Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Pedagogisk barnehageledelse

Pedagogisk barnehageledelse


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Administrativ ansvarlig: Lillian Gran, tlf 61 28 8141, e-post lillian.gran@hil.no
Faglig ansvarlig: Synnøve Myklestad, e-post synnove.myklestad@hil.no


Læringsutbytte for studentene ved fullført studie i er:

  • Økt forståelse for og kunnskap om de intensjoner og mandat som ligger til barnehagen som samfunnsinstitusjon.
  • Kunnskap om barnehagens rammeplan og med utgangspunkt i denne ha utviklet ferdigheter til å identifisere, planlegge, dokumentere og vurdere utviklingsarbeid i egen virksomhet (aksjonslæring).
  • Kunnskap om ledelse av endringsprosesser i en organisasjonskultur, med vekt på kommunikasjon og veiledning av personale i egen virksomhet.
  • Evne til fornyet kritisk refleksjon over egen pedagogisk praksis forankret i pedagogisk teori og ulike signaler i offentlige styringsdokumenter.

Emneinnhold Barnehageledelse 1

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
 
Pedagogisk barnehageledelse 15 O
Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
25.01.2010
Studiekostnader
Studiet er finansiert ved Studieavgift. Studieavgiften er kr 13.000,-. I tillegg kommer semesteravgift, pensum etc.
Studiested

HiL

Faglig innhold

Emnet går over to semester. Studieforløpet består av to paralleller: En forelesningsrekke og et utviklingsarbeid. Hensikten er å øke studentenes utviklings- og handlingskompetanse (i ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid) forankret i evne til kritisk, teoretisk refleksjon og kunnskap om/ ferdigheter i praktiske redskaper og metoder for å lede utviklingsprosesser.

Med utgangspunkt i de nye utfordringer barnehagens gjeldende lov- og rammeverk innebærer for barnehagens virksomhet vil følgende emner inngå i studiet: Barnehagens juridiske rammer og samfunnsmandat (vår 10); Pedagogisk utviklingsarbeid og aksjonslæring (vår 10); Barnehagens læringsteoretiske grunnlag (vår 10); Organisasjonskultur og ledelse av endringsprosesser (høst 10); Kommunikasjon, deltagelse og medvirkning (høst 10); Oppdragelsesidealer i endring (høst 10).

Opptakskrav

Opptakskrav er godkjent utdanning som førskolelærer eller tilsvarende bachelor-utdanning.Ved oversøkning rangeres studentene etter gjennomsnittskarakter fra utdanning

Yrkesmuligheter

Studiet gir kompetanse i å lede endrings- og utviklingsprosesser i barnehager eller andre barne- pedagogiske virksomheter med en teoretisk og praksisnær forankring.

Videre utdanning

Studiet kan søkes godkjent som et masteremne i pedagogikk

Undervisnings- og læringsmetode

Se emnebeskrivelse

Eksamensform

Se emnebeskrivelse

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 27.05.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L