Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge (kull 2008 - 10)

Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge (kull 2008 - 10)


Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge (kull 2008 - 10)
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
3008
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
120
Pensum
Vedlegg
application/pdf BROSJYRE MBU MVF 08.pdf 181,64 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studenttorget v/Arne Jensen: 612 88300, e-post: studenttorg@hil.no

Administrativt ansvarlig: Hans Anders Hanslien: 61 28 75 46, e-post: hans.hanslien@hil.no

Fagansvarlig: Professor Halvor Fauske, Avdeling for helse- og sosialfag: 61 28 83 12, e-post: halvor.fauske@hil.no

Hovedfokuset er helse- og sosialfaglig arbeid med vekt på arbeid med barn, unge og deres familier.

Masterstudiet i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge retter seg mot å videreutvikle helse- og sosialarbeidernes kompetanse til å delta i forebyggende og behandlende arbeid, fortrinnsvis når det gjelder barn og ungdom, men også innen rammen av familiearbeid. Spesielt fokus vil bli rettet mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og sine omgivelser.

Studiet skal bidra til å utvikle helse og sosialfaglig praksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av faglig arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Praksis skal være en vesentlig premissleverandør for utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

Studiet er fleksibelt tilrettelagt, og kan gjennomføres på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år, en kan også veksle mellom heltid og deltid i løpet av studiet. Studiene er bygd opp av ulike emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen, samt en avsluttende masteroppgave på 45 studiepoeng. Undervisningen er organisert med samlinger på høgskolen, vanligvis tre samlinger à 2 dager per emne. Heltidsstudenter tar to emner per semester, mens deltidsstudenter tar ett.

Utenlandsopphold
Etter avtale med fagansvarlig kan valgemner ved utenlandske utdanningsinstitusjoner godkjennes.

Videre studier
Fullført masterstudium kan kvalifisere til å søke opptak på ulike doktorgradsstudier.

Studiemodellen viser gjennomføring på heltid. Studiet kan også gjennomføres på deltid, det inngås da nærmere avtale om progresjon.


Masterstudiet i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge retter seg mot å videreutvikle helse- og sosialarbeidernes kompetanse til å delta i forebyggende og behandlende arbeid, fortrinnsvis når det gjelder barn og ungdom, men også innen rammen av familiearbeid. Spesielt fokus vil bli rettet mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og sine omgivelser.

Studiet skal bidra til å utvikle helse- og sosialfaglig paksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av faglig arbeid med barn, unge og deres familier, som er i vanskelige situasjoner. Praksis skal være en vesentlig premissleverandør for utdanning, forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet og i forsknings- og utviklingsarbeidet skal ha en klar praksisforankring og relevans.


Studiemodell Master i helse- og sosialfaglig arbeid
Valgfrie emner

Eksempler på valgemner - 15 sp:

  • Barnevernfaglig utredningsarbeid
  • Empowerment – perspektiver og praksis
  • Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier
  • Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid
  • Marginaliseringsprosesser i velferdssamfunnet
  • Velferd og verdier
  • Culture, Health and Identity

Det er også mulig å velge valgemner fra andre masterstudier ved HiL eller andre høgere utdanningsinstitusjoner.

Struktur/emneoppbygging - Masterstudium i helse- og sosialfaglig arbeid

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
1MAVITEN/1 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(MBU/MVF)
15 O 15      
1MAOPPSO/1 Perspektiver på oppvekst og
sosialisering
15 O 15      
1MAKOMSA/1 Kommunikasjon, samhandling og
relasjonsarbeid
15 V   15    
1MAFOREB/1 Forebyggende arbeid med utsatte barn,
unge og deres familier
15 V   15    
1MABARNE/1 Barnevernsfaglig utredningsarbeid 15 V   15    
INN3006/1 Ledelse - strategi og endring 15 V   15    
SBU3005/1 Culture, health and identity 15 V   15    
1MAEMPOW/1 Empowerment - perspektiver og praksis 15 V   15    
VFP3007/1 Marginaliseringsprosesser i
velferdssamfunnet
15 V   15    
SBU3006/1 Perspektiver på arbeid med utsatte
barn, unge og deres familier
15 O     15  
SBU3008/1 Masteroppgave i helse- og sosialfaglig
arbeid med barn, unge og deres familier
- MBU
45 O     15 30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid/deltid
Studielengde
2 år (heltid)
Grad/kompetanse
Masterstudium
Kull
2008/2010
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

Studiet består av:

Obligatoriske emner (høstsemester) (tilsammen 45 studiepoeng):

  • Vitenskapsteori og forskningsmetode (15 studiepoeng)
  • Perspektiver på oppvekst og sosialisering (15 studiepoeng)
  • Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier (15 studiepoeng)

Valgfrie emner i vårsemesteret (Studentene velger 2 på tilsammen 30 studiepoeng. Det varierer hvilke emner som tilbys det enkelte år):

Opptakskrav

Personer med 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog, sosionom eller tilsvarende er primær målgruppe, og opptakskravet er at en har slik godkjent utdanning. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier) kan tas opp etter individuell vurdering.

Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C (eller 2,7 ved tallkarakterer) som vektet gjennomsnittskarakter for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget.

De som har videreutdanning utover bachelornivå, kan søke om å få godkjent denne som deler av masterstudiet. I vurderingen av slike søknader vil den aktuelle videreutdanningen bli vurdert i forhold til Masterutdanningen ut fra faglig relevans, faglig nivå og overlapp i emner.

Anbefalte forkunnskaper

Det stilles ikke krav om praksis for opptak ved studiet, men praksiserfaring tillegges vekt ved opptak til studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

I forbindelse med søknaden på studiet bes studenten skissere et faglig interesseområde i forhold til arbeid med masteroppgave. Dette følges opp ved studiestart da studentene skal utarbeide individuelle utdanningsplaner.

Det gis mulighet for at studentene kan ta valgfrie emner ved en annen institusjon, disse emnene må søkes godkjent ved HiL. Det tilbys individuell veiledning i forbindelse med utarbeidelsen av individuelle utdanningsplaner. I utdanningsplanen skal studenten synliggjøre hvordan vedkommende planlegger sin egen studieprogresjon. I utdanningsplanen bør studentene også skissere et ønsket opplegg for en masteroppgave. Hensikten med det siste er å sikre at vedkommende ønsker å skrive om et emne hvor han/hun kan få kompetent veiledning ved HiL. Men enda viktigere er det å sikre at studenten allerede fra starten arbeider målbevisst for å bygge opp kompetanse til oppgaven og den fordypning som her kreves, og også at en kan komme i gang med arbeidet så tidlig at det blir realistisk å følge normert studieplan.

En godkjent utdanningsplan danner utgangspunktet for en kontrakt mellom studenten og høgskolen.

Studiet er tilrettelagt slik at det kan tas både som deltidsstudium over lengre tid, eller som heltidsstudium over to år. Siden studiet er emnebasert, kan studentene ta ulike deler i ulikt tempo. Skillet mellom deltids- og heltidsstudier vil være fleksibelt, slik at det er mulig å veksle mellom dem ved å ta noen deler på fulltid og andre over lengre tid. Undervisning vil derfor bli organisert i samlinger som er tilgjengelige både for heltids- og deltidsstudenter. Dessuten vil en vesentlig del av kommunikasjonen mellom høgskolen/ lærerne og studentene skje via nett for begge studentkategoriene.

Eksamensform

Skriving av essay på en avgrenset problemstilling innenfor de respektive emnenes temaområde, vil være en viktig evalueringsform. Essayene kan være teoretiske drøftinger eller bruk av teori på empiri som enten er hentet fra egen praksis eller gjennom innsamling av data.

I tillegg brukes andre eksamensformer, f eks hjemmeeksamen med oppgitt tema, muntlig eller skriftlig skoleeksamen.

Essayene skal normalt ha et omfang på 10-15 sider.

Det vil på emnene også bli lagt inn arbeidskrav som inngår i evalueringen i den forstand at disse forutsettes godkjent for å kunne gå opp til eksamen Se for øvrig evalueringspunkt på hver emne.

Oppgavene evalueres med karakterer (A-F).

Masteroppgaven

Den helt sentrale evalueringsformen i studiet er masteroppgaven. Arbeidet med oppgaven utgjør 45 studiepoeng i masterstudiet. Det åpnes for at studenter (inntil 2 studenter) kan samarbeide om masteroppgaven. Dette forutsetter i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt.

Oppgaven evalueres av en kommisjon bestående av 2 sensorer, hvorav minst 1 er ekstern. Oppgaven skal forsvares ved en muntlig eksamen.

Om muntlig eksamen
Det avvikles en individuell avsluttende muntlig eksamen hvor bedømmelseskomiteen på masteroppgaven utgjør sensoratet. I den muntlige eksamen skal studenten forsvare masteroppgaven.

Det gis en samlet karakter for masteroppgave og muntlig eksamen etter karakterskalaen A-F.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer av 1.10.2005 ligger til grunn for eksamensavviklingen i masterstudiet.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 23.07.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L