Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Tysk språk del 2 (oppstart mars 2008)

Tysk språk del 2 (oppstart mars 2008)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Senter for livslang læring
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Emneansvarlig Edith Wegerle Joahnsen, 41305385

Studieleder May Kunz

Til tross for at 2. fremmedspråk ikke har blitt obligatorisk på ungdomsskoletrinnet, er det likevel et uttalt satsingsområde i grunnskolen med dertil øremerkede midler. Det er derfor et stort behov for å kvalifisere opp flere lærere til å kunne undervise i 2. fremmedspråk. Gjennomsnittet av landets tysklærere er i alderen 55+. Næringslivet har et stort behov for språkkyndige arbeidstakere innenfor tysk. Kommunene har derfor uttalt et behov for tilrettelagte utdanningstilbud for å heve kompetansen i tysk språk.

Norske bedrifter må hente språkkyndige personer fra utlandet. Over 60% av behovet dekkes på denne måten. Over 40% av spurte eksport/importbedrifter oppgir at de har mistet muligheter, ødelagt relasjoner, forhandlinger og lignende pga språkproblemer. Tyskland er det største eksportlandet i verden og Norges største handelspartner og allierte innenfor EU. Mange av dagens bedriftsledere snakker tysk og har kjennskap til forskjellene i foretningskulturen. Når disse går av med pensjon, vil dette få konsekvenser for fremtidig norsk-tysk handel. Institusjoner som NRK, Aftenposten, TV2 uttrykker også et sterkt behov for tyskkompetanse. ”Norges interesse for det kontinentaleuropeiske er for svak i forhold til landets behov”, sier Hans Ulrich Lunschken, tysk ambassadør i Norge frem til 2002. ”Vi er for opptatt med oss selv og får ikke med oss hva som skje ute. Når vi skal ta avgjørelser, tas disse på et for snevert grunnlag. Det er en rekke bilaterale møter vi kunne ha vært med på, hvor vi ikke er, trolig fordi vi har manglende språk- og kulturkunnskaper. Slik som det er i dag, står vi i fare for å manøvrere oss selv ut på sidelinjen i Europa.”


Tysk språk del 2 henvender seg fortrinnsvis til lærere på ungdomstrinnet som underviser/eller ønsker å undervise i tysk som 2 fremmedspråk. I tillegg egner studiet seg for arbeidstakere i næringslivet som har behov for å benytte muntlig og skriftlig tysk i sitt daglige virke og studenter innen studieløp i for eksempel Reiseliv. Parallelt med utvikling av språklig kompetanse vil disse studentene gjennom kurset bli utfordret på problemstillinger hentet fra egen hverdag. Hovedfokus vil være på å lære å beherske språket, både skriftlig og muntlig, mest mulig korrekt og differensiert, med utgangspunkt i tysk B språk (Zertifikat Deutsch B1) eller lignende. Studiet vektlegger følgende ferdigheter: lytteforståelse, leseforståelse, muntlig (føre en samtale), muntlig uttrykk (fremføring/monolog) og skriftlig uttrykk. Studiet vil på denne måten heve studentenes kompetanse i å forstå muntlig og skriftlig tysk, samt til selv å skrive tekster og kommunisere muntlig. De forskjellige tekstene vil bli belyst ut fra ulike perspektiver; språklig, kulturelt og litterært. Det vil også bli en fagspesifikk innføring i hver av de tre disiplinene. Det vil også bli gitt en innføring i funksjonelle grammatiske kunnskaper. Undervisningen vil bli lagt opp med bruk av både ”digitale og analoge” elementer. Slik vil den enkelte student få mulighet til lå tilegne seg et sett med virkemidler de kan bruke i egen arbeidshverdag (i undervisning og eksempelvis markedsføring.)

I tillegg er hensikten å legge til rette for et nettverk, hvor studentene kan få mulighet til å utvikle sin språkkompetanse og til å knytte til seg støttespillere som kanskje spesielt for lærere kan være med på å øke både egen og ikke minst elevenes motivasjon for faget.

Studiet er lagt opp i samarbeid med Goethe Institutt i Oslo og er tilpasset den europeiske språkpermen.

