Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Master i spesialpedagogikk (Kull 2008-2010/12)

Master i spesialpedagogikk (Kull 2008-2010/12)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
3011
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
120
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Egil Støfring

Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning evt. med PPU, eller førskolelærer. Studiet er også godt egnet for deg som har utdanning som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk.

I dette studiet legges det vekt på at du skal tilegne deg selvstendig og vitenskapelig reflektert forståelse av teoretiske og praktiske emner i faget. Studiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode, og skal kvalifisere for videre forskerutdanning. Det er spesielt rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte, og skal forberede deg for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Du vil få økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet. Studiet er spesielt rettet inn mot rådgivning og endringsprosesser.

Studiet tilbys både som heltids- og deltidsstudium.


1. Generelt
Det er stort behov for spesialpedagogisk kompetanse i skoler, barnehager og ulike veilednings- og rådgivningstjenester på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette behovet har blitt sterkere aktualisert etter gjennomføring av store reformer på utdannings- og omsorgsområdet.under 1990-tallet. Lokalmiljø og kommuner har fått et større ansvar for varierte tilbud for alle sine innbyggere. Dette studiet skal forberede for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Det skal bidra til at studentene tilegner seg innsikt i forhold på individnivå såvel som på samfunnsnivå, som har betydning for analyse, tilrettelegging og praksis i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Studentene skal utvikle handlingsberedskap som gjør dem i stand til å bidra i tilrettelegging av gode lærings- og oppvekstmiljø, som ivaretar menneskers faglige, personlige og sosiale lærings- og utviklingsprosesser. Det antas at det vil være grunnlag for å ta opp en gruppe studenter som ønsker innpassing av tidligere utdanninger i en mastergrad. Ved dette påregner en at studiet vil få god søking.

2. Formål og mål
Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk gir kompetanse for allmenn pedagogisk virksomhet på et høyt nivå, sammen med fordypning i spesialpedagogikk. Det skal bygge på ulike utdanninger og kombinasjoner på bachelornivå, gi mulighet for innpassing av tidligere utdanninger i spesialpedagogikk og kvalifisere for opptak i forskerutdanning.

Studiet skal spesielt rettes inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte. Det er et tilbud til de som ønsker økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet.

Mål for studiet er at studentene gjennom faglig fordypning skal tilegne seg:

a.innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger i spesialpedagogikk generelt og innen studiets områder for fordypning

b.innsikt i demokrati, medborgerskap og inkluderende anerkjennelse, i lokal så vel som i global sammenheng

c.innsikt i og kompetanse for arbeid med avvik, individuelle og kulturelle forskjeller innenfor undervisning, veiledning og ledelse

d. innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetode


Studiemodell Master i spesialpedagogikk

Emneoversikt - Master i Spesialpedagogikk (Eksemplet viser heltidstilbudet)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
PED3001/2 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(Masternivå)
15 O 15      
SPE3003/1 Deltakelse og marginalisering III 15 O 15      
SPE3002/1 Spesialpedagogisk teori 15 O   15    
SPE3004/1 Deltakelse og marginalisering IV 15 O   15    
SPE3005/1 Rådgivning og endringsarbeid 15 O     15  
SPE3006/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk 45 O     15 30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Emneoversikt - Master i Spesialpedagogikk (Eksemplet viser Deltidstilbudet)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
PED3001/2 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(Masternivå)
15 O 15              
SPE3002/1 Spesialpedagogisk teori 15 O   15            
SPE3003/1 Deltakelse og marginalisering III 15 O     15          
SPE3004/1 Deltakelse og marginalisering IV 15 O       15        
SPE3005/1 Rådgivning og endringsarbeid 15 O         15      
SPE3006/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk 45 O           15 15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid/deltid
Studielengde
2 og 4 år
Grad/kompetanse
Masterstudium
Kull
2008/2010
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk har et omfang på 120 poeng. Det er emnebasert. Studiet har et styrt forløp der emnene bygger på hverandre og vanligvis må gjennomføres i den rekkefølge de framkommer i fagplanen.

Opptakskrav

Studiet er rettet mot personer som har gjennomført utdanning på bachelornivå, som førskolelærere eller de tre første årene i allmennlærerutdanningen etter 2004, allmennlærer- eller førskolelærerutdanning før 2004, eller tilsvarende, samt lærere med PPU. Det er også rettet mot barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer, som har nødvendig pedagogisk tilleggsutdanning. I tidligere utdanning må det inngå minst 80 studiepoeng i pedagogiske/ spesialpedagogiske emner, eller en utdanningsenhet på minimum 180 studiepoeng innenfor pedagogiske/spesialpedagogiske og fagdidaktiske emner. Søkere med annen utdanning som kan godkjennes på linje med foran nevnte alternativer, kan søke om opptak på studiet. Slike søknader behandles individuelt.

Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C (eller 2,7 ved tallkarakterer) som vektet gjennomsnittskarakter for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget

Studiet starter opp med forbehold om nok søkere.

Yrkesmuligheter

Gjennomført studium gir Mastergrad i spesialpedagogikk. Kompetansen kan mellom annet nyttes for stillinger i pedagogisk-psykologisk tjeneste, annen rådgivnings-, veilednings- og konsulentvirksomhet, og undervisningsstillinger i utdanningssystemet.

Videre utdanning

Studiet skal også kvalifisere for videre forskerutdanning.

Eksamensform

Studentene skal dokumentere sine kvalifikasjoner gjennom diskusjoner, tekster og annet materiale produsert for dette formålet. Evalueringen skal i størst mulig grad vurdere de av kandidatenes kvalifikasjoner som vil komme til anvendelse i de pedagogiske virksomheter mennesker med masterstudier går inn i: Utredninger, konsultasjoner, presentasjon, veiledning, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, teoretisk analyse såvel som empirisk datainnsamling. Studentene må ta sikte på å bygge opp egen dokumentasjon på en slik måte at slike kvalifikasjoner tilegnes gradvis gjennom studiet. Studentenes arbeid vil bli vurdert underveis i studiet av studiets lærere og veiledere. Det er en forutsetning at disse godkjenner arbeidet etter hvert problemområde.

Eksamen

Eksamener før mastergradsoppgaven vil være vurdering ett framlagt essay til hvert enkelt emne, som skal være bestått. Essayene kan være teoretiske drøftinger eller bruk av teori for analyse av empiri fra praksisfeltet.Problemstillingen skal godkjennes av emneansvarlig. Her legges det vekt på sammenheng mellom valgt problemstilling og studentens fordypningsområde.

Essayene skal vanligvis ha en lengde på 12-15 sider. Oppgavene vurderes av studiets lærere og veiledere, og det gis graderte bokstavkarakterer.A-F, hvor "A" er høyest oppnåelige karakter, og "F" er "Ikke bestått";.

Den avsluttende masteroppgaven vurderes av ekstern sensor sammen med intern sensor. Det gis gradert bokstavkarakter.En avsluttende muntlig eksamen, knyttet til masteroppgaven og pensum, nyttes til justering av karakteren p å masteroppgaven.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 26.04.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L