Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Karriereveiledning (kull 2008-2009)

Karriereveiledning (kull 2008-2009)


Karriereveiledning (kull 2008-2009)
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1503
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Vedlegg
application/pdf brosjyre karriere 2008.pdf 275,60 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Høgskolen i Lillehammer ved:
Inger Granli
Senter for Livslang Læring
2626 Lillehammer
Tlf: 61 28 80 20/ 99 26 96 48
E-post: inger.granli @hil.no

Karriereveiledning er et videreutdanningstilbud som tar sikte på å styrke og profesjonalisere yrkes- og utdanningsveiledning, både på individ- og organisasjonsnivå. Studiet retter seg mot ulike yrkesgrupper som ønsker å utvikle kompetanse i karriereveiledning i grunn- og videregående skole, i voksenopplæring, på høgskole og i NAV.

Opptakskravet er 3-årig høgskoleutdanning og minst ett års relevant arbeidslivserfaring. Søkere med 1-2 års høgere utdanning og minst tre års arbeidserfaring innenfor yrkes- og utdanningsveiledning, kan søke om opptak på opptak etter individuell vurdering (Vi gjør oppmerksom på at en må ha generell studiekompetanse for å bli vurdert som søker).

Gjennnom studiet skal studentene tilegne seg kompetanse i:

 • Individuell veiledning - veilederutdaningen flytter fokus fra å være informatør til å veilede elevene og brukerne til å foreta selvstendige valg og å planlegge sin egen karriere
 • Endringsarbeid - hvordan implementering av yrkes- og utdanningsveiledning kan integreres i hele virksomheten
 • Samarbeid og nettverksbygging - samarbeid skole/arbeidsliv, skole/hjem, mellom skoleslag og andre institusjoner

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng; Karriereveiledning på individnivå og Karriereveiledning på systemnivå. I hvert emne arrangeres det studiesamlinger av 3 dagers varighet. Samlingene kombineres med aktiv bruk av internettbasert kommunikasjon og veiledning i forbindelse med oppgaver og eksamen.

Mellom samlingene legges det opp til at studentene arbeider individuelt med oppgaveløsning. Studentene skal arbeide med veiledning og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, og skrive refleksjonsnotater knyttet til dette. For å kunna ta eksamen må de obligatoriske oppgavene mellom samlingene besvares og godkjennes. Eksamen består av en hjemmeoppgave tilsvarende tre dagers arbeid.

Det er ingen studieavgift på dette studiet, kun ordinær semesteravgift på ca.kr. 500 per semester. Utgifter til nødvendig litteratur/studiemateriell, samt reise og opphold i forbindelse med samlingene kommer i tillegg.

Oversikt over samlinger og eksamen 2008 - 2009:

 • Samlingsdatoer:
 • 3. - 5. September 2008
 • 12. - 14. November 2008
 • 28. - 30. Januar 2009
 • 1. - 3 . April 2009
 • Eksamen: kommer

Karriereveiledning (KV), er et videreutdanningstilbud som tar sikte på å styrke og profesjonalisere yrkes- og utdanningsveiledning, både på individ- og organisasjonsnivå.
Studiet består av to emner på til sammen 30 studiepoeng, og er tilrettelagt som et fleksibelt deltidsstudium som kombinerer fysiske samlinger med aktiv bruk av internettbasert kommunikasjon og veiledning mellom samlingene.

Studentene skal gjennom studiet tilegne seg:

 • Kompetanse i individuell veiledning, - en veilederutdanning som flytter fokus fra å være informatør til å veilede elevene og brukerne til å foreta selvstendige valg og å planlegge sin egen karriere
 • Kompetanse i endringsarbeid og hvordan implementering av yrkes- og utdanningsveiledning kan integreres i hele organisasjonen
 • Kompetanse i samarbeid og nettverksbygging, - samarbeid skole/arbeidsliv, skole/hjem, mellom ulike skoleslag og andre institusjoner

Se video av Anna og Marte
Se video med professor Normann Anderson


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
15.08.2008
Studiekostnader
Ingen studieavgift. Vanlig semesteravgift og utgifter til reise/opphold på samlinger og pensumslitteratur
Faglig innhold