STUDIET IGANGSETTES MED FORBEHOLD OM GODKJENNING.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
mars - desember 2008
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
14.03.2008
Studiekostnader
Studieavgift er 13.000,- i tillegg kommer semesteravgift og utgifter til pensum og studietur
Faglig innhold

Studentene skal etter endt kurs kunne forstå tysk dagligtale, kommunisere i de fleste situasjoner, lese allmennspråklige tekster og skrive fremstillinger på tysk. Det vil også bli gitt en innføring i funksjonelle grammatiske kunnskaper. Undervisningen vil bli lagt opp med bruk av både ”digitale og analoge” elementer. Slik vil den enkelte student få mulighet til lå tilegne seg et sett med virkemidler de kan bruke i egen arbeidshverdag (i undervisning og eksempelvis markedsføring.)

Lytteforståelse: Forstå lengre sammenhengende tale og foredrag og følge komplekse argumentasjonsrekker når emnet er forholdsvis kjent. Forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammer på tv, og forstå de aller fleste filmer der det brukes standard tale.

Leseforståelse: Lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger, der forfatteren gir uttrykk for bestemte holdninger og synspunkter. Forstå prosalitteratur fra vår egen tid.

Muntlig (føre en samtale): Bruke språket så spontant og flytende at samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på særlig problemer. Delta aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger og begrunne synspunkter.

Muntlig uttrykk (fremføring/monolog): Kunne gi klare og detaljerte beskrivelser innenfor et vidt spekter av emner innenfor eget interessefelt. Forklare synspunkter på gitte problemstillinger og gjøre rede for ulemper og fordeler ved ulike alternativer.

Skriftlig uttrykk: Skrive klare detaljerte tekster om et vidt spekter av emner innenfor eget interessefelt. Skrive sammenhengende fremstillinger og rapporter for å formidle informasjon eller argumentere for eller imot et bestemt synspunkt. Skrive brev som tydelig viser hvilken betydning visse hendelser eller erfaring har/har hatt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, tysk B språk på nivå Zertifikat Deutsch (B1) studentene gjennomfører nivå-test på forhånd gjennom Goethe Institutt i Oslo.

Forkunnskaper som kreves

Tysk B språk – anbefalt nivå ZD – B1

Yrkesmuligheter

Studentene som blir tatt opp på studiet er stort sett godkjente lærere og har kompetanse og undervisningspraksis i det tyske språket. De aller fleste vil være i et arbeidsforhold i en kommune. Kommunene i vårt distrikt har meldt om stort behov for å få oppkvalifisert tysklærere for å kunne fremme tysk som 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet.
Norske bedrifter må hente språkkyndige personer fra utlandet. Over 60% av behovet dekkes på denne måten. Tyskland er det største eksportlandet i verden og Norges største handelspartner og allierte innenfor EU. Økte kunnskaper i det tyske språket og ikke minst kulturen, vil gjøre studentene bedre i stand til å mestre kommunikative oppgaver som skal løses, sosiale sammenhenger, salg og forhandlinger og derigjennom bli mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Videre utdanning

Påbygningsmuligheter ved HiL eller også Høgskolen i Østfold

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til 60 timer undervisning fordelt på 14 undervisningsdager i løpet av kurset. Undervisningen finner i hovedsak sted på HiL. Fokuset i undervisningen vil være å utvikle studentenes muntlige og skriftlige språkferdigheter i tysk, med tydelig definerte oppgaver og rammer. Det forventes i tillegg at studentene legger ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning. Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte, og det forventes at studentene har tilgang på PC og internettforbindelse enten hjemme eller på jobb.

Eksamensform

Studentene skal jobbe med to arbeidskrav mellom samlingene. Disse skal presenteres i plenum på samlinger og studentene får veiledning. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.

Eksamen består av to deler:

  • Skriftlig individuell eksamen (5 timer). Til denne eksamen prøves skriftlig språkferdighet, kultur- og litteraturkunnskap og tar utgangspunkt i studiets pensum. Vekter 7,5 sp.
  • Muntlig individuell eksamen. Muntlig eksamen skal være en test av studentenes muntlige språkkunnskap. Muntlig vil ha en varighet på om lag 15. min per student, og ha form som en dialog på tysk. Det tas også her utgangspunkt i studiets pensum. Vekter 7,5 sp.
Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  13.02.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L