Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning (kull 8 vår 2008 - høst 2010)

Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning (kull 8 vår 2008 - høst 2010)


Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning (kull 8 vår 2008 - høst 2010)
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder: Øyvind Nøhr - tlf.: 61 28 80 89 - e-post: Oyvind.Nohr@hil.no . Administrativ ansvarlig: Line Kristiansen - tlf.: 61 28 81 37 - e-post: Line.Kristiansen@hil.no . Studenttorget ved Høgskolen i Lillehammer: tlf. 61 28 81 02 - e-post: studenttorg@hil.no .


Hensikten med utdanningen er å uteksaminere studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier. Delmål for opplæringen vil være at ansvarlig lege bedre skal kunne ha utdanningen som et kvalitetsmål og kunne forenkle lokale tilpasninger gjeldene systemutvikling og sertifiseringer. Lik utdanning på landsbasis gjør formal kompetanse synlig.

Det er av betydning at studentene kan bruke sine nye kunnskaper i egen ambulansetjeneste, og at lege med medisinsk ansvar er oppdatert på hva den nye faglig plattform innebærer.

 • Økt forståelse for ambulansetjenestens funksjon i primærhelsetjenesten
 • Få bedre medisinsk fagkunnskap som kan integreres og anvendes i akuttmedisinske ferdigheter.
 • Bedre evne til å reflektere over akuttmedisinske problemstillinger.
 • Utviklet objektiv og kritisk forståelse av akuttmedisin.

Samlingsdatoer høsten 2008

 • 20. - 22. august
 • 15. - 17. oktober

Besøk studiets nettsted

Søknadsfristen er 1. november 2007


Emneoversikt Paramedic kull 8

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
1PAR02/3 Emne 1: Kommunikasjon og etikk 10 O 10      
1PAR01/2 Emne 2: Helsepersonellrett 10 O 5 5    
1PAR08/1 Emne 3a: Menneskets anatomi og fysiologi 5 O   5    
1PAR07/2 Emne 3b: Farmakologi for
ambulansepersonell
5 O   5    
1PAR03/2 Emne 4: Akuttmedisin 1 10 O     10  
1PAR04/2 Emne 5: Akuttmedisin 2 10 O     5 5
1PAR05/2 Emne 6: Traumatologi 10 O       10
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 år
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2010
Studiestart
14.01.2008
Studiekostnader
Studieavgift: kr 11.000,- pr. 10 sp emne (kan bli endret). Semesteravgift, kopinoravgift og avgift til IKT-tjenester: ca. kr 550,- pr. semester. utgifter knyttet til litteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene kommer i tillegg
Faglig innhold

Følgende kompetanse er forventet i framtidig yrkesutøvelse:

 • Utøve yrket med respekt for pasientenes og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser av å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå undersøkelser og behandling.
 • Mestre avanserte akuttmedisinske tiltak i samarbeid med lege eller arbeide selvstendig etter delegasjon.
 • Mestre overvåking under transport
 • Være reflektert i forhold til innlæring av” klinisk blikk”.
 • Bedømme situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes.
 • Mestre bruk og kontroll av medisinsk – teknisk utstyr og ha et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger.
 • Reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • Gi situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og andre medarbeidere.
 • Bearbeide egne reaksjoner i forbindelse med arbeidet, og bistå medarbeidere/kollegaer med dere opplevelser og reaksjoner.
 • Dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid.
 • Benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling i yrkesutøvelsen
 • Ha ferdigheter i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og nivåer.
 • Videreutvikle den personlige og faglige kompetansen som faglært ambulansepersonell.

Studiets innhold

1. år, 1. semester:

Emne 1: Kommunikasjon og etikk (10 studiepoeng)

Emne 2: Helsepersonellrett (5 studiepoeng)

1. år, 2. semester:

Emne 2: Helsepersonellrett fortsetter (5 studiepoeng)

Emne 3.1: Fysiologi/anatomi (5 studiepoeng)

Emne 3.2: Farmakologi (5 studiepoeng)

2. år, 1. semester:

Emne 4: Akuttmedisin 1 inkl. hospitering og praksis (10 studiepoeng)

Emne 5: Akuttmedisin 2 inkl. hospitering og praksis (5 studiepoeng)

2. år, 2. semester:

Emne 5: Akuttmedisin 2 inkl. hospitering og praksis fortsetter (5 studiepoeng)

Emne 6: Traumatologi inkl. hospitering og praksis (10 studiepoeng)

Sykehushospitering er en viktig del av studiet. Hensikten er at studenten uvikler nødvendig handlingskompetanse. Med det menes at studenten kan bruke det fagstoff som er tilegnet i teori gjennom studietiden. Hospiteringen skal gi grunnlag for å utøve forsvarlig praksis for den spesialiserte ambulansearbeider

Studentene skal ved endt utdanning (60 stp) ha gjennomført 9 uker sykehushospitering. Den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen har studentene selv ansvar for i samarbeid med Høgskolen.

Etter endt hospitering skal studentene ha:

 • Fått erfaring med og utviklet kompetanse i spesialisert ambulansearbeid i forhold til hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner.
 • Praktisert og videreutviklet sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter.
 • Tilegnet seg yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samarbeid med annet helsepersonell.

Sykehushospiteringen gjennomføres på følgende avdelinger:

 • Hjerteovervåking (2 uker)
 • Anestesiavdelingen (2 uker)
 • Mottagelse (1 uke)
 • Kommunal legevakt (1 uke)
 • Intensivavdeling (1 uke)
 • Barneavdeling (1uke)
 • Valgfripraksis (1 uke)

Det er obligatorisk 80% oppmøte på alle samlingene. Lavere oppmøte enn dette gjør at man mister retten til å gå opp til eksamen.

Opptakskrav
 • Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
 • Autorisert faglært ambulansepersonell
 • Minimum 1 års erfaring fra ambulanseyrket

Studenten bør kunne beherske engelsk skriftlig og muntlig, samt være vant til å bruke dataverktøy.

Ved oversøkning rangeres søkerene etter:

Rangeringskriterier

1) nasjonal spredning - RHF

2) geografisk spredning innen RHFene (HF)

3) ansiennitet

4) kjønn

5) formell utdanning

Undervisnings- og læringsmetode

Se under det enkelte emne

Eksamensform

Se under det enkelte emne

Spesielle reglement/lover

Det er krav om å være Autorisert faglært ambulansepersonell.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  08.10.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L