Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Personalutvikling og ledelse 2 (PU2) (Kull 2008-2009)

Personalutvikling og ledelse 2 (PU2) (Kull 2008-2009)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1006
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Sveinung Berild


Det moderne arbeidsliv er sterkt preget av at vi lever i et informasjons- og kunnskapssamfunn. Det krever virksomheter med stor endringsevne og høy fleksibilitet. Virksomhetene må vise vilje og evne til å omstille seg, til å gå nye veier og til å lære av de krav som møter dem og de erfaringer de høster.

Resultatet er gjerne en ny organisering og nye mønstre for kommunikasjon og samhandling. I arbeidslivet er det for tiden høysesong for sammenslutning av virksomheter, men også for oppløsning av store enheter i mindre og kanskje mer styrbare enheter. Konkurranse på de fleste markeder er sterk og bedriftene føler et sterkt press for å bedre inntektsmulighetene og holde kostnadene under kontroll. I offentlig sektor er veksten delvis stoppet opp og kravet om bedre og mer effektiv styring av ressursbruken er kommet i fokus.

Både privat og offentlig sektor har fått et stigende innslag av kunnskapsrike medarbeidere – individualister som gjerne forflytter seg mellom ulike faglige nettverk og prosjekter. Det gamle arbeidslivet der hovedregelen var langvarige ansettelser i faste stillinger blir i stor grad supplert med arbeidstakere som jobber mer fleksibelt, i team, i prosjekter, og med ulike oppgaver over tid. Det krever både ny organisering og nye former for ledelse.

Det sentrale i deltidsstudiet PU 2 er den sterke vekt som er lagt på endrings- og utviklingsaspektet ved moderne organisasjoner. Dessuten er vi i studiet opptatt av hvordan organisasjoner kan drive kompetansestyring og organisasjonslæring i egen virksomhet. Det hevdes med styrke at kun de virksomheter som virkelig evner å lære og som klarer å gjøre bruk av denne læringen vil være vinnere i et stadig mer turbulent arbeidsliv.

Gjennom studiet i Personalutvikling og ledelse ventes det at studentene tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem bedre i stand til å ivareta sentrale lederoppgaver i den omstillingsprosessen vi er inne i.

Et særskilt siktemål er at studentene øves i å utvikle evnen til å kunne diagnostisere og forstå personal-, organisasjons-, og ledelsesproblemer og til å kunne foreslå og sette i verk hensiktsmessige tiltak som kan fremme løsninger og dermed bidra til å råde bot på problemene.

PU 2 starter tirsdag 2. september kl 12.15

Samlingsdatoer studieåret 2008/2009

  • Tirsdager i uke 36 - 49 i 2008 (med unntak av uke 40 og 46)
  • Tirsdager i uke 2 - 4 i 2009

Eksamensdatorer 2009

  • Tirsdag 20. januar Trekning av eksamensoppgave
  • Tirsdag 27. januar Innlevering av eksamensbesvarelse
  • Mandag 15. juni Muntlig eksamen
  • Tirsdag 16. juni Muntlig eksamen

Emneoversikt PU 2

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
Organisasjon, endring og
kompetansestyring (PU2)
15 O    
Prosjektoppgave med
samfunnsvitenskapelig metode (PU2)
15 O    
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 studieår
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
02.09.2008
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

Studiet er organisert i tre fagmoduler:

1. Organisasjon og endring – (utgjør omlag 9 studiepoeng)

2. Kompetansestyring – (utgjør omlag 6 studiepoeng)

(1 og 2 utgjør emne 1)

3. Prosjektoppgave m/samfunnsvitenskapelig metode – 15 studiepoeng

(3 utgjør emne 2)

PU 2 atskiller seg vesentlig fra PU 1 ved at halvparten av studiet skal gjennomføres i form av en prosjektoppgave med selvvalgt tema innen studiets faglige ramme. Kurset i samfunnsvitenskapelig metode har til hensikt å gjøre studentene fortrolig med moderne forsknings- og undersøkelsesmetoder og skal tjene som faglig støtte i det prosjektarbeid som skal gjennomføres i studiets siste del.

Prosjektarbeidet skal fortrinnsvis ta for seg et utviklingsprosjekt eller et endringsarbeid fra egen organisasjon eller fra en organisasjon studenten kjenner og kan få nødvendig informasjon fra. Med utviklingsprosjekt tenkes her på arbeid med omstilling, ulike former for organisasjonsendring, kompetanseut-vikling, lederutvikling, personalutvikling, kulturutvikling, organisasjonslæring, utvikling av servicesystemer, utvikling av administrative opplegg, utvikling av kvalitetssystemer mv. Men det gis også mulighet for at studentene kan gi seg i kast med en mer teoretisk orientert prosjektoppgave.

Opptakskrav

Søkerne må tilfredsstille de generelle krav til studiekompetanse.

Ved oversøkning vil det bli lagt betydelig vekt på om søkeren har relevant yrkeserfaring av en viss varighet. Erfaring fra ulike former for ledelsesarbeid er sterkt ønskelig. Ved utvalg av søkere ønsker vi å etablere en bredt sammensatt gruppe med hensyn til kjønn, alder og arbeidslivserfaring. Vi vil rekruttere studenter fra ulike bransjer og sektorer i samfunnet – fra privat og offentlig virksomhet – med sikte på å skape et rikt og faglig stimulerende studiemiljø.

Yrkesmuligheter

Studiet passer for personer som til daglig arbeider med ledelse og personalsaker, og som er engasjert i spørsmål om organisering, omstilling og læring i organisasjoner, eller personer som ønsker å kvalifisere seg til denne type oppgaver. Studiet er like relevant for personer med tilknytning til privat næringsliv som til offentlig sektor. Man får best utbytte av studiet om man har en del arbeidslivserfaring forut for studiet.

PU 2 er et videregående studium som bygger på det fagstoff som er gjennomgått i Personalutvikling og ledelse – del 1, betegnet PU 1. PU 2 er en faglig videreføring og en fordypning i forhold til PU 1. Det er en fordel om PU 1 er gjennomført før man går i gang med PU 2, men det er nå åpnet adgang for at kan søke del 2 uten først å ha gjennomgått del 1.

Videre utdanning

PU 2 har et omfang på 30 studiepoeng og er organisert som et deltidsstudium som normalt tas over 2 semestere. PU 2 er godkjent som en halvårsenhet i en akademisk fagkrets ved universiteter og høgskoler. PU 2 i kombinasjon med

PU 1 er godkjent som en årsenhet i en fagkrets ved universiteter og høgskoler.

Eksamensform

Eksamen faller i tre deler for PU2:

1. En individuell, skriftlig Fagoppgave over en uke (hjemmeeksamen) i fagmodulene ”Organisasjon og endring” og ”Kompetansestyring” i månedskiftet januar/februar i studiets annet semester. Det gis en separat karakter for denne eksamen.

2. En prosjektoppgave med selvvalgt tema innen studiets faglige ramme, skrevet av en student eller fortrinnsvis et studentpar. Frist for innlevering av prosjektoppgaven er medio mai måned i studiets annet semester.

3. En muntlig eksamen i tilknytning til den skriftlige prosjektoppgaven der man gjennomgår, vurderer og bedømmer det innleverte skriftlige arbeid. Det gis en separat karakter for prosjektoppgaven når muntlig eksamen er avsluttet.

På vitnemålet fremkommer to separate karakterer – en karakter for den individuelle skriftlige Fagoppgaven (15 poeng) og en karakter for den avsluttende prosjektoppgaven (15 poeng).

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  12.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L