Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Master i velferdsforvaltning (kull 2008 - 2010)

Master i velferdsforvaltning (kull 2008 - 2010)


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
3010
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
120
Pensum
Vedlegg
application/pdf BROSJYRE MBU MVF 08.pdf 181,64 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studenttorget, 61 28 81 02, e-post: studenttorg@hil.no

Studiekoordinator: Hans Anders Hanslien, 61 28 75 46, e-post: hans.hanslien@hil.no

Fagansvarlig: Jan Andersen, Avdeling for helse- og sosialfag: 61 28 82 67, e-post: jan.andersen@hil.no

Velferdsforvaltning som studieemne er opptatt av hvordan sosiale- og helsemessige oppgaver søkes løst i organisasjoner og i et samspill mellom stat, kommune, lokalsamfunn, private tjenestetilbydere og brukerne. Velferdsforvaltningen omfatter her helse- og sosialsektoren og arbeids- og velferdsforvaltningen. Studiet skal gi kompetanse om organisering og tilrettelegging av tjenester for å oppnå viktige mål og bli bedre tilpasset brukernes behov og ønsker. Dette krever kunnskap om hvordan velferd forvaltes i en situasjon med omstilling, endringer av arbeidsmåter og økt brukermedvirkning.

Sentrale tema er organisering av helse- og sosialtjenestene, hvordan omstillings- og endringsarbeid foregår innen offentlig sektor og hvordan aktører på forskjellige nivåer samspiller i løsningen av velferdsoppgavene, altså tverrfaglig eller tverretatlig samarbeid. Sentralt her er også samarbeid mellom offentlige virksomheter og ulike typer av private og frivillige aktører. Studiet skal gi innsikt i ulike modeller for organisering og omstilling innen helse- og sosialsektoren, med særlig vekt på betydningen for brukerne av tjenestene.

Studenter som har spesielle interesser knyttet til bestemte virksomhetsområder eller brukergrupper har muligheter til å følge opp disse gjennom å anvende teori og perspektiver som tas opp i studiet på konkrete områder eller brukergrupper.

Studiet gir kompetanse til deg som vil arbeide som leder eller rådgiver, med utviklings- eller utredningsarbeid, prosjektarbeid eller planlegging innen helse- og sosialsektoren eller arbeids- og velferdsforvaltningen på lokalt, regionalt eller sentralt nivå.

Studiet er fleksibelt tilrettelagt, og kan gjennomføres på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år, en kan også veksle mellom heltid og deltid i løpet av studiet. Studiene er bygd opp av ulike emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen, samt en avsluttende masteroppgave på 45 studiepoeng. Undervisningen er organisert med samlinger på høgskolen, vanligvis tre samlinger à 2 dager per emne. Heltidsstudenter tar to emner per semester, mens deltidsstudenter tar ett.

Utenlandsopphold
Etter avtale med fagansvarlig kan valgemner ved utenlandske utdanningsnstitusjoner godkjennes.

Studiemodellen viser gjennomføring på heltid. Det kan inngås avtale med HiL om gjennomføring på deltid. Les mer i den fullstendige studieplanen.Studiemodell Master i velferdsforvaltning
Valgfrie emner

Eksempler på valgemner - 15 sp:

 • Barnevernfaglig utredningsarbeid
 • Empowerment – perspektiver og praksis
 • Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier
 • Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid
 • Marginaliseringsprosesser i velferdssamfunnet
 • Velferd og verdier
 • Culture, Health and Identity

Valgfrie emner tilbys hver vår under forutsetning at det melder seg tilstrekkelig antall studenter.

Master i velferdsforvaltning: Oppbygging/emnestruktur (Studentene skal velge 2 valgfrie emner. Disse arrangeres i utgangspunktet hver vår)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
1MAVITEN/1 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(MBU/MVF)
15 O 15      
VFP3006/1 Partnerskap i velferd 15 O 15      
1MAFOREB/1 Forebyggende arbeid med utsatte barn,
unge og deres familier
15 V   15    
1MAEMPOW/1 Empowerment - perspektiver og praksis 15 V   15    
VFP3007/1 Marginaliseringsprosesser i
velferdssamfunnet
15 V   15    
1MAKOMSA/1 Kommunikasjon, samhandling og
relasjonsarbeid
15 V   15    
1MABARNE/1 Barnevernsfaglig utredningsarbeid 15 V   15    
INN3006/1 Ledelse - strategi og endring 15 V   15    
SBU3005/1 Culture, health and identity 15 V   15    
1MAVELOR/1 Velferdens organisering 15 O     15  
VFF3008/1 Masteroppgave - Master i
velferdsforvaltning
45 O     15 30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid/deltid
Studielengde
2 år på heltid
Grad/kompetanse
Masterstudium
Kull
2008/2010
Studiestart
13.08.2008
Studiekostnader
Semesteravgift til SOPP, kopiavgift samt avgift for IKT-tjenester er på ca. 500,- per semester. Utgifter til samlinger, nødvendig litteratur og skolemateriell kommer i tillegg.
Studiested

