Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Psykososialt arbeid med barn og unge - tverrfaglig videreutdanning (Kull 2008/2010)

Psykososialt arbeid med barn og unge - tverrfaglig videreutdanning (Kull 2008/2010)


Psykososialt arbeid med barn og unge - tverrfaglig videreutdanning (Kull 2008/2010)
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1516
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Sigrid Straand, Tlf. 61 28 82 99, sigrid.straand@hil.no

Randi Mangerud, Tlf. 61 28 82 50, randi.mangerud@hil.no


Studiet passer for fagfolk som arbeider med barn/unge (0-23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor, f.eks. i barnehage, grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT, barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, flyktningtjenester, frivillighetssentraler, politi og organisasjoner /frivillige lag.

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø.

Studiet er basert på tverrfaglige og tverretatlige studentgrupper. Studiet består av 4 emner hver på 15 studiepoeng:

 • Kompetanse- og tjenesteutvikling
 • Psykisk helse hos barn og unge
 • Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbud for barn og unge
 • Psykososialt arbeid - ulik praksis, teori og etiske dilemmaer

Samlingsdatoer for studieåret 2008

Kull 2008

 • Uke 35: 27. - 29. august
 • Uke 39: 24. - 26. september
 • Uke 46: 12. - 14. november

Kull 2007 (dere som nå starter 2. studieår):

 • Uke 36: 3. - 5. september
 • Uke 41: 8. - 10. oktober
 • Uke 47: 19. - 21. november

Samlingene starter onsdag 10.15 og varer til fredag kl. 16.00.

Studiet kan inngå som del av masterstudier.


Emnetabell Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
PAB2001/1 Kompetanse- og tjenesteutvikling 15 O        
PAB2002/1 Psykisk helse hos barn og unge 15 O        
PAB2003/1 Tverrfaglig samordning og organisering
av tjenestetilbudet for barn og unge
15 O        
PAB2004/1 Psykososialt arbeid - ulik praks, teori
og etiske dilemmaer
15 O        
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
4 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2010
Studiestart
27.08.2008
Studiekostnader
Studiet er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet og er kostnadsfritt for deltakerne med unntak av ordinær semesteravgift, utgifter til litteratur og reise/oppholdskostnader.
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

Emne 1 (15 stp.):

Kompetanse- og tjenesteutvikling

(august 2008 - juni 2010)

Emne 2 (15 stp.)

Psykisk helse hos barn og unge

(august 2008 - februar/mars 2009)

Emne 3 (15 stp.)

Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbud for barn og unge

(mars 2009 - september/oktober 2009)

Emne 4 (15 stp.)

Psykososialt arbeid - ulik praksis, teori og etiske dilemmaer (oktober 2009 - mars 2010)

Emne 1 Kompetanse- og tjenesteutvikling går parallelt gjennom hele studiet og skal binde sammen og reflektere de andre emnene, bl.a. gjennom arbeid med prosjekt i egen kommune/arbeidsplass og praksisorientert gruppeveiledning.

Nytt kull starter opp ved Høgskolen i Lillehammer høsten 2008 og avsluttes våren 2010.

Opptakskrav

For opptak kreves:

 1. Bachelorgrad eller tilsvarende i relevant fagområde (f.eks. barnevernpedagog, sosionom, vernepleier, sykepleier, lærer, førskolelærer, kulturfag, politifag). Søkere med annen utdanning på tilsvarende nivå kan bli tatt opp etter særskilt vurdering. Det kan søkes opptak på grunnlag av realkompetanse.
 2. Minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn eller ungdom etter fullført grunnutdanning.
 3. Studentene må under utdanningen arbeide med barn eller ungdom i min. 50% stilling.
Yrkesmuligheter

Videreutdanning som kvalifiserer for arbeid med barn og unge i ulike deler av tiltaksapparatet.

Videre utdanning

Studiet gir 30 studiepoeng i Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge ved HiL for de som tilfredsstiller opptakskravene til dette studiet. Det arbeides med å utvikle et nytt mastertilbud ved HiL hvor studiet kan inngå med 60 studiepoeng. NB! Med forbehold om godkjenning i HiLs styre og NOKUT.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er organisert over to år på deltid, med ca. 3 samlinger à tre dager pr. semester, i tillegg til selvstudium og arbeid i grupper med veiledning. 4 hovedemner på 15 studiepoeng inngår i studiet. Deler av studiet kan inngå som del av Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge ved HiL. Høgskolen arbeider også for å utvide mulighetene for påbygging av studiet til mastergrad.

Studiet er en praksisnær videreutdanning hvor målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det legges derfor opp til at studentene skal arbeide med relevante problemstillinger fra egen praksis i studiet. Praksisveiledning vil være gruppebasert for å bedre samarbeidet innad og mellom forvaltningsnivåer.

Eksamensform

Se under det enkelte emne

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 15.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L