Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge (kull 2008-2010)

Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge (kull 2008-2010)


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Kode
1544
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Hege Jordet

Studiet Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge (MABU) er en videreutdanning for miljøterapeuter ansatt i barnevernsinstitusjoner og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner, og andre med miljøterapeutiske oppgaver som hovedområde.

Studiet er et oppdragsstudie; Sykehuset Innlandet HF, Divisjon for psykisk helsevern og Barne, Ungdom og Familieetaten Region Øst er oppdragsgivere. Studentene som tas opp på studiet skal være ansatte i oppdragsgivers enheter. Opptak gjøres på anmodning fra oppdragsgiver.

Opptakskrav er relevant utdanning på bachelornivå som kvalifiserer for miljøterapeutstilling; primært helse- og sosialfaglig utdanning, eventuelt annen utdanning på tilsvarende nivå med relevant fagkrets (førskolelærer, lærer, ergoterapeut eller lignende). Minimum 2 års relevant praksis er ønskelig. Læringsmodellen forutsetter at studentene har minimum 50% stilling som miljøterapeut eller tilsvarende i studieperioden.

Studiet gir yrkesutøvere i relevant praksis en formell kompetanseheving i form av klinisk videreutdanning, og er meritterende for klinisk godkjenning (bl.a. i FO).

Inntil 45 studiepoeng kan inngå i HiLs masterstudium ”Helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier” forutsatt at studenten fyller øvrige opptakskrav til masterstudiet.

Samlingsdatoer for studieåret 2008 på Høgskolen i Lillehammer

  • 1. - 2. september

Studentenes profesjonelle handlingskompetanse relatert til miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og deres familie og nettverk skal ha et avansert nivå; de skal være kyndige, reflekterte praktikere.

De skal ha tilegnet seg oppdatert vitenskapsbasert kunnskap med relevans for fagfeltet, og være i stand til å forholde seg til kunnskapsproduksjon innen feltet på en selvstendig og reflektert måte.

De skal ha en reflektert forståelse av verdimessige implikasjoner og grunnlagsproblemer med relevans for praksis, og være i stand til å forholde seg til dette på en selvstendig og reflektert måte.

De skal være i stand til å anvende kompetansen i fagfeltet gjennom praksis, fagutvikling og formidling.

De skal ha utviklet og styrket sin kompetanse, både som individuelle profesjonsutøvere og som praksisfellesskap.

Studentene skal gjennom studiet ha økt sin kjennskap og forståelse for det miljøterapeutiske arbeidet på tvers av institusjoner, enheter og etater.


Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
MBU3001/2 Miljøterapeutisk arbeid 35 O 10 10   15
MBU3003/1 Miljøterapi i et vitenskapsteoretisk
perspektiv
10 O 5 5    
SBU3006/1 Perspektiver på arbeid med utsatte
barn, unge og deres familier
15 O     15  
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
4 semestre
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2010
Studiestart
15.09.2008
Faglig innhold

Emne 1 Miljøterapeutisk arbeid – 35 studiepoeng

Emne 2 Miljøterapi i et vitenskapsteoretisk perspektiv – 10 studiepoeng

Emne 3 Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier – 15 studiepoeng

I studiet inngår obligatorisk deltagelse i praksisbasert veiledning i hele studieperioden på eget arbeid organisert som gruppeveiledning (omfang: 80 timer)

Samlet pensum er ca. 4000 sider.

Mål for studiet:

Studentenes profesjonelle handlingskompetanse relatert til miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og deres familie og nettverk skal ha et avansert nivå; de skal være kyndige, reflekterte praktikere.

- De skal ha tilegnet seg oppdatert vitenskapsbasert kunnskap med relevans for fagfeltet, og være i stand til å forholde seg til kunnskapsproduksjon innen feltet på en selvstendig og reflektert måte.

- De skal ha en reflektert forståelse av verdimessige implikasjoner og grunnlagsproblemer med relevans for praksis, og være i stand til å forholde seg til dette på en selvstendig og reflektert måte.

- De skal være i stand til å anvende kompetansen i fagfeltet gjennom praksis, fagutvikling og formidling.

- De skal ha utviklet og styrket sin kompetanse, både som individuelle profesjonsutøvere og som praksisfellesskap.

Studentene skal gjennom studiet ha økt sin kjennskap og forståelse for det miljøterapeutiske arbeidet på tvers av institusjoner, enheter og etater.

Opptakskrav

Studiet er et oppdragsstudie; Sykehuset Innlandet HF, Divisjon for psykisk helsevern og Barne, Ungdom og Familieetaten Region Øst er oppdragsgivere.

Studiet gjennomføres som et samarbeid - og utviklingsprosjekt mellom oppdragsgivere og R-BUP øst og sør (Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion øst og sør) og HiL, AHS (Høgskolen i Lillehammer, avdeling for helse- og sosialfag).

Opptakskrav er relevant utdanning på bachelornivå som kvalifiserer for miljøterapeutstilling; primært helse- og sosialfaglig utdanning, eventuelt annen utdanning på tilsvarende nivå med relevant fagkrets (førskolelærer, lærer, ergoterapeut eller lignende). Minimum 2 års relevant praksis er ønskelig.

Studentene som tas opp på studiet skal være ansatte i oppdragsgivers enheter. Opptak gjøres på anmodning fra oppdragsgiver.

Yrkesmuligheter

Studiet gir yrkesutøvere i relevant praksis en formell kompetanseheving i form av videreutdanning, og er meritterende for klinisk godkjenning (bl.a. i FO)

Videre utdanning

Inntil 45 studiepoeng kan inngå i HiLs Masterstudium ”Helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier” forutsatt at studenten fyller øvrige opptakskrav til masterstudiet.

15 av disse studiepoengene utgjør det obligatoriske masteremnet MBU A3.

Inntil 30 studiepoeng kan gis innpass som valgfrie emner.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet gjennomføres på deltid (samlingsbasert) over fire semestre med oppstart høsten 2008 og avslutning våren 2010.

Studiet er et samarbeid - og utviklingsprosjekt mellom oppdragsgivere og R-BUP øst og sør (Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion øst og sør) og HiL - AHS (Høgskolen i Lillehammer, avdeling for helse- og sosialfag).

Første studieår holdes undervisningen (alle samlinger med unntak av den første) i RBUPs lokaler i Oslo, mens andre studieår gjennomføres på HiL.

Samlinger første studieår:

Høst 08: Uke 38, 41, 44 og 49 Vår 09: Uke 4, 7, 10, 17

Eksamensform

Se under det enkelte emne

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  23.07.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L