Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse

Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse


Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1537
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Vedlegg
application/pdf Brosjyre for utskrift.pdf 252,28 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til opptak rettes til HiLs informasjonssenter Studenttorget på

 • telefon 61288102
 • e-post Studenttorg@hil.no eller
 • se www.hil.no

Faglige spørsmål rettes til studieleder Astrid Smedsrud Johansen på

 • telefon 61288098 eller
 • e-post astrid.johansen@hil.no

Emneansvarlig Inger Marie Bakke

Formål
Praksisfeltet står i dag overfor store utfordringer når det gjelder å ivareta helhetlige tilbud til mennesker med ulike funksjonsvansker. Fra enkeltpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter signaliseres behov for økt kompetanse både i målrettet metodisk arbeid og i relasjonelt arbeid. Formålet med dette studiet er å imøtekomme behovet for økt kompetanse innen disse områdene.

Målgruppe
Studiet retter seg mot fagpersoner som arbeider med barn, unge og voksne med funksjonsvansker på ulike arenaer som skole, arbeid, fritid og i andres hjem.

Målsetting
Hovedmålet med studiet er at studentene utvikler egen yrkeskompetanse til å kombinere anvendt atferdsanalyse og relasjonell kompetanse i en profesjonell kontekst. Det er et mål at studentene øker innsikten i egne forutsetninger for å samhandle med andre, og at de utvikler evne til kritisk refleksjon rundt egen rolle i profesjonelle relasjoner. Studentene skal tilegne seg kompetanse i å anvende atferdsanalytiske prinsipper og metoder i praktisk arbeid.

Organisering
Studiet har til sammen tre samlinger à to dager i tillegg til tre veiledninger i grupper mellom samlingene. Samlingene er planlagt slik: 15. - 16.09.08, 17. - 18.11.08 og 02. - 03.03.09.

På samlingene vil det være en kombinasjon av forelesninger, arbeid i grupper og seminarer med veiledning. Mellom samlingene skal studentene arbeide med case fra egen praksis. Studentene får veiledning mellom samlingene. All veiledning skjer i grupper.

Eksamensinnlevering er 20.04.09.


Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse og relasjonskompetanse. Anvendelse av atferdsanalyse i systematisk målrettet arbeid vil bli vektlagt. Strukturen i studiet vil følge trinnene i en arbeidsmodell som består av observasjon og kartlegging, analyse av data, målformulering, tiltak og evaluering.

Studiet fokuserer videre på relasjonskompetanse som begrep, og legger til rette for tilegnelse av økt kunnskap om relasjonskompetanse. Bevisstgjøring om betydningen av kjennskap til seg selv og kunnskap om den andre i profesjonelle relasjoner vektlegges.

Juridiske rammer som regulerer arbeidet, tas opp. Etikk og utfordringer knyttet til yrkesutøvelsen belyses. Studiet tar utgangspunkt i studentenes erfaringer fra praksis.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
15.09.2008
Studiekostnader
Studiet vil ha en studieavgift på ca. kr 10.000,-. Kommunene i Hedmark og Oppland kan søke henholdsvis Fylkesmannen i Oppland eller Fylkesmannen i Hedmark om tilskudd gjennom Kompetanseløftet 2015 for sine studenter. Den enkelte student kan henvende seg til sin kommune og søke om eventuell støtte.
Studiested

HiL

Faglig innhold

Praksisfeltet står i dag overfor store utfordringer når det gjelder å ivareta helhetlige tilbud til mennesker med ulike funksjonsvansker. Fra enkeltpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter signaliseres behov for økt kompetanse både i målrettet metodisk arbeid og i relasjonelt arbeid.

Formålet med dette studiet er å imøtekomme behovet for økt kompetanse innen disse områdene. Studiet retter seg mot fagpersoner som arbeider med barn, unge og voksne med funksjonsvansker på ulike arenaer som skole, arbeid, fritid og i andres hjem.

Habiliteringstjenestene i Hedmark og Oppland har i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer tatt initiativ til studiet.

Målsetting for studiet:

Hovedmålet med studiet er at studentene utvikler egen yrkeskompetanse til å kombinere anvendt atferdsanalyse og relasjonell kompetanse i en profesjonell kontekst. Det er et mål at studentene øker innsikten i egne forutsetninger for å samhandle med andre, og at de utvikler evne til kritisk refleksjon rundt egen rolle i profesjonelle relasjoner. Studentene skal tilegne seg kompetanse i å anvende atferdsanalytiske prinsipper og metoder i praktisk arbeid.

Studiet legger til rette for at studentene skal tilegne seg / utvikle :

 • økt kunnskap om relasjonskompetanse
 • økt forståelse for betydningen av relasjonskompetanse i metodisk arbeid
 • økt kunnskap om anvendt atferdsanalyse
 • økt kompetanse i å anvende atferdsanalysen
 • økt kunnskap om juridiske rammer for arbeidet
 • økt kompetanse i å kjenne igjen og reflektere over etiske dilemmaer
 • bedre yrkeskompetanse (handlings – og relasjonskompetanse)
Opptakskrav

Bachelorutdanning i helse – og/eller sosialfag, pedagogikk eller annet relevant fagområde. Minimum 2 års erfaring fra relevant arbeid

Videre utdanning

Emnet kan søkes innpasset som valgfritt emne på masterstudium ved HiL.

Anbefalte forkunnskaper

For de som ønsker det, tilbys det et todagers forkurs i grunnleggende begreper innen anvendt atferdsanalyse medio juni 2008. Opplysninger om tid og sted vil bli sendt ut i forbindelse med at det sendes ut tilbud om studieplass. Studiet kan søkes innpasset som et valgfritt emne i et masterstudium ved HiL.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet har til sammen tre samlinger à to dager i tillegg til tre veiledninger i grupper mellom samlingene.

På samlingene vil det være en kombinasjon av forelesninger, arbeid i grupper og seminarer med veiledning. Mellom samlingene skal studentene arbeide med case fra egen praksis. I tillegg skal studenten to ganger observere samhandlingssituasjoner mellom en bruker (personen fra casen) og en ansatt. Logger skal anvendes som arbeidsmetode. Studentene får veiledning mellom samlingene. All veiledning skjer i grupper.

Eksamensform

Studentene skal gjennomføre to arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen med to del - oppgaver (vektingen mellom eksamensdelene vil komme senere):

 1. Oppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling knyttet til casearbeidet
 2. Refleksjonsnotat med hovedfokus på erfaringer og eventuelle dilemmaer fra å kombinere relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse gjennom studiet og i eget arbeid.

Det benyttes en karakterskala fra A til F. F innebærer at eksamen ikke er bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  23.07.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L