Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Studium i mat og matkultur

Studium i mat og matkultur


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Senter for livslang læring
Opptak
Kurssøknad
Antall studiepoeng
20
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Høgskolen i Lillehammer, Senter for livslang læring (SeLL), studieleder Monica Breiby

Arrangører:

 • Valle Videregående skole v/Morten Kleven (tlf: 95 47 62 42) Norsk Bygdeturisme og Gardsmat er medarrangør.
 • Valdresmusea v/Ingrid Bolstad (tlf. 91 63 57 13).

Dette studiet er en del av et helhetlig etter- og videreutdanningstilbud for reiselivet i Oppland. Bakgrunn for dette, er prosjektet ”Kompetansemotor for reiselivet i Oppland” (KIRIO), som tar utgangspunkt i at Oppland fylkeskommune har satt kompetanseheving på et høyere nivå i en langsiktig og helhetlig utviklingsstrategi. Den overordnede målsettingen for prosjektet er å få reiselivsnæringen til å ta i bruk kompetanse som virkemiddel for utvikling, nyskaping og økt inntjening. I fylkets reiselivsstrategi for 2008 er kompetansebygging ett av satsingsområdene, og i regjeringens nye nasjonale reiselivsstrategi (pr. desember 2007) er kompetanse ett av innsats-områdene. Dette studiet vil være et pilotstudie for det helhetlige etter- og videreutdanningstilbudet for reiselivet i Oppland.

Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om mat og matkultur ut i fra et kultur-historisk perspektiv. Ved siden av å fokusere på konservering, tillaging og konsumering av matvarene, omfatter faget tanker, ideer og forestillinger om mat og ernæring. Studiet legger vekt på at kunnskaper om lokal mat og mattradisjoner gir identitet, forståelse og stolthet som basis for produksjon og salg av lokal mat og mattradisjoner i reiselivssammenheng og i undervisnings-sammenheng. Studiet henvender seg til alle som har interesse for mat og matkultur i fortid og i nåtid. Det er særlig beregnet på etablerere og de som jobber innen reiselivet, i landbruket, i dagligvare- og næringsmiddelindustrien, samt lærere med fagområder tilknyttet dette.

Link til søknadsskjema for studiet ved Valle Videregående skole finner du her: www.vilskape.no

Søknadsfristen er 1. september 2008

Studiet i Valdres vil starte opp høsten 2009. Vi kommer tilbake til nærmere infomasjon om samlingsdatoer, søknadsskjema og søknadsfrist.


Emner

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
Emne 1 Mat og matkultur 10 O 10  
Emne 2 Mat og matkultur 10 O   10
Sum: 10 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiekostnader
Studieavgiften er kr. 3000 per emne (forutsatt tilskudd fra offentlige aktører), samt semesteravgift og utgifter til pensum
Studiested

Studiested for Toten er; Valle videregående skole

Studiested for Valdres; Valdresmusea.

Faglig innhold

Sentrale tema

 • Kulturhistorisk perspektiv på lokale, regionale, nasjonale og europeiske mattradisjoner. Sentrale begrep knyttet til matkultur og ernæring.
 • Kjennskap til ulike konserverings- og foredlingsmetoder. Vektlegging av praktiske kunnskaper om tillaging, konservering og foredling.
 • Matkultur og lokale mattradisjoners rolle i reiselivet, og viktigheten av lokal identitet.
 • Ernæringspolitiske problemstillinger og reiselivets problemstillinger knyttet til næringsutvikling og opplevelsesproduksjon.
 • Vektlegging av praktisk kunnskap, konserveringsmetoder, tradisjonsbakst og lokale mattradisjoner
 • Historiefortelling og kreative prosesser som en del av opplevelsesproduksjonen.

Deltakerne skal i løpet av hvert emne (10 sp):

 • Tilegne seg et pensum på ca 600 sider inkludert selvvalgt pensum.
 • Skrive en prosjektoppgave på 8-10 sider som skal innleveres ved slutten av studiet. Dette kan gjerne være et prosjekt knyttet til egen virksomhet. Karakterskala A til F blir benyttet.
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Undervisnings- og læringsmetode

Den pedagogiske grunntanke er læring gjennom handling. Undervisningen inkluderer i tillegg til forelesninger dermed også utprøving og demonstrasjoner i kjøkken under ledelse av folk med praktiske kunnskaper og erfaring. Selv om studiet ikke først og fremst er praktisk rettet, gir kombinasjonen teori og praksis en dypere forståelse av sammenhengene i regional og lokal matkultur. Utprøving av tradisjonelle og nye matretter vil forgå i relevante prøvekjøkken. Det legges også vekt på ekskursjoner til aktuelle lokale kulturbaserte serveringsbedrifter og matprodusenter.

Studiet baserer seg på en pedagogisk virkemiddelpalett bestående av;

 • 2 og 3 dagers samlinger og bruk av digital læringsplattform (Fronter)
 • Digital Video. Vi vil blant annet gjøre video-opptak av Astri Riddervold[1] . Dette vil legges ut på Fronter mellom samlingene.
 • Diskusjonsforum og enkle spørsmål i Fronter. Obligatoriske nettbaserte oppgaver. Evt. også veiledning av oppgave.

Ett emne vil gi 10 studiepoeng. Hvert emne varer et semester som strekker seg over ca. 3,5 måned, og inneholder tre samlinger. I tillegg blir det innlevering av skriftlige arbeider. Det vil være fremmøteplikt for å få godkjent studiet. De to emnene kan gjennomføres uavhengig av hverandre.

Det vil være mulig å følge studiet uten å levere skriftlige arbeider. Man får da ikke studiepoeng, men et kursbevis hvis man har tilstrekkelig fremmøte. [1] Astri Riddervold har magistergrad i etnologi med matkultur som spesialfelt. Hun underviser bl.a. ved HiO, HiB mv. I 2007 fikk hun 1. plass for verdens beste matkulturbok (utdelt i Kina).

Eksamensform

Det er eksamen etter hvert emne. Eksamensformen er skriftlig hjemmeoppgave (en oppgave maks 10 sider) - Ikke muntlig. Karakterregel A-F.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 09.01.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L