Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Tysk Språk (15 + 15 sp), Oppstart høst 2008

Tysk Språk (15 + 15 sp), Oppstart høst 2008


Fagområde
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1541
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

May Kunz may.kunz@hil.no


Til tross for at 2. fremmedspråk ikke har blitt obligatorisk på ungdomsskoletrinnet, er det likevel et uttalt satsingsområde i grunnskolen med dertil øremerkede midler. Det er derfor et stort behov for å kvalifisere opp flere lærere til å kunne undervise i 2. fremmedspråk. Gjennomsnittet av landets tysklærere er i alderen 55+. Næringslivet har et stort behov for språkkyndige arbeidstakere innenfor tysk. Kommunene har derfor uttalt et behov for tilrettelagte utdanningstilbud for å heve kompetansen i tysk språk.

Norske bedrifter må hente språkkyndige personer fra utlandet. Over 60% av behovet dekkes på denne måten. Over 40% av spurte eksport/importbedrifter oppgir at de har mistet muligheter, ødelagt relasjoner, forhandlinger og lignende pga språkproblemer. Tyskland er det største eksportlandet i verden og Norges største handelspartner og allierte innenfor EU. Mange av dagens bedriftsledere snakker tysk og har kjennskap til forskjellene i foretningskulturen. Når disse går av med pensjon, vil dette få konsekvenser for fremtidig norsk-tysk handel. Institusjoner som NRK, Aftenposten, TV2 uttrykker også et sterkt behov for tyskkompetanse. ”Norges interesse for det kontinentaleuropeiske er for svak i forhold til landets behov”, sier Hans Ulrich Lunschken, tysk ambassadør i Norge frem til 2002. ”Vi er for opptatt med oss selv og får ikke med oss hva som skje ute. Når vi skal ta avgjørelser, tas disse på et for snevert grunnlag. Det er en rekke bilaterale møter vi kunne ha vært med på, hvor vi ikke er, trolig fordi vi har manglende språk- og kulturkunnskaper. Slik som det er i dag, står vi i fare for å manøvrere oss selv ut på sidelinjen i Europa.”

STUDIET STARTER MED FORBEHOLD OM NOK SØKNING OG GODKJENNING I STUDIEUTVALGET VED HIL.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
3 semestre
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2010
Studiestart
15.08.2008
Studiekostnader
Tysk språk er finansiert ved studieavgift, og koster kr. 25.000,- I tillegg til studieavgiften kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT-avgift på ca. 580,- per semester. Utgifter knyttet til litteratur, studiemateriell, reise og opphold i forbindelse med samlingene og evt. utenlandsopphold kommer også i tillegg.
Faglig innhold

Studiet består av 2 emner a 15 studiepoeng (innholdet i det enkelte emne vil fremkomme senere)

Studentene skal etter endt studium kunne forstå tysk dagligtale, kommunisere i de fleste situasjoner, lese allmennspråklige tekster og skrive fremstillinger på tysk. Det vil også bli gitt en innføring i funksjonelle grammatiske kunnskaper. Undervisningen vil bli lagt opp med bruk av både ”digitale og analoge” elementer. Slik vil den enkelte student få mulighet til lå tilegne seg et sett med virkemidler de kan bruke i egen arbeidshverdag (i undervisning og eksempelvis markedsføring.)

Lytteforståelse: Forstå lengre sammenhengende tale og foredrag og følge komplekse argumentasjonsrekker når emnet er forholdsvis kjent. Forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammer på tv, og forstå de aller fleste filmer der det brukes standard tale.

Leseforståelse: Lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger, der forfatteren gir uttrykk for bestemte holdninger og synspunkter. Forstå prosalitteratur fra vår egen tid.

Muntlig (føre en samtale): Bruke språket så spontant og flytende at samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på særlig problemer. Delta aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger og begrunne synspunkter.

Muntlig uttrykk (fremføring/monolog): Kunne gi klare og detaljerte beskrivelser innenfor et vidt spekter av emner innenfor eget interessefelt. Forklare synspunkter på gitte problemstillinger og gjøre rede for ulemper og fordeler ved ulike alternativer.

Skriftlig uttrykk: Skrive klare detaljerte tekster om et vidt spekter av emner innenfor eget interessefelt. Skrive sammenhengende fremstillinger og rapporter for å formidle informasjon eller argumentere for eller imot et bestemt synspunkt. Skrive brev som tydelig viser hvilken betydning visse hendelser eller erfaring har/har hatt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, tysk C/B språk minimum på A2 nivå. Studentene gjennomfører nivå-test på forhånd gjennom Goethe Institutt i Oslo.

Søknadsfrist 15. mai

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til 120 timer undervisning fordelt på 24 undervisningsdager i løpet av kurset. Undervisningen finner i hovedsak sted på HiL. Fokuset i undervisningen vil være å utvikle studentenes muntlige og skriftlige språkferdigheter i tysk, med tydelig definerte oppgaver og rammer. Det forventes i tillegg at studentene legger ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning. Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte, og det forventes at studentene har tilgang på PC og internettforbindelse enten hjemme eller på jobb.

Mer om oppstartstidspunkt og samlingstidspunkter kommer senere.l

Eksamensform

Studentene skal jobbe med min 4 arbeidskrav mellom samlingene. Disse skal presenteres i plenum på samlinger og studentene får veiledning. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.

Det vil bli avlagt eksamen etter 15 sp. Hver eksamen består av to deler:

  • Skriftlig individuell eksamen (5 timer). Til denne eksamen prøves skriftlig språkferdighet, kultur- og litteraturkunnskap og tar utgangspunkt i studiets pensum. Vekter 7,5 sp
  • Muntlig individuell eksamen. Muntlig eksamen skal være en test av studentenes muntlige språkkunnskap. Muntlig vil ha en varighet på om lag 15. min per student, og ha form som en dialog på tysk. Det tas også her utgangspunkt i studiets pensum. Vekter 7,5 sp.

Karakter A-F i tillegg til sertifisering fra Goethe Institutt.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  23.07.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L