Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Spansk Språk (del 2), Oppstart vår 2009

Spansk Språk (del 2), Oppstart vår 2009


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

May Kunz


Spansk språk del 2 henvender seg fortrinnsvis til lærere på ungdomstrinnet og videregående som underviser/eller ønsker å undervise i spansk som 2 fremmedspråk som har spansk fra videregående (C eller B språk) eller tilsvarende.

Økte kunnskaper i det spanske språket vil gjøre studentene bedre i stand til å mestre kommunikative oppgaver som skal løses, sosiale sammenhenger, forhandlinger og derigjennom bli mer attraktive på arbeidsmarkedet. For lærerne vil egen læring av språk være nødvendig for egen undervisning, i tillegg til å gi nytt liv til språkopplæringen gjennom å tenke kreativt og finne løsninger på problemer og utfordringer etter hver som de dukker opp.

Hovedfokus i dette studiet er skriftlig/muntlig kommunikasjon med innsikt i syntaktisk begrepsapparat og formidlingsevne i spansk språk.

Undervisningen vil foregå på spansk og norsk.

Arbeidsmåtene vil være forelesninger, arbeid i mindre grupper, presentasjoner i plenum og individuelt arbeid.

Oppstart under forbehold om faglig godkjenning og tilstrekkelig søkning.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
3 semestre
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2009/2010
Studiestart
24.04.2008
Studiekostnader
Spansk språk er finansiert ved studieavgift, og koster kr. 13.000,- I tillegg til studieavgiften kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT-avgift på ca. 580,- per semester. Utgifter knyttet til litteratur, studiemateriell, reise og opphold i forbindelse med samlingene og evt. utenlandsopphold kommer også i tillegg.
Faglig innhold

Spansk Språk del 2 strekker seg over 2 semestre og inneholder ca. 50 undervisningstimer over 10 samlinger. Undervisningen vil i all hovedsak foregå ved HiL. Studentene leverer i tillegg inn skriftlige arbeider som de får evaluert. Hovedfokus i studiet vil være å lære og beherske språket - både skriftlig og muntlig - mest mulig korrekt og differensiert. Undervisningen vil foregå på spansk og norsk.

Parallellt med utvikling av språklig kompetanse vil studentene gjennom kurset bli utfordret på problemstillinger hentet fra egen hverdag. Kurset søker å utvikle studentenes refleksjon over egen læringsprosess, fagets innhold og spesielt for lærerne - utvikle forståelse for elevenes læringsprosesser i faget.

Studentene skal jobbe med arbeidskrav og nettprøver mellom samlingene. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å få opp til eksamen.Språkemnet skal gjennom praktiske øvelser gi økt kompetanse i skriftlig og muntlig kommunikasjon. Studiet er tilpasset den europeiske språkpermen.

Etter endt studium skal studentene ha tilegnet seg følgende innenfor de forskjellige ferdighetene:

  • Lytteforståelse: Forstå lengre sammenhengende tale og foredrag og følge komplekse argumentasjonsrekker når emnet er forholdsvis kjent. Forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammer på TV. Forstå de aller fleste filmer der det brukes standard tale.
  • Leseforståelse: Lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger, der forfatteren gir uttrykk for bestemte holdninger eller synspunkter. Forstå prosalitteratur fra vår egen tid.
  • Muntlig (føre en samtale): Bruke språket så flytende og spontant at samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på særlige problemer. Delta aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger, og uttrykke og begrunne synspunkter.
  • Muntlig uttrykk (fremføring/monolog): Kunne gi klare og detaljerte beskrivelser innenfor et vidt spekter av emner knyttet til eget interessefelt. Forklare synspunkter på en gitt problemstilling og gjøre rede for fordeler og ulemper ved ulike alternativer.
  • Skriftlig uttrykk: Skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner knyttet til egne interesser. Skrive en sammenhengende framstilling eller rapport for å formidle informasjon eller argumentere for eller imot et bestemt synspunkt. Skrive brev som tydelig viser hvilken betydning visse hendelser og erfaringer har for en selv.
Opptakskrav

Generell studiekompetanse, spansk C/B språk fra videregående eller tilvarende minimum på A2 nivå, 15 sp Spansk.

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til ca. 50 timer undervisning fordelt på 10 dager over 2 semestre. Undervisningen finner i hovedsak sted på HiL. Det forventes i tillegg at studentene legger ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning. Et nettbasert læringsmiljø vil blibenyttet som læringsstøtte, og det forventes at studentene har tilgang på PC med internettforbindelse hjemme eller på jobb.

Mer om oppstartstidspunkt og oversikt over samlinger kommer senere. Oppstart er imidlertid planlagt april 2009 (Eksamen januar 2010).

Eksamensform

Det er knyttet arbeidskrav og nettprøver til emnet. Studentene skal jobbe med arbeidskravene mellom samlingene. Disse skal bl.a. presenteres i plenum på samlinger og studentene får veiledning. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.

Det vil bli avlagt eksamen etter 15 sp. Hver eksamen består av to deler:

  • Skriftlig individuell eksamen (5 timer). Til denne eksamen prøves skriftlig språkferdighet, kultur- og litteraturkunnskap og tar utgangspunkt i studiets pensum. Vekter 7,5 sp
  • Muntlig individuell eksamen. Muntlig eksamen skal være en test av studentenes muntlige språkkunnskap. Muntlig vil ha en varighet på om lag 15. min per student, og ha form som en dialog på tysk. Det tas også her utgangspunkt i studiets pensum. Vekter 7,5 sp.

Karakterer A-F

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Ane-Gunhild Amirnejad 11.11.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L