Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i organisasjon og ledelse (kull 2008 - 11)

Bachelor i organisasjon og ledelse (kull 2008 - 11)


Mette Ingstad studerer organisasjon og ledelse
Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210867
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder: Sveinung Berild

Bachelorstudiet i organisasjon og ledelse er et nytt og spennende studium. Studiet gir en bred innføring i sentrale fagområder innenfor ledelse, organisasjon, personalarbeid, arbeidsmiljø og administrative oppgaver mer generelt. Studiet bygger på kunnskap fra først og fremst samfunnsfaglige fagområder, som organisasjonsfag, sosiologi, statsvitenskap, psykologi, men også arbeidsrett og litt økonomi.

Denne flerfaglige tilnærmingen skal gi studentene mulighet for å tilegne seg kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger som gjør en i stand til å arbeide med forskjellige oppgaver innenfor arbeidslivets organisasjoner: Bedrifter, ulike typer offentlige virksomheter, andre typer organisasjoner i arbeidslivet. Studiet tilbyr i siste studieår et valgemne der studentene får utplassering i praksis (bedrifter, frivillige organisasjoner, offentlig forvaltning, osv.).

Utenlandsopphold

HiL legger til rette for utenlandsopphold i 5. semester. Dette semesteret gir studentene mulighet for å velge fag selv, og utenlandske studiesteder er en valgmulighet.

Videre studier

Som bachelorutdanning ellers er dette en selvstendig utdanning som også gir grunnlag for masterstudier i inn- og utland.Studiemodell Bachelor i organisasjon og ledelse

Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL): Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OLA1001/1 Innføring i organisasjon og ledelse 15 O 15          
2SOINNFØ/1 Innføring i sosiologi 15 O 15          
OLA1003/1 Strategi og marked 10 O   10        
OLA1004/1 Prosjektledelse 20 O   20        
OLA2001 Arbeids- og organisasjonspsykologi 15 O     15      
OLA2002 Personal- og kompetanseledelse 15 O     15      
OLA2003 Arbeidsrett 15 O       15    
OLA2004 Organisasjonsendring 15 O       15    
Valgfritt emne 15 V         30  
OLA2005 Praksisemnet organisasjon og ledelse 15 V           15
Valgfritt emne 15 V           15
OLA2006 Bacheloroppgave i organisasjon og
ledelse, med samfunnsvitenskapelig
metode
15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

I første semester tilbys studentene Innføring i organisasjon og ledelse som en introduksjon til hele studieprogrammet. Samme semester tar studentene også Innføring i sosiologi. Det gir introduksjon til begreper og analysemåter i studiet av menneskelig atferd og til grunnleggende forståelse av nasjonale og internasjonale systemer og samfunnsforhold, dessuten også for­melle organisasjoner.

I andre semester tar studentene faget Prosjektledelse. Det gir en grundig innføring i hva det innebærer å drive med prosjektarbeid, samt styring, organisering og ledelse i forbindelse med prosjektarbeidsformen. Det andre emnet i andre semester er Strategi og marked, som skal bidra til grunnleggende innsikter i markedsforståelse, ressurser og strategisk tenkning.

I tredje semester videreføres temaer fra innføringsemnene. Dette semesteret består av to emner med en personalfaglig og en organisasjonspsykologisk profil. Det dreier seg om de videregående emnene Personal og kompetanseledelse og Arbeids- og organisasjonspsykologi . Emnene gir grunnleggende innføring i begreper, teori og arbeidsmåter og har særlig fokus på arbeidsmiljø og ulike typer personalarbeid.

I fjerde semester tilbys Arbeidsrett som er en juridisk disiplin og gir innføring i lov- og avtaleverket for arbeidslivet der spesielt Arbeidsmiljøloven står sentralt. Semesterets andre emne Organisasjonsendring , bygger videre på emnet Innføring i organisasjon og ledelse (eller tilsvarende).

Femte semester kan studentene selv velge emner, som enten kan tas ved HIL, eller andre norske eller utenlandske studiesteder.

Sjette og siste semester består av et praksisemne (valgemne) hvor studentene skal ha utplassering i en virksomhet (privat bedrift, frivillig organisasjon offentlig virksomhet) og skrive en praksisrapport fra dette. Alternativt kan studentene et valgemne(r) som tilsvarer 15 studiepoeng. I sjette semester skal studentene også skrive en bacheloroppgave basert på bruk av samfunnsvitenskapelig metode.

Alle faste emner i dette studieprogrammet utgjør som hovedregel 15 studiepoeng.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Studiet gir et bredt teoretisk, delvis også metodisk, grunnlag for å arbeide med ulike oppgaver innen organisasjon, ledelse og administrasjon, og spesielt med personalarbeid i ulike sammenhenger. Dermed kan det kvalifisere for forskjellige jobber i bedrifter i det private næringsliv, i offentlige institusjoner og virksomheter innen kommunal og statlig sektor, samt frivillige organisasjoner, innen idrett og kultur, humanitære og religiøse organisasjoner, interesseorganisasjoner, politiske organisasjoner og annet.

Aktuelle arbeidsområder med denne kompetansen vil være knyttet til ledelse og styring av formelle organisasjoner, endring og utvikling av organisasjon og arbeidsmiljø, forskjellige typer personalarbeid, forebyggende helsearbeid i arbeidslivet, osv.

Videre utdanning

Bachelorgrad i organisasjon og ledelse vil kvalifisere for videre studier på mastergradsnivå ved Høgskolen i Lillehammer, eller ved andre universiteter og høgskoler i Norge og utlandet.

Undervisnings- og læringsmetode

Det brukes ulike undervisningsformer, og disse er omtalt i emnebeskrivelsene.

Eksamensform

Alle emner avsluttes med eksamen. Eksamensform og arbeidskrav som forutsetning for å ta eksamen er spesifisert for hvert emne i emne­beskrivelsene.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Administrator User 04.12.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L