Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Økonomisk rådgivning (sept 2008 - jan 2009)

Økonomisk rådgivning (sept 2008 - jan 2009)


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1502
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Faglig ansvarlig Inger Karin Norbye, tlf. 61 28 82 96/e-post: Inger.Norbye@hil.no

Studiet i økonomisk rådgivning er et videreutdanningsstudium som forutsetter en del grunnleggende kunnskap om privatøkonomi og samhandling. Det forutsettes også at studentene har en generell oversikt over og forståelse for hvordan lover og regler benyttes.

Studiet er et deltidsstudium på 15 studiepoeng som retter seg mot personer som er involvert i, eller ønsker mer kunnskap om, økonomisk rådgivning, herunder gjeldsrådgivning. Dette kan være ansatte på sosialkontor eller økonomiske rådgivere fra andre kommunale etater. Studiet kan også være av interesse for bankansatte, eller andre som skal gi råd til personer som har pådratt seg gjeld/økonomiske problemer.

Opptakskravet er bachelorgrad (3-års grunnutdanning) eller tilsvarende, samt relevant arbeidserfaring. Søkere med annen bakgrunn vil bli vurdert individuelt (Vi gjør oppmerksom på at en må ha generell studiekompetanse for å bli vurdert som søker). Søknad sendes direkte til høgskolen gjennom Lokalt opptak. Søknadsfrist er 15.april.

Studiet er delt inn i 4 hovedtemaer:

 • Generell introduksjon
 • Økonomisk rådgivning
 • Rettslige rammer
 • Rolleforståelse

Studiet er basert på studiesamlinger på høgskolen og nettbasert kommunikasjon. Undervisningen går over hele høstsemesteret, og det avholdes tre samlinger hver på 2-3 dager. Det forventes også at studentene arbeider individuelt og i grupper mellom samlingene. Det skal leveres et individuelt arbeidskrav mellom første og annen samling, og et arbeidskrav i gruppe mellom annen og tredje samling. Begge arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Eksamen er en 7 timers hjemmeeksamen.

Tidspunkt for samlinger

(Kommer)

Det er ingen studieavgift på studiet. Det betales kun semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland, kopiavgift samt avgift for IKT-tjenester, tilsammen ca. 500 kr. Utgifter til pesumlitteratur og skolemateriell kommer i tillegg.


Deltidsstudiet i Økonomisk rådgivning er rettet mot personer som er involvert i, eller ønsker mer kunnskap om, økonomisk rådgivning, herunder gjeldsrådgivning. Studiet er et videreutdanningsstudium som forutsetter en del grunnleggende kunnskap om privatøkonomi og samhandling. Det forutsettes også at studentene har en generell oversikt over og forståelse for hvordan lover og regler benyttes.

Økonomisk rådgivning tilbys som et deltidsstudium med studiesamlinger og aktiv bruk av internettbasert kommunikasjon mellom samlingene. Studiet går over ett semester, og det vil bli avholdt tre samlinger, hver à 2-3 dager. Studentene arbeider individuelt og i grupper mellom samlingene.


Pensumliste - Økonomisk rådgivning

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
 
Pensumliste - Økonomisk rådgivning 15 O
Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
20.09.2008
Studiekostnader
Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland, kostnader til pensumlitteratur og studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger
Faglig innhold

Studiet er inndelt i 4 hovedtema, men noe av undervisningen vil skje på tvers av temaene.

1. Generell introduksjon
Det vil bli gitt en innføring i aktuelle samfunnsforhold og sosialpolitiske tiltak med særlig vekt på hvem som har økonomiske problem og hvorfor de bllir brukere av tjenesten. Det vil videre bli fokusert på kommunens rolle innen disse områdene.

2. Økonomisk rådgivning
Tema som vil bli omhandlet er blant annet:

 • budsjettering, økonomistyring
 • kartleggings- og analyseredskaper
 • metoder for økonomisk rådgivning

3. Rettslige rammer
Hovedvekten vil bli lagt på "Gjeldskravets gang". Sentrale tema vil blant annet være:

 • Juridisk metode og rettskildeanvendelse
 • Inkasso og tvangsforføyning
 • Dekningsloven, inkludert utlegg og pant
 • Avtaler, fullmakt, samtykke og taushetsplikt
 • Forholdet mellom offentlige og private kreditorer
 • Forholdet mellom ektefeller/samboere i gjeldssaker

4. Rolleforståelse
Utgangspunktet for samhandlingen er en situasjonsbetinget veiledning som kan ha sitt utspring i problemer presentert av klienten selv, familie, kreditorer eller andre. Det er derfor viktig å avklare hvem som definerer problemet. Likeledes vil en økonomisk rådgiver inneha forskjellige roller både internt og eksternt:

 • i forhold til klientene
 • i forhold til kreditorene
 • i forhold til egen organisasjon

Sentrale tema vil blant annet være:

 • samarbeid, forhandlingsmetoder og mekling
 • kommunikasjon med mennesker i krise
 • mestringsstrategier
 • eventuelle sosialfaglige metoder
 • etiske dilemma i økonomisk rådgivning
Opptakskrav

Det kreves bachelorgrad (3-årig grunnutdanning) eller tilsvarende samt 2 års arbeidserfaring. Søkere med annen bakgrunn vil bli vurdert etter individuell vurdering.(Vi gjør oppmerksom på at en må ha generell studiekompetanse for å bli vurdert som søker)

Søknadsfrist: 15. april

Forkunnskaper som kreves

Studiet er et videreutdanningsstudium som forutsetter en del grunnleggende kunnskap om privatøkonomi og samhandling. Det forutsettes også at studentene har en generell oversikt over og forståelse for hvordan lover og regler benyttes.

Yrkesmuligheter

Studiet skal gi studentene kompetanse innen økonomisk rådgivning, og gjøre studentene kvalifisert til å bistå klienter/personer med økonomiske problemer.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet tilbys som deltidsstudium med samlinger og nettbasert kommunikasjon. Undervisningen vil gå over ett semester, og det vil bli avholdt tre samlinger á 2 -3 dager.

Første samling vil bli i september 2008, deretter i november, og siste samling i januar 2009.

Noe av arbeidet vil bli lagt til samlingene hvor en arbeider med emner relatert til pensum. For å sikre kontinuitet og sammenheng i deltidsstudiet, forventes det at studentene arbeider individuelt og i grupper mellom samlingene. På samlingene vil det være forelesninger og gruppearbeid. Materiale til bruk i samlingene vil bli lagt ut på Classfronter og det vil være en fordel med tilgang på internett.

Eksamensform

Studentene skal levere inn 2 arbeidskrav i løpet av semesteret. Det første er et individuelt arbeidskrav, arbeidskrav nr. 2 skal leveres i gruppe. Arbeidskravene leveres inn mellom samlingene.

Studiet avsluttes med en individuell 7 timers hjemmeeksamen (Eksamen avholdes i februar).

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  23.07.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L