Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Helserett (kull 2008-2009)

Helserett (kull 2008-2009)


Helserett (kull 2008-2009)
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1501
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Marion Hirst

Helserett er videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng, som går over ett år på deltid. Studiet passer for personer som arbeider på ulike områder innen helsetjenesten. Opptakskravet er 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning fra høgskole eller universitet. Søkere med annen bakgrunn kan søke om realkompetansevurdering

Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasientrettighetsperspektiv. Det tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helsetjenesten. Studentene skal tilegne seg kunnskap om juridisk metode på helserettsområdet, som grunnlag for å forstå rettsreglenes innhold. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktørene innen helsetjenesten.

Studiet er bygd opp av tre temaer:

  • Tema 1: Forvaltning og metode
  • Tema 2: Helsepersonellrett
  • Tema 3: Pasienters rettsstilling

Emnene tas samlet og avsluttes med en 6-timers dagseksamen.

Studiet er lagt opp som et kombinert studium med fire undervisningssamlinger på Høgskolen i Lillehammer. Det er en samling for hvert emne, samt tilbud om en 2-dagers oppsummerende samling.

Samlingsdatoer studieåret 2008/2009

  • 18. - 20. september
  • 13. - 15. november
  • 12. - 14. februar
  • 23. - 24. april

Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudium i kombinasjon med internettstøttet veiledning. Det skal i løpet av studiet leveres inn to gruppeoppgaver og en individuell oppgave. Samtlige oppgaver er obligatoriske. Studiet avsluttes med en 6-timers individuell skoleeksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift på ca. 500 kr. Utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.


Helserett er videreutdanningstilbud som er rettet mot personell som arbeider innen helsetjenestens ulike arenaer. Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasientrettighetsperspektiv.

Studiet tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om de rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten. Studentene skal tilegne seg kunnskap om den juridiske metoden på helserettens område som basis for å forstå reglenes innhold. Studiet tar sikte på å formidle kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktører innen helsetjenestens ulike arenaer.


Helserett - Obligatoriske moduler

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
 
Helserett Helserett 30 O
Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
Deltid - 2 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
01.09.2008
Studiekostnader
Kun semesteravgift
Studiested

HiL

Faglig innhold

Studiet, som er et videreutdanningstilbud, er basert på at deltakerne har grunnutdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Det består av i alt 3 temaer:

  • Tema 1: Forvaltning og metode (utgjør omtrent 10 studiepoeng)
  • Tema 2: Helsepersonellrett (Utgjør omtrent 10 studiepoeng)
  • Tema 3: Pasienters rettsstilling (Utgjør omtrent 10 studiepoeng )

Studiet gir først og fremst en generell innføring i helseretten, og omfatter juridisk metode, rettslige begreper og forholdet mellom juss og etikk. Spørsmål om organisering, finansiering og mer helsepolitiske målsettinger vil også inngå i studieopplegget.

Pensum avspeiler et forvaltningsperspektiv, et plikt-og rettighetsperspektiv sett både fra helsepersonellets og fra pasienters side, samtidig som det angir de organisatoriske og økonomiske rammene. Studiet omfatter i hovedsak de rettsområdene som er best utviklet, og der det finnes tilgjengelig og aktuell juridisk litteratur. Tilnærmingsmåten gir også et bilde av den utviklingen som har funnet sted når det gjelder pasientrettighetene, rettigheter som er blitt stadig mer sentrale i den helsepolitiske debatten. Denne tilnærmingsmåten gir samtidig et ganske dekkende bilde av rettsfeltet.

Opptakskrav

3-årig helse- eller sosialfagutdanning på høgskolenivå eller vurdering på etter individuell vurdering (Vi gjør oppmerksom på at en må ha generell studiekompetanse for å bli vurdert som søker).

Yrkesmuligheter

Studiet er spesielt rettet mot helsearbeidere med grunnutdanning på minimum høgskolenivå. Deltakerne må ha kompetanse i forhold til den grunnkunnskap videreutdanning bygger på. Målgruppen er derfor primært personell med helsefaglig bakgrunn som er ansatt i helsetjenesten. Behovet for også å ha en helserettslig tilnærming og kunnskap vil være avhengig av stilling og arbeidsoppgaver. De konkrete kunnskapene antas å ha betydelig interesse for ulike profesjonsutøvere som leger, sykepleiere, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, radiografer, jordmødre, bioingeniører m.fl. En annen målgruppe er personer med bakgrunn i ulike samfunnsfaglige utdanninger der kjennskap til helserett har betydning for ansettelse innen helsesektorens ulike administrative nivå.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er lagt opp som et kombinert studium med tre undervisningssamlinger - en undervisningssamling for hvert av emnene - på Høgskolen i Lillehammer, videoforelesninger og veiledning.

Eksamensform

Hele studiet må tas under ett. Det er ikke anledning å ta eksamen i enkeltdeler (Dette er ny praksis i forhold til tidligere kull, som har hatt anledning til å ta eksamen i enkeltdeler). Eksamensformen er en 6-timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  23.07.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L