Alle samlinger er på Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

Studiet er bygd opp slik:

Obligatoriske emner - høstsemester (tilsammen 45 studiepoeng):

 • Vitenskapsteori og forskningsmedote (15 studiepoeng) - går hver høst
 • Velferdens organisering (15 studiepoeng)
 • Partnerskap i velferd (15 studiepoeng)

Valgfrie emner - vårsemester (2 emner velges på tilsammen 30 studiepoeng):

 • Valgfrie emner tilbys hver vår under forutsetning at det melder seg tilstrekkelig antall studenter. Det kan også velges emner fra Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge.
Opptakskrav

Bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern eller tilsvarende. Personer med tilsvarende utdanning - sykepleier, førskolelærer, lærer, cand. mag.-grad el. l. kan tas opp etter individuell vurdering. Det stilles ikke krav om praksis for opptak, men praksiserfaring tillegges vekt ved opptak til studiet.

Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C (eller 2,7 ved tallkarakterer) som vektet gjennomsnittskarakter for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget.

Yrkesmuligheter

Masterstudiet er et tilbud til personer som ønsker kunnskaper og ferdigheter for arbeid som ledere, rådgivere eller utredere innen det helse- og sosialfaglige området på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Studentene skal tilegne seg kunnskaper til å lede velfersorganisasjoner og til å drive utviklingsarbeid innenvelferdsområdet.

Undervisnings- og læringsmetode

I forbindelse med søknaden på studiet bes studenten skissere et faglig interesseområde sett i forhold til valgfrie emner og arbeid med masteroppgave. Dette følges opp ved studiestart da studentene skal utarbeide individuelle utdanningsplaner.

Det gis også mulighet for at studentene kan ta valgfrie emner ved en annen institusjon, disse emnene må søkes godkjent ved HiL. Det tilbys individuell veiledning i forbindelse med utarbeidelsen av individuelle utdanningsplaner. I utdanningsplanen skal studenten synliggjøre hvordan vedkommende planlegger sin egen studieprogresjon. I utdanningsplanen bør studentene også skissere et ønsket opplegg for en masteroppgave. Hensikten med det siste er å sikre at vedkommende ønsker å skrive om et emne hvor han/hun kan få kompetent veiledning ved HiL. Men enda viktigere er det å sikre at studenten allerede fra starten arbeider målbevisst for å bygge opp kompetanse til oppgaven og den fordypning som her kreves, og også at en kan komme i gang med arbeidet så tidlig at det blir realistisk å følge normert studieplan.

En godkjent utdanningsplan danner utgangspunktet for en kontrakt mellom studenten og høgskolen.

Studiet er tilrettelagt slik at det kan tas både som deltidsstudium over lengre tid, og som heltidsstudium over to år. Siden studiet er emnebasert, kan studentene ta ulike deler i ulikt tempo. Skillet mellom deltids- og heltidsstudier vil være fleksibelt, slik at det er mulig å veksle mellom dem ved å ta noen deler på fulltid og andre over lengre tid. Undervisning vil derfor bli organisert i samlinger som er tilgjengelige både for heltids- og deltidsstudenter. Dessuten vil en vesentlig del av kommunikasjonen mellom høgskolen/ lærerne og studentene skje via nett for begge studentkategoriene.

Eksamensform

Skriving av essay på en avgrenset problemstilling innenfor de respektive emnenes temaområde, vil være en viktig evalueringsform. Essayene kan være teoretiske drøftinger eller bruk av teori på empiri som enten er hentet fra egen praksis eller gjennom innsamling av data.

I tillegg brukes andre eksamensformer, f eks hjemmeeksamen med oppgitt tema, muntlig eller skriftlig skoleeksamen.

Essayene skal normalt ha et omfang på 10-15 sider.

Det vil på emnene også bli lagt inn arbeidskrav som inngår i evalueringen i den forstand at disse forutsettes godkjent for å kunne gå opp til eksamen Se for øvrig evalueringspunkt på hver emne.

Oppgavene evalueres med karakterer (A-F).

Masteroppgaven
Den helt sentrale evalueringsformen i studiet er masteroppgaven. Arbeidet med oppgaven utgjør 45 studiepoeng i masterstudiet. Det åpnes for at studenter kan samarbeide om masteroppgaven. Dette forutsetter i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt.

Oppgaven evalueres av en bedømmelseskomite på 3 medlemmer, hvorav minst 1 er ekstern, og veileder skal være en av de interne. Oppgaven skal forsvares ved en muntlig eksamen.

Muntlig eksamen
Det avvikles en individuell avsluttende muntlig eksamen hvor bedømmelseskomiteen på masteroppgaven utgjør sensoratet. I den muntlige eksamen skal studenten forsvare masteroppgaven.

Det gis en samlet karakter for masteroppgave og muntlig eksamen etter karakterskalaen A-F.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer 1.10.06 ligger til grunn for eksamensavviklingen i masterstudiet.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Anders Hanslien 22.01.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L