Studiet består av 2 emner

Emne 1: Karriereveiledning på individnivå - tar sikte på å kvalifisere til profesjonelt veiledningsarbeid individuelt og i grupper. Moderne teorier om kommunikasjon, forståelse og veiledning knyttes opp mot studentenes egen hverdag, slik at teoriene og studentenes egne erfaringer kan danne grunnlag for en anvendbar kompetanse. Studentene skal tilegne seg innsikt
i og kunnskap om:

 • grunnleggende humanistiske begreper som forståelse, rasjonalitet og kommunikasjon
 • faglige aspekter knyttet til gjennomføring av veiledning individuelt og i gruppe
 • etikk og verdier i veiledning
 • arbeidslivskunnskap om utvikling, struktur og reformer i utdannings- og yrkesliv, også om internasjonale forhold
 • hvordan forhold som aldersgruppe, sosial kontekst, kulturell bakgrunn og kjønn
  kan ha betydning for karriere og veiledningssituasjonen
 • grunnleggende oversikt over lovgivning og rettigheter som omhandler yrkes- og utdanningsvalg, samt innsikt i ulike testverktøy og verktøy for karriereplanlegging.

Emne 2: Karriereveiledning på systemnivå - tar utgangspunkt i behovet for en helhetlig og samordnet yrkes- og utdanningsveiledningstjeneste, og for at tjenesten i stor grad må integreres i hele organisasjonen. Emnet vil gi studentene kunnskap om:

 • relevant organisasjonsteori og endringsarbeid
 • hvordan studentene vil kunne virke som pådrivere og koordinatorer i endringsprosesser for å integrere karriereveiledning i de organisasjonene de har sitt
  daglige virke
 • teorier om nettverk og samarbeid mellom organisasjoner som skole, NAV og bedrifter
 • bruk av IKT som informasjonskilde og verktøy for samarbeid og veiledning.
Opptakskrav

3-årig høgskoleutdanning og minst ett års relevant arbeidslivserfaring. Søkere med 1-2 års høgere utdanning og minst 3 års arbeidslivserfaring innenfor yrkes- og utdanningsveiledning kan søke om opptak etter individuell vurdering

(Vi gjør oppmerksom på at en må ha generell studiekompetanse for å bli vurdert som søker)

Yrkesmuligheter

Studiet retter seg mot ulike yrkesgrupper som ønsker å utvikle kompetanse i karriereveiledning i grunn-og videregående skole, i voksenopplæring, på høgskole og i NAV.

Undervisnings- og læringsmetode

På samlinger: Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, framlegg og plenumsdrøftinger. Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teori til den praktiske virkelighet i fagfeltet.

Mellomperioder: Mellom samlingene legges det opp til at studentene arbeider individuelt med oppgaveløsning i tilknytning til litteraturstudier. Det nettbaserte læringsmiljøet vil tilrettelegges slik at studentene kan samarbeide og få veiledning omkring
samarbeid. Studentene skal i tillegg arbeide med veiledning på egen arbeidsplass og skrive refleksjonsnotater knyttet til dette. Det legges opp til at studentene i regionale grupper skal gi hverandre veiledning på egen veiledningsprosess. Vi tar sikte på å tilrettelegge for frivillig hospitering på ulike arbeidsplasser, som kan gi verdifull innsikt i andre kompetansefelt.

Emne 1 starter opp i september 2008.
Studiet er fortsatt søkbart på nettsiden til Høgskolen i Lillehammer (HiL). Søknad om opptak sendes HiL via nettsiden samt i egen papirutgave, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Emne 2 har forventet oppstart i januar 2009

Eksamensform

For å kunne ta eksamen må en obligatorisk oppgave mellom samlingene besvares.

Eksamen består av en hjemmeoppgave tilsvarende 3 dagers arbeid. I eksamensoppgavene vil studentene bli bedt om å knytte relevante deler av pensum til konkret praksis, og oppgavetekstene vil oppmuntre til selvstendig tenkning rundt pensum. Eksamensbesvarelsene bedømmes som bestått/ikke-bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  23.07.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L