Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Videreutdanning i Lønns- og personalarbeid - vår

Videreutdanning i Lønns- og personalarbeid - vår


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1001
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Kontaktperson hos Personec AS:

Kontaktpersoner ved Høgskolen i Lillehammer:

  • Førstelektor Erik Vea (61 28 80 00/61 28 82 31, erik.vea@hil.no) kan svare på spørsmål om faglig opplegg.
  • Opptaksleder Berit Kletthagen ( 61 28 80 00/61 28 82 18, berit.kletthagen@hil.no) kan svare på spørmål om opptak, generell studiekompetanse og realkompetanse.

Søknadsfrist høstsemesteret; 15. april
Søknadsfrist vårsemesteret; 1. november


Personalforvaltning er en sentral del av virksomhetenes totale ressursforvaltning. Arbeidsoppgavene kan spenne fra vurdering og utforming av lønns- og fordelspakker ved rekruttering og ansettelse, via rådgiving og oppfølging i forbindelse med karriere- og kompetanseutvikling, til oppgaver knyttet til nedtrapping og avvikling av arbeidsforhold under ulike forutsetninger. Løpende drift av systemer og rutiner som sikrer korrekte ytelser til og korrekt behandling av ansatte, samt korrekt rapportering både internt og eksternt, er også en del av arbeidsfeltet.

Målet for studiet i "Lønns- og personalarbeid" er å gi et fleksibelt deltids vekttallsbasert EVU-tilbud som

  • kan fungere som en god faglig plattform for arbeid med oppgaver innenfor lønn/regn-skap og personaladministrasjon/-forvaltning
  • kan gi et grunnlag for fortsatt etter- og videreutdanning innenfor lønns- og/eller personalområdet
  • er velegnet for opptak basert på realkompetanse

Faglig er innretningen på studiet mot "generalist"-målgruppen innenfor lønns- og personalarbeid, dvs. at det gir en faglig plattform innenfor både lønns- og personalområdet. De fleste medarbeiderne i denne målgruppen kan en anta befinner seg i mindre og mellomstore virksomheter hvor ar-beidsområder og karriereveier ikke er så spesialist-/funksjonsoppdelte som i store virksomheter.

Du angir på søknadsskjemaet om du søker hele studiet (30 studiepoeng) eller en modul (15 studiepoeng).
Søknadsfristene er:

  • 15. april for påfølgende høstsemester (søknaden gjelder hele studiepoengprogrammet på 30 sp fordelt høst - vår og modulen/emnet ”Lønnsarbeid").
  • 1. november for påfølgende vårsemester (søknaden gjelder hele studieprogrammet på 30 sp fordelt vår - høst og modulen/emnet "Personalarbeid").

Lønns- og personalarbeid: Struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
LØPE02 Personalarbeid 15 O   15
LØPE01 Lønnsarbeid 15 O 15  
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 år på deltid
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
05.01.2009
Studiekostnader
Studieavgiften er satt til kr 15.000,- pr. 15 studiepoeng. I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland, utgifter til lærebøker og materiell, samt reise og opphold ved samlingene og eksamen. Studiet faller inn under ordningen til Statens Lånekasse for Utdanning.

For mange vil det være aktuelt at arbeidsgiver dekker hele eller deler av utgiftene til utdanningen.
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

I vårsemesteret tilbys modulen ”Personalarbeid”. Denne modulen inneholder kurset ”Personaladministrasjon med arbeidsrett” med 25 lærerstyrte timer og kurset ”Trygde- og pensjonsrett” med 15 lærerstyrte timer. Eksamen avholdes medio juni.
I høstsemesteret tilbys modulen ”Lønnsarbeid”. Denne modulen inneholder kurset ”Lønn og skatt” med 25 lærerstyrte timer og kurset ”Lønn og regnskap” med 15 lærerstyrte timer. Eksamen avholdes medio desember.

I hvert semester avvikles tre studiesamlinger. Første samling i semesteret strekker seg over onsdag - fredag, med til sammen 16 lærerstyrte timer. De to siste samlingene i semesteret er fra torsdag - fredag og har 12 lærerstyrte timer på hver samling.
Det er mulig å søke bare den ene modulen. Modulene kan tas i valgfri rekkefølge. Det er derfor mulig å søke opptak for studiestart både i vårsemesteret og høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Den primære målgruppen er allerede ansatte i lønns- og personaladministrative funksjoner som ønsker å formalisere sin kompetanse gjennom et studiepoengsbasert tilbud innenfor sitt arbeidsområde. En annen sentral målgruppe er personer som ønsker å skaffe seg formell kompetanse for å gå inn i slikt arbeid. Studiet vil i prinsippet kunne søkes av alle interesserte med generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse etter til enhver tid gjeldende opptaksreglement.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet gjennomføres som en kombinasjon av samlinger og selvstudium. For å gå opp til eksamen i en modul kreves godkjent innlevering av obligatorisk oppgave i hvert av de to kursene som inngår i modulen. Faglærere vil kunne svare på spørsmål og drive veiledning via telefon og e-mail.
I løpet av samlingene vil faglærerne gjennomgå det sentrale pensumstoffet. Videre vil noe tid bli satt av til gruppearbeid. Mellom samlingene er det selvstudieperioder hvor den enkelte arbeider med pensumstoff og oppgaver. Selvstudiet støttes av et Internett-basert elektronisk klasseromsverktøy. Dette brukes til formidling av nyheter, presentasjon av fagstoff, gjennomføring av selvrettende tester, m.v. Det forutsettes derfor at studentene har nett-tilgang.
Studiet kan, i samarbeid med Personec AS og etter godkjenning av Høgskolen i Lillehammer, bli gjennomført andre steder i Norge av andre utdanningstilbydere. Slike desentraliserte studieopplegg vil bli annonsert lokalt. I slike tilfelle kan andre studiemodeller enn kombinasjonen samlinger og selvstudium være aktuelle – for eksempel ordinær kveldsundervisning.

Tidspunkt for samlinger kommer senere

Eksamensform

Det er egen eksamen (fem timers skriftlig individuell eksamen) i hver av de to modulene. Hvert semester avholdes ordinær eksamen i den modulen som er tilbudt ved Høgskolen i semesteret. Videre avholdes utsatt eksamen i den modulen som ble tilbudt i semesteret før. Alle eksamener starter kl 11.00 på eksamensdagen.

For å gå opp til eksamen i en emne kreves at studenten har levert og fått godkjent 2 skriftlig innleveringsoppgaver (én pr. kurs/modul). I forbindelse med disse oppgavene utarbeides opplegg for systematisk tilbakemelding/veiledning (individuelt, på gruppebasis eller i plenum og i elektronisk klasserom, avhengig av deltakerantall og kapasitet)

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  23.07.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L