Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Tysk språk, litteratur og kultur

Tysk språk, litteratur og kultur


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Senter for livslang læring
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Marianne Sveen,Senter for livslang læring, e-post marianne.sveen@hil.no, tlf. 61 28 82 04


Tysk språk, litteratur og kultur henvender seg fortrinnsvis til lærere på ungdomstrinnet som underviser/eller ønsker å undervise i tysk som fremmedspråk. I tillegg egner studiet seg for arbeidstakere i næringslivet som har behov for å benytte muntlig og skriftlig tysk i sitt daglige virke og studenter som ønsker å fullføre en årsenhet i tysk.

Parallelt med utvikling av språklig kompetanse vil disse studentene gjennom studiet bli utfordret på problemstillinger hentet fra egen hverdag. Hovedfokus vil være på å lære å beherske språket, både skriftlig og muntlig, mest mulig korrekt og differensiert med utgangspunkt i den europeiske språkpermens nivå B2 eller 30 studiepoeng fra høgskole eller universitet.

Studiet vektlegger følgende ferdigheter:

 • lytteforståelse
 • leseforståelse
 • muntlig (føre en samtale)
 • muntlig uttrykk (fremføring/monolog)
 • skriftlig uttrykk

Studiet vil på denne måten heve studentenes kompetanse i å forstå muntlig og skriftlig tysk, samt til selv å skrive tekster og kommunisere muntlig.

De forskjellige tekstene vil bli belyst ut fra ulike perspektiver; språklig, kulturelt og litterært. Det vil også bli en fagspesifikk innføring i hver av de tre disiplinene. Det vil bli gitt en innføring i funksjonelle grammatiske kunnskaper. Detaljer om innholdet i de enkelte emnene kommer senere. Det enkelte emne vekter slik:

 • Tysk språk (10 sp)
 • Tysk kultur (10 sp)
 • Tysk litteratur (10 sp)

Undervisningen vil bli lagt opp med bruk av både ”digitale og analoge” elementer. Slik vil den enkelte student få mulighet til lå tilegne seg et sett med virkemidler de kan bruke i egen arbeidshverdag (i undervisning og eksempelvis markedsføring.)


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
Febr 2009 - mai 2010
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2009/2010
Studiestart
01.02.2009
Studiekostnader
Studiet er studieavgiftfinansiert. Størrelsen på studieavgiften kommer senere.
Faglig innhold

Studentene skal etter endt kurs kunne beherske tysk språk på C1 nivå. Det vil også bli gitt en innføring i funksjonelle grammatiske kunnskaper. Undervisningen vil bli lagt opp med bruk av både ”digitale og analoge” elementer. Slik vil den enkelte student få mulighet til lå tilegne seg et sett med virkemidler de kan bruke i egen arbeidshverdag (i undervisning og eksempelvis markedsføring.)

Lytteforståelse: Forstå lengre sammenhengende tale også når den ikke er strukturert, og når sammenhenger er underforståtte og ikke kommer tydelig fram. Forstå TV-programmer og filmer uten altfor store anstrengelser.

Leseforståelse: Forstå lange, komplekse faktatekster og skjønnlitterære tekster, og legge merke til trekk som er typiske for ulike stilnivåer. Forstå fagartikler og lengre, tekniske instruksjoner selv når de ligger utenfor mitt felt.

Muntlig (føre en samtale): Utrykke seg flytende og spontant uten at det i særlig grad merkes at det letes etter uttrykksmåter. Bruke språket fleksibelt og effektivt både i sosiale og faglige sammenhenger. Formulere idéer og meninger presist og forholde seg til samtalepartnere på en hensiktsmessig måte.

Muntlig uttrykk (fremføring/monolog): Gi klare og detaljerte beskrivelser av komplekse emner der det trekkes inn delmomenter, utdypes enkelte punkter og runde av med en passende konklusjon.

Skriftlig uttrykk: Skrive klare, strukturerte, detaljerte tekster og gi uttrykk for synspunkter på en utfyllende måte.Skrive om komplekse emner (i brev, rapporter, artikler eller essays) og understreke hva som menes er de viktigste punktene. Velge en stil som passer til den som skal lese teksten.

Detaljer om innholdet i de enkelte emnene kommer senere. Det enkelte emne vekter slik:

Tysk språk (10 sp)
Tysk kultur (10 sp)
Tysk litteratur (10 sp)

Opptakskrav

Minimum 30 studiepoeng tysk på minimum nivå B2.

Forkunnskaper som kreves

Minimum 30 studiepoeng tysk på minimum nivå B2.

Yrkesmuligheter

Studentene som blir tatt opp på studiet er stort sett godkjente lærere og har ofte undervisningspraksis i det tyske språket. De aller fleste vil være i et arbeidsforhold i en kommune. Kommunene i vårt distrikt har meldt om stort behov for å få oppkvalifisert tysklærere for å kunne fremme tysk som 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet.

Norske bedrifter må hente språkkyndige personer fra utlandet. Over 60 prosent av behovet dekkes på denne måten. Tyskland er det største eksportlandet i verden og Norges største handelspartner og allierte innenfor EU. Økte kunnskaper i det tyske språket og ikke minst kulturen, vil gjøre studentene bedre i stand til å mestre kommunikative oppgaver som skal løses, sosiale sammenhenger, salg og forhandlinger og derigjennom bli mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Videre utdanning

Påbygningsmuligheter ved Høgskolen i Østfold, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til 100 timer undervisning fordelt på ca. 18 undervisningsdager i løpet av kurset for å skape kontinuitet i læringen. Undervisningen finner i hovedsak sted på Høgskolen i Lillehammer.

Fokuset i undervisningen vil være å utvikle studentenes muntlige og skriftlige språkferdigheter i tysk, med tydelig definerte oppgaver og rammer. Det forventes i tillegg at studentene legger ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning.

Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte, og det forventes at studentene har tilgang på PC og internettforbindelse enten hjemme eller på jobb. I tillegg kommer samlinger i regi av Goethe Institutt i Oslo som arrangeres både for studiets studenter og tysklærere generelt i Oppland og Hedmark.

Eksamensform

Studentene skal jobbe med arbeidskrav mellom samlingene. Disse skal presenteres i plenum på samlinger og studentene får veiledning. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlige før det er mulig å gå opp til eksamen.

I tillegg til karakter fra Høgskolen på Lillehammer vil studentene også få Goethe Sertifikat på C1 nivå (jfr. den europeiske språkpermen). Totalt to sertifikater.

Dette vil være av spesielt stor verdi for fremtidige studenter som ønsker å kombinere studier eksempelvis innenfor reiseliv, økonomi og internasjonale studier, men også generelt som etter/videreutdanning innenfor det private næringsliv.

Eksamen i delemne språk 10 sp

 • Skriftlig individuell eksamen (5 timer). Til denne eksamen prøves skriftlig språkferdighet med utgangspunkt i studiets pensum. Vekter 5 sp
 • Muntlig individuell ekamen. Den generelle muntlige språkferighet testes med utgangspunkt i studiets pensum. Vekter 5 sp

Eksamen i delemne Litteratur 10 sp

 • Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Eksamen i delemne Kultur 10 sp

 • Individuell mappavurdering med muntlig justerende gruppeeskamen.
Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Marianne Sveen 18.09.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L