Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Skolebasert vurdering med vekt på aksjonslæring

Skolebasert vurdering med vekt på aksjonslæring


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
3025
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet gir en innføring i sentrale begreper og arbeidsmåter i skolebasert vurdering og aksjonslæring. Deltakerne skal bruke skolebasert vurdering og data fra skoleporten aktivt i skolenes arbeid med å utvikle elevenes læringsmiljø slik at alle elever får gode muligheter for læring og utvikling.

Studiet vil bli lagt opp rundt fire studiesamlinger (over to dager) og obligatorisk arbeid med veiledning fra faglærer i periodene mellom samlingene.

Hver samling er på ti timer og gjennomføres slik:

  • torsdager kl. 17.00-21.00
  • fredager kl. 09.00-15.00

Samlingsdatoer høsten 2008

  • 11. - 12. september
  • 9. - 10.oktober
  • 30. - 31. oktober
  • 20. - 21. november

Hjemmeeksamen 21. november - 5. desember.
Muntlig eksamen i uke 51.

For mer detaljert om studiet se emnebeskrivelsen i tabellen under.


Studiet er konsentrert om hvordan skoler kan utvikles mot og ledes som lærende organisasjoner, slik at skolene best mulig kan oppfylle læreplanens intensjoner. Studiet fokuserer på aksjonslæring som en strategi som kan bidra til nødvendig fornyelse av skolens virksomhet både på undervisnings- og skolenivå. Aksjonslæring har som intensjon å fremme både individuell og kollektiv læring i personalet. Gjennom slik læring utvikles deltakernes kompetanse innenfor skolebasert vurdering Emnet skal videreutvikle deltakernes evner til å delta i og lede prosesser som sikter mot å utvikle skolen til en lærende organisasjon som arbeider målrettet med å utvikle og forbedre praksiskunnskaper om sentrale begreper innen skolebasert vurdering og aksjonslæringferdigheter i å planlegge og gjennomføre skolebasert vurdering, som et systematisk og integrert ledd i skolens løpende endrings- og utviklingsarbeidferdigheter i å legge opp til og lede aksjonslæringsprosesser som et bidrag i skolens utviklingsarbeid


Beskrivelse av studiet

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
Sum: 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Oppdragsstudium
Kull
2008/2009
Studiestart
11.09.2008
Faglig innhold

Studiet består av ett emne: Skolebasert vurdering med vekt på aksjonslæring Deltakerne skal arbeide for å oppnå læringsutbytte gjennom ulike arbeidsmåter og på ulike arenaer. Utdanningen består av fagdager, skoleinndelt gruppearbeid med veiledning, og individuell refleksjon og arbeid med faglitteratur.

Opptakskrav

Opptakskravet bygger på treårig bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende. Krav til opptak er at bachelorgraden inneholder minimum 80 studiepoeng pedagogikk. Avlagt allmennlærer-, førskolelærer-, og barnevernspedagogutdanning gir også grunnlag for opptak.

Videre utdanning

Studiet kan søkes godkjent som et masteremne i pedagogikk eller skoleledelse

Undervisnings- og læringsmetode

Deltakerne skal arbeide for å oppnå læringsutbytte gjennom ulike arbeidsmåter og på ulike arenaer. Utdanningen består av fagdager, skoleinndelt gruppearbeid med veiledning, og individuell refleksjon og arbeid med faglitteratur.

 

 

Fagdager

 

Det skal gjennomføres 8 fagdager i løpet av studiet:

 

- 11. og 12. august 2008

 

- 6. og 7. november 2008

 

- 16. og 17. februar 2009

 

- 23. og 24. april 2009

 

 

 

På fagdagene vil det gjennomføres forelesninger innenfor studiets emner, erfaringsdeling og refleksjon. Fagstoffet skal knyttes til deltakernes prosesser på egen arbeidsplass. Det vil også bli satt av noe tid til arbeid med aksjonslæringsprosjektene.

 

 

 

 

 

Skoleinndelt gruppearbeid med veiledning - aksjonslæring

 

Skolelederne/deltakerne ved hver skole skal gjennomføre et utviklingsprosjekt i egen institusjon innenfor et sentralt, selvvalgt fokusområde. Utviklingsprosjektet skal organiseres som aksjonslæring. I tillegg til oppfølging på fagdagene, får gruppene veiledning av fagpersoner i januar 2009. Denne veiledningen har et omfang på ca to timer pr. gruppe.. I veiledningssamtalene vil det bli fokus både på skolens valgte område og de ulike fasene og prosessene i aksjonslæringen. I tillegg til arbeid på samlinger og veiledningssamtaler, må gruppene arbeide med eget prosjekt i mellomperiodene, og legge dokumentasjon inn i det nettbaserte læringsmiljøet som vil bli benyttet på studiet.

 

 

 

Individuell refleksjon og arbeid med faglitteratur

 

En viktig del av studie er den individuelle refleksjonen og koblingen mot teori. Deltakerne skal skriftliggjøre egne refleksjoner underveis. Noen av refleksjonene skal deles mellom deltakerne i løpet av studie, mens andre skal spares og brukes i forbindelse med eksamen. Det legges en plan for lesing av litteratur, med tilhørende arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgaver og refleksjoner lagres i en digital læringsplattform, noe som gjør arbeidet fleksibelt og åpner for ressursdeling.

Eksamensform

 

 

Arbeidskrav

- Deltakelse på minst 6 av 8 samlingsdager

 

- Minst 3 diskusjonsinnlegg

 

- Minst 2 prosjektframlegg på samling

 

Eksamen

Prosjektrapport fra utviklingsarbeidet teller 40 % på endelig karakter. Individuell hjemmeeksamen legges på slutten av andre semester og varer 48 timer. Eksamensoppgaven relateres til det studenten har jobbet med underveis og pensum. Hjemmeeksamen teller 60 %. Vurderes: A-F

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 20.01.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L