Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Spansk språk del 3 (oppstart februar 2008)

Spansk språk del 3 (oppstart februar 2008)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Senter for livslang læring
Opptak
Kurssøknad
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Emneansvarlige Just Almås og Hans Erik Bugge

Studieleder May Kunz


Spansk språk henvender seg fortrinnsvis til lærere på ungdomstrinnet og videregående som underviser/eller ønsker å undervise i spansk som 2 fremmedspråk og som allerede har fullført Spansk del 1 og 2 eller tilsvarende. I tillegg egner studiet seg for arbeidstakere i næringslivet som har behov for å benytte muntlig og skriftlig spansk i sitt daglige virke.

Økte kunnskaper i det spanske språket vil gjøre studentene bedre i stand til å mestre kommunikative oppgaver som skal løses, sosiale sammenhenger, forhandlinger og derigjennom bli mer attraktive på arbeidsmarkedet. For lærerne vil egen læring av språk være nødvendig for egen undervisning, i tillegg til å gi nytt liv til språkopplæringen gjennom å tenke kreativt og finne løsninger på problemer og utfordringer etter hver som de dukker opp.

Hovedfokus i dette studiet er skriftlig/muntlig kommunikasjon med innsikt i syntaktisk begrepsapparat og formidlingsevne i spansk språk.

Undervisningen vil foregå på spansk.

Arbeidsmåtene vil være forelesninger, arbeid i mindre grupper, presentasjoner i plenum og individuelt arbeid.

STUDIET IGANGSETTES MED FORBEHOLD OM GODKJENNING


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
feb - des 2008
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
14.02.2008
Studiekostnader
Studieavgiften er 13.000,-. I tillegg tilkommer semesteravgift og utgifter til pensum og studietur
Studiested

HiL

Faglig innhold

Spansk språk del 3 strekker seg over 2 semestre og inneholder ca. 60 undervisningstimer over 11 samlinger. Undervisningen vil i all hovedsak foregå ved HiL. Studentene leverer i tillegg inn skriftelige arbeider som de får evaluering på.

Hovedfokus i studiet vil være på å lære å beherske språket, både skriftlig og muntlig mest mulig korrekt og differensiert. Undervisningen vil foregå på spansk.

Parallelt med utvikling av språklig kompetanse vil studentene gjennom kurset bli utfordret på problemstillinger hentet fra egen hverdag. Kurset søker å utvikle studentenes refleksjon over egen læringsprosess og fagets innhold, og slik spesielt for lærerne, utvikle forståelse for elevenes læringsprosesser i faget.

Studentene skal jobbe med arbeidskrav og nettprøver mellom samlingene. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.

Etter at de har gjennomført emnene skal studentene ha fått et solid grunnlag i spansk språk med en grunnleggende innsikt i syntaktisk begrepsapparat. Språkemnet skal gjennom praktiske øvelser gi økt kompetanse i skriftlig og muntlig kommunikasjon

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse og i tillegg Spansk del 1 eller tilsvarende (15 studiepoeng i spansk språk).

Yrkesmuligheter

Studentene som blir tatt opp på studiet er stort sett godkjente lærere og de aller fleste vil være i et arbeidsforhold i en kommune eller et fylke. Disse har meldt om stort behov for å få tilgang til kvalifiserte spansklærere i og med at det har vist seg å være et svært populært språkvalg blant elevene.

Norske bedrifter må hente språkkyndige personer fra utlandet. Over 60% av behovet dekkes på denne måten. Spania har en økonomi som er i sterk vekst, og spansk er rangert som det femte viktigste språk innenfor norsk eksport/import. Innenfor reiselivsbransjen er Spania et av de raskest voksende incoming-markeder for Norge. Økte kunnskaper i det spanske språket og ikke minst kulturen, vil gjøre studentene bedre i stand til å mestre kommunikative oppgaver som skal løses, sosiale sammenhenger, salg og forhandlinger og derigjennom bli mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Videre utdanning

Universitetet i Oslo og Bergen, Profft nettstudie for lærere og nettstudier ved Universitetet i Bergen.

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til ca. 60 timer undervisning fordelt 11 dager over 2 semestre. Undervisningen finner i hovedsak sted på HiL. Det forventes i tillegg at studentene legger ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning. Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte, og det forventes at studentene har tilgang på PC og internettforbindelse enten hjemme eller på jobb.

Eksamensform

Det er knyttet arbeidskrav og nettprøver til emnet. Studentene skal jobbe med arbeidskravene mellom samlingene. Disse skal bl.a. presenteres i plenum på samlinger og studentene får veiledning. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.

Studiet avsluttes med en 5 timers individuell skoleeksamen i emnet, med utgangspunkt i studiets pensum.

Karakterer A-F

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Administrator User 20.01.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L