre i stand til å mestre kommunikative oppgaver som skal løses, sosiale sammenhenger, salg og forhandlinger og derigjennom bli mer attraktive på arbeidsmarkedet. For lærerne vil egen læring av språk, kultur og litteratur være nødvendig for egen undervisning, i tillegg til å gi nytt liv til språkopplæringen gjennom å tenke kreativt og finne løsninger på problemer og utfordringer etter hver som de dukker opp.

Hovedfokus i studiet vil være på å lære å beherske språket, både skriftlig og muntlig mest mulig korrekt og differensiert. Undervisningen vil foregå på fransk.

Kursene er delt inn i følgende tema:

  • Skriftlig/muntlig kommunikasjon med innsikt i syntaktisk begrepsapparat og formidlingsevne i fransk språk.
  • Kulturkunnskap - hvor fransk politikk, historie og samfunnsliv vil stå sentralt.
  • Kjennskap til utvalgte forfatterskap og tradisjoner innen franskspråklig litteratur.
  • bruk av ulike språkuttrykk (som for eksempel dikt, fortelling, musikk, avisartikler, film, dataspill)

Arbeidsmåtene vil være forelesninger, arbeid i mindre grupper, presentasjoner i plenum og individuelt arbeid i tillegg til nettmøter.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse og i tillegg Fransk del 1 og 2 eller tilsvarende (30 sp).

Søknadsfristen er 15. juni 2008. Etter denne datoen blir det løpende opptak ved eventuelle ledige studieplasser.

Søknad om opptak sendes til Høgskolen i Lillehammer på eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet kan du også finne på HiLs internettsider (www.hil.no) eller per telefon eller e-post til kontaktpersonen nedenfor.

Forkunnskaper som kreves

Fransk del 1 og 2, eller tilsvarende (30sp)

Yrkesmuligheter

Studentene som blir tatt opp på studiet er stort sett godkjente lærere og de aller fleste vil være i et arbeidsforhold i en kommune eller et fylke. Fransk er ved siden av spansk et populært valg blant elevene, og mange kommuner har meldt om mangel på kvalifiserte fransklærere.

Norske bedrifter må hente språkkyndige personer fra utlandet. Over 60% av behovet dekkes på denne måten. Norge har en utbredt handel med Frankrike og fransk er rangert som det fjerde viktigste språk innenfor norsk eksport/import. Innenfor reiselivsbransjen er Frankrike et av de største incoming-markeder for Norge. Økte kunnskaper i det franske språket og ikke minst kulturen, vil gjøre studentene bedre i stand til å mestre kommunikative oppgaver som skal løses, sosiale sammenhenger, salg og forhandlinger og derigjennom bli mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Videre utdanning

Universitetet i Oslo og Bergen, Profft nettstudie for lærere og nettstudier ved Universitetet i Bergen.

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til ca. 80 timer undervisning fordelt på seminarer à to dager over 3 semestre i tillegg til 30 timer nettmøter. Undervisningen finner i hovedsak sted på HiL. Det forventes i tillegg at studentene legger ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning. Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte, og det forventes at studentene har tilgang på PC og internettforbindelse enten hjemme eller på jobb.

Studiet starter i begynnelsen av september 2008. Datoer for undervisningen vil bli lagt ut på www.hil.no

Eksamensform

Mappevurdering som arbeidskrav. Studentene skal jobbe med arbeidskravene mellom samlingene. Disse skal bl.a. presenteres i plenum på samlinger og studentene får veiledning. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.

Eksamen består av to deler:

  • 6 timers skoleeksamen vekter 70%
  • Muntlig eksamen vekter 30%
Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 07.12.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L