Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Arkiv- og informasjonsforvaltning (Totalt 60 sp)

Arkiv- og informasjonsforvaltning (Totalt 60 sp)


Fagområde
Avdeling
Senter for livslang læring
Kode
1009
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Kontakt Høgskolen i Lillehammer Senter for livslang læring ved Marianne Sveen: e-post: marianne.sveen@hil.no, telefon: 61 28 82 04

eller

Senter for livslang læring ved prosjektleder John Torstad: e-post: John.Torstad@hil.no, telefon: 61 28 83 50

eller

Fylkesarkivet i Oppland ved fylkesarkivar Svein Amblie:e-post: svein.Amblie@oppland.org, telefon: 61 27 18 00

eller

Studenttorget e-post: studenttorg@hil.no telefon: 61 28 81 02 Åpningstider: 08.00 - 15.00


Studiet i arkiv- og informasjonsforvaltning skal imøtekomme kravet til framtidig kompetanse innenfor fagområdet som håndterer elektronisk informasjon. Det handler om tilrettelegging, tilgjengeliggjøring og formidling av informasjon til bruk i beslutningsprosesser, samtidig som sikkerhets- og personhensyn ivaretas. Studiet skal imøtekomme et regionalt behov for formell kompetanse innen fagområdet og være i samsvar med lovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier. Studiet er en mulighet for kompetanseheving innen et fagfelt som i fremtiden blir et område som de fleste må ha et forhold til. Kunnskapen omkring dette feltet er for lite påaktet både i offentlig forvaltning, privat virksomhet og blant befolkningen generelt. Følgene er at mange av kravene knyttet til håndteringen av elektronisk informasjon ikke blir ivaretatt. Sikkerhetsaspektet ved håndtering av slike data er det også for lite fokus på.Studenten skal etter å ha fullført studiet ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger til arkivrelevante fagområder, lover og forskrifter, informasjon og styrings prinsipper (informasjonsforvaltning), og sikkerheten ved elektronisk arkivering. Samt innsikt og kunnskap om prinsipp og metoder for registrering, bevaring, ordning og formidling av digitale arkiv.

Emne 4: Arkiv og informasjonssikkerhet 7,5 sp tilbys for oppstart vår 2009.

Søknadsfrist 1. november 2008


Emner (de som så langt er ferdig utviklet)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
 
Elektroniske arkiver - muligheter og
utfordringer
15 O
Langtidslagring og formidling av
elektroniske arkiver:
7 O
Bevaring, registrering og formidling av
foto, film, video og lyd.
15 O
Arkiv- og informasjonssikkerhet 7 O
Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiekostnader
Det er studieavgift på hvert emne. Studieavgift på emne 4 er kr 9.800,- I tillegg kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT–avgift på ca kr 600 pr semester til studentsamskipnaden i Oppland samt utgifter til litteratur. Det må også påregnes kostnader knyttet til reise/opphold på Lillehammer i forbindelse med samlingene.
Faglig innhold

Arkiv- og informasjonsforvaltning (60 sp) inneholder følgende emner (NB! Emne 4-5 er under utarbeidelse og kan bli endret). Se www.hil.no/studier for hvilke emner som tilbys når.

Emne 1: Elektroniske arkiver – muligheter og utfordringer 15 sp (Ble gjennomført høst 2007)

Emnet vil ha fokus på overgangen fra papirbasert til elektronisk arkivering samt forholdet til aktuelle lover og forskrifter. Gi kunnskap om hva elektronisk dokumenthåndtering og innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling innebærer Innføring i fagsystemer og databaseløsninger i Noark.

Emne 2: Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver 7,5 sp (Blir gjennomført vår 2008)

Emnet tar for seg de utfordringer vi møter ved langtidslagring av elektronisk arkivmateriale, og hvilke løsninger som finnes for dette. Alt elektronisk arkivmateriale skapes i en forgjengelig form og vil gå tapt etter få år, dersom vi ikke aktivt setter inn tiltak for å hindre at bevaringsverdig informasjon forsvinner.

Emne 3: Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd 15 sp

Emnet vil gi innsikt og kunnskap om prinsipp og metoder for bevaring, ordning og formidling av audiovisuelle arkiv.

Emne 4: Arkiv og informasjonssikkerhet 7,5 sp (TILBYS VÅR 2009)

Emnet vil gi innføring og forståelse for informasjonssikkerhet og sentrale begreper innen arkivtjenesten. Gjennomgang av Lovverket med fokus på personvernet. Innføring i Teknologiske sikkerhetsmekanismer og hvordan de er bygd opp og kan brukes.

Emne 5: Moderne arkivarbeid 15 sp.

Emnet vil gi innføring i grunnleggende arkivteori, prinsipper og terminologi for arkivarbeidet. Gir grunnleggende innføring i administrasjonshistorien for ulike samfunnssektorer og forvaltningsnivå.

Opptakskrav

Opptakskrav vil være generell studiekompetanse eller realkompetanse (over 25 år og relevant praksis).

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er samlingsbasert. Samlingene vil bli lagt til Høgskolen i Lillehammer og vil bestå av forelesninger og arbeid i grupper. Det forventes i tillegg at det legges ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning. Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte og veiledning og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og internettforbindelse.

Eksamensform

Se under det enkelte emne for detaljer om eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Marianne Sveen 05.11.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L