Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Fransk språk (15+15 sp), Oppstart vår 2009

Fransk språk (15+15 sp), Oppstart vår 2009


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1543
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

may.kunz@hil.no tlf: 61 28 80 00


Fransk Språk henvender seg fortrinnsvis til lærere på ungdomstrinnet og videregående som underviser/eller ønsker å undervise i fransk som 2. fremmedspråk, og som allerede har fransk fra videregående (B eller C språk) eller tilsvarende. I tillegg egner studiet seg for arbeidstakere i næringslivet som har behov for å benytte muntlig og skriftlig fransk i sitt daglige virke.

Økte kunnskaper i det franske språket vil gjøre studentene bedre i stand til å mestre kommunikative oppgaver som skal løses, sosiale sammenhenger, forhandlinger og derigjennom bli mer attraktive på arbeidsmarkedet. For lærerne vil egen læring av språk være nødvendig for egen undervisning, i tillegg til å gi nytt liv til språkopplæringen gjennom å tenke kreativt og finne løsninger på problemer og utfordringer etter hver som de dukker opp.

Hovedfokus i dette studiet er skriftlig/muntlig kommunikasjon med innsikt i syntaktisk begrepsapparat og formidlingsevne i fransk språk.

Undervisningen vil foregå på fransk og norsk.

Arbeidsmåtene vil være forelesninger, arbeid i mindre grupper, presentasjoner i plenum og individuelt arbeid.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
3 semestre
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2009/2010
Studiestart
02.02.2008
Studiekostnader
Fransk språk er finansiert ved studieavgift, og koster kr. 25.000,- I tillegg til studieavgiften kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT-avgift på ca. 580,- per semester. Utgifter knyttet til litteratur, studiemateriell, reise og opphold i forbindelse med samlingene og evt. utenlandsopphold kommer også i tillegg.
Faglig innhold

Fransk Språk strekker seg over 3 semestre og inneholder ca. 120 undervisningstimer over ca. 24 samlinger. Undervisningen vil i all hovedsak foregå ved HiL. Studentene leverer i tillegg inn skriftelige arbeider som de får evaluering på.

Hovedfokus i studiet vil være på å lære og beherske språket, både skriftlig og muntlig mest mulig korrekt og differensiert. Undervisningen vil foregå på fransk og norsk.
Parallelt med utvikling av språklig kompetanse vil studentene gjennom kurset bli utfordret på problemstillinger hentet fra egen hverdag. Kurset søker å utvikle studentenes refleksjon over egen læringsprosess og fagets innhold, og slik spesielt for lærerne, utvikle forståelse for elevenes læringsprosesser i faget.

Studentene skal jobbe med arbeidskrav og nettprøver mellom samlingene. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.
Etter at de har gjennomført emnene skal studentene ha fått et solid grunnlag i fransk språk med en grunnleggende innsikt i syntaktisk begrepsapparat. Språkemnet skal gjennom praktiske øvelser gi økt kompetanse i skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Lytteforståelse: Forstå lengre sammenhengende tale og foredrag og følge komplekse argumentasjonsrekker når emnet er forholdsvis kjent. Forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammer på tv, og forstå de aller fleste filmer der det brukes standard tale.

Leseforståelse: Lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger, der forfatteren gir uttrykk for bestemte holdninger og synspunkter. Forstå prosalitteratur fra vår egen tid.

Muntlig (føre en samtale): Bruke språket så spontant og flytende at samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på særlig problemer. Delta aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger og begrunne synspunkter.

Muntlig uttrykk (fremføring/monolog): Kunne gi klare og detaljerte beskrivelser innenfor et vidt spekter av emner innenfor eget interessefelt. Forklare synspunkter på gitte problemstillinger og gjøre rede for ulemper og fordeler ved ulike alternativer.

Skriftlig uttrykk: Skrive klare detaljerte tekster om et vidt spekter av emner innenfor eget interessefelt. Skrive sammenhengende fremstillinger og rapporter for å formidle informasjon eller argumentere for eller imot et bestemt synspunkt. Skrive brev som tydelig viser hvilken betydning visse hendelser eller erfaring har/har hatt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse, fransk C/B språk minimum på A2 nivå.

Søknadsfrist 1. november - løpende opptak etter denne dato

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til ca. 120 timer undervisning fordelt 11 dager over 3 semestre. Undervisningen finner i hovedsak sted på HiL. Det forventes i tillegg at studentene legger ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning. Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte, og det forventes at studentene har tilgang på PC og internettforbindelse enten hjemme eller på jobb.

Mer om oppstartstidspunkt og samlingsoversikt kommer senere

Eksamensform

Det er knyttet arbeidskrav og nettprøver til emnet. Studentene skal jobbe med arbeidskravene mellom samlingene. Disse skal bl.a. presenteres i plenum på samlinger og studentene får veiledning. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.

Det vil bli avlagt eksamen etter 15 sp. Hver eksamen består av to deler:

  • Skriftlig individuell eksamen (5 timer). Til denne eksamen prøves skriftlig språkferdighet, kultur- og litteraturkunnskap og tar utgangspunkt i studiets pensum. Vekter 7,5 sp
  • Muntlig individuell eksamen. Muntlig eksamen skal være en test av studentenes muntlige språkkunnskap. Muntlig vil ha en varighet på om lag 15. min per student, og ha form som en dialog på tysk. Det tas også her utgangspunkt i studiets pensum. Vekter 7,5 sp.

Karakterer A-F

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Ane-Gunhild Amirnejad 13.11.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L