Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Ledelsesbasert Coaching - Sørmarka

Ledelsesbasert Coaching - Sørmarka


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål: Stein Amundsen

Administrative spørsmål: Line Kristiansen

Ledelsesbasert Coaching gjennomføres i samarbeid med Sørmarka kurs- og konferansesenter, og alle samlingene finner sted på Sørmarka.

Studiet kan tas både som etterutdanning (uten eksamen) og som videreutdanning (med eksamen).

Påmelding gjøres på Sørmarka sine kurs- og konferansesenter sine internettsider: www.sormarka.no innen 15. august 2008.

Oppstart av kurset/studiet forutsetter at det melder seg tilstrekkelig antall deltakere.

Etter at kurset er i gang vil de som oppfyller søknadskriteriene til studiet kunne søke om å få avlegge eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Dette vil det bli gitt mere informasjon om ved kursstart. NB! Det er altså ikke mulig å søke om opptak til kurset/studiet via lokalt opptak på HiL.

Kursavgift: kr 26.000,- og for de som skal ta eksamen kommer et tillegg på 3580,-

Nærmere info om kurset/studiet fåes ved henvendelse til Sørmarka kurs- og konferansesenter på: www.Sormarka.no eller Nina Hakestad 64 85 82 71. Interesserte kan også henvende seg til HiL ved Line Kristiansen, tlf 61 28 81 37/907 82 916.

Samlingstidspunktene er:

 • Samling 1: 25 - 26. august
 • Samling 2: 08 - 09. september
 • Samling 3: 06 - 07. november
 • Samling 4: 08. desember

Hovedmålsetting for studiet:

 • Å bevisstgjøre og (videre)utvikle deltakernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger i coaching på individ og teamnivå, innefor deltakernes egen arbeidsramme.

Delmålsetninger:

 • Å gjøre seg kjent med det teoretiske og faglige grunnlaget for coaching.
 • Å utvikle bevissthet omkring seg selv som coach og hvordan utforme egen personlige coachingrolle.
 • Å utvikle praktiske coachingferdigheter for å utøve coaching i forhold til grupper, enkeltindivider og seg selv.
 • Å utvikle bevissthet om etiske spørsmål i coaching.
 • Å utvikle bevissthet i forhold til utøvelse av coaching i en ledelsesbasert kontekst.
 • Å igangsette konkrete og praktiske aktiviteter gjennom studiet som knytter deltaker og arbeidsplass sammen for å forsterke læringsprosessen.

Målgruppe for studiet er ledere på alle nivåer som ønsker å utvikle og benytte coaching som lederstil.

Videre egner studiet seg for personal-arbeidere, tillitsvalgte, prosjektledere, fagansvarlige og prosessledere.

Studiet gjennomføres i samarbeid med Sørmarka kurs- og konferansesenter.

Studiet er planlagt igangsatt høsten 2008. Følg med på nettsidene for oppdateringer om søknadsfrist og samlingstidspunkter.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
6 mnd
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
15.08.2008
Faglig innhold

Studiet består av 4 samlinger og 3 arbeids- perioder. I mellomperiodene skal deltakerne gjennomføre spesifiserte treningsoppgaver.

Samling 1: E tablering av coaching-fundamentet
Hovedmål er å gi deltakerne et faglig og praktisk grunnlag for utøvelse av coaching. Etter gjennomført samling skal deltakerne være i stand til å praktisere coaching i en til en-relasjon.

Temaer, bl.a.:

 • Hva er coaching
 • Verdier, menneskesyn og etikk i coaching
 • Basisferdigheter i coaching
 • Struktur og metodikk i coaching
 • Etablering av treningsplan basert på aksjonslæringsprinsipper

Mellomperiode 1

 • Lage treningsplan, som sendes faglærer for kommentering og godkjenning.

Samling 2: Fordyping i sentrale coaching-ferdigheter og -emner

Hovedmål er å gi deltakerne en dypere faglig forståelse i viktige coaching-emner og trene videre på viktige coaching-ferdigheter. Det vil også bli satt fokus på coaching i en ledelsesbasert kontekst.

Temaer bl.a.:

 • Persepsjonspsykologi
 • Kommunikative nøkler
 • Visuell-, auditiv- og kinestetisk sansepreferanse og læringsstil
 • Ledelsesbasert coaching

Mellomperiode 2

 • Gjennomføre treningsaktiviteter på egen arbeidsplass. Skrive logg over erfaringer fra treningen, som tas med til neste samling for videre coaching.

Samling 3: Team-coaching

Hovedmål er å gi deltakerne kunnskap og praktiske ferdigheter i team-coaching.

Temaer bl.a.:

 • Gruppe- og teamteori
 • Ledelsesbasert teamcoaching
 • Ulike teamcoachings-metoder

Mellomperiode 3

 • Gjennomføre treningsaktiviteter på egen arbeidsplass. Skrive logg over erfaringer fra treningen, som tas med til neste samling for videre coaching.

Samling 4. Egen personlige coachingrolle Hovedmål er å gi deltakerne større bevissthet omkring seg selv som coach og hvordan ta i bruk coaching i egen arbeidsrolle.

Temaer bl.a.:

 • Oppsummering av viktige temaer fra de tre foregående samlingene
 • Coaching i ulike kontekster
 • Selvcoaching / selvledelse
 • Egne coaching-kvaliteter og egen coachingrolle
Opptakskrav

Studiekompetanse evt. realkompetanse på samme nivå.

Påmelding gjøres på Sørmarka sine kurs- og konferansesenter sine internettsider: www.sormarka.no innen 15. august 2008.

Etter at kurset er i gang vil de som oppfyller søknadskriteriene til studiet kunne søke om å få avlegge eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Dette vil det bli gitt mere informasjon om ved kursstart. NB! Det er altså ikke mulig å søke om opptak til kurset/studiet via lokalt opptak på HiL.

Yrkesmuligheter

Studiet skal (videre)utvikle deltakernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger i coaching på individ og teamnivå. Dette skal gjøre deltakerne i stand til å coache kollegaer og medarbeidere med hensikt å frigjøre deres potensial, finne egne svar og få dem til å handle selvstendig og reflektert.

Videre utdanning

Studiet er p.t. ikke konkret godkjent for avkorting av andre studier. Studenter må i tilfelle søke individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Etterlesninger
 • Praktisk coachingtrening på samlinger og i mellomperioder
 • Lage og gjennomføre treningsplan basert på aksjonslæringsprinsippet
 • Coaching på coachingen
 • Føring av refleksjonslogg
Eksamensform

Obligatoriske arbeidskrav for å gå opp til eksamen eller få utstedt deltakerbekreftelse:

 • Delta på minimum 5 av 7 samlingsdager.
 • Mellomperiode 1: Lage treningsplan, som sendes faglærer for kommentering og godkjenning.
 • Mellomperiode 2: Gjennomføre treningsaktiviteter og skrive logg, som tas med til samling som grunnlag for coachingtrening. Treningslogger skal på forespørsel kunne framvises for faglærer.

Eksamen er frivillig. Deltakere som tilfredsstiller arbeidskravene, men som ikke går opp til eksamen, får utstedt kursbevis.

 • Hjemmeeksamen med innlevering av en skriftlig oppgave på maksimum 15 maskinskrevne A4 sider (eks. forside, innholdsfortegnelse, figurer, tabeller og litteraturliste) over egen læring og utvikling i studiet med basis i erfaringer og refleksjoner samt relevant teori.

Karakterskala: A-F

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  02.05.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L