Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Master i film- og fjernsynsvitenskap (kull 2009 - 11)

Master i film- og fjernsynsvitenskap (kull 2009 - 11)


Master i film- og fjernsynsvitenskap (kull 2009 - 11)
Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
3015
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
120
Pensum
Vedlegg
application/pdf brosjyre ma ffv 2008.pdf 204,00 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Tore Helseth

Et masterstudium i film- og fjernsynsvitenskap er en anledning til å skaffe seg en bred teoretisk forståelse og en høy analytisk kompetanse innenfor området levende bilder. Arbeidet med masteroppgaven gir mulighet til å gå i dybden på et område du er særlig opptatt av, og bidra til kunnskapsutvikling på høyt nivå.

Studiets målsetting
Målet med studiet er å gi deg økt innsikt i film og fjernsynsteksters innholdsmessige egenskaper, samt om sosiale, tekniske, historiske og kulturelle fenomener.

Gjennom masterstudiet skal du videreutvikle dine analytiske evner og få kunnskap om relevante teoretiske og metodiske innfallsvinkler på fagfeltet. Studiet legger også vekt på å utvikle en reflektert holdning til teori og metode.

Beliggenheten på Lillehammer gir en unik nærhet til den praktisk-teoretiske utdanningen innen film og fjernsyn.

Studieprogresjon
Første studieår består av fire obligatoriske emner (alle 15 sp, se studiemodellen under. Det åpnes for at emnene kan erstattes med tilsvarende emner tatt ved andre læresteder, gjerne i utlandet. Høgskolen har utvekslingsavtaler med universiteter i en rekke land.

Til sammen skal disse fire emnene gjøre studentene i stand til å gjennomføre et større selvstendig studium, slik masteroppgaven er.

Andre studieår er viet masteroppgaven (60 sp). Opplegget for masteroppgaven utvikles gjennom oppgaveseminarer og skrivekurs. Masteroppgaven gjennomføres med tett oppfølging av veileder.

Masterstudentene disponerer egen lesesal med for tiden 12 leseplasser.

Masteroppgaven
Masteroppgaven, som er et selvstendig skriftlig arbeid, står sentralt i studiet. Det blir gitt veiledning av faglærer. Arbeidet med masteroppgaven påbegynnes i første semester i forbindelse med et eget oppgaveseminar.

Les mer om hva studentene skriver masteroppgaver om våren 2009.

Fagmiljø
Fagmiljøet ved film- og fjernsynsvitenskap er aktive innen forskning og er blant de beste på sitt felt i Norge.

Muligheter
Etter fullført masterstudium vil du ha muligheter for å søke undervisningsstillinger innenfor film- og mediefag. Utdanningen er også relevant for utøvende og administrative stillinger innen medie- og kulturområdet. I tillegg kan studiet også gi grunnlag for forsknings- og undervisningsstillinger innen høyere utdanning. Ved TVF benyttes masterstudenter i forbindelse med seminarundervisning på bachelornivå.

Det er utviklet et doktorgradsprogram innenfor dette fagområdet som masterstudiet vil gi mulighet for å søke opptak til.

Les mer om yrkesmuligheter.Studiemodell Master i film- og fjernsynsvitenskap

Master i film- og fjernsynsvitenskap: Struktur/oppbygging

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
FIF3011/1 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(Master i Film og fjernsyn)
15 O 15      
FIF3012/1 Visuelle medier i endring 15 O 15      
FIF3013/1 Tekstteori og analyse 15 O   15    
FIF3008/2 Film- og fjernsynshistoriens
historiografi
15 O   15    
FIF3009/1 Masteroppgave (film- og
fjernsynsvitenskap)
60 O     30 30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
2 år
Grad/kompetanse
Masterstudium
Kull
2009/2011
Studiestart
18.08.2009
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Master i film- og fjernsynsvitenskap skal gi studentene økt innsikt i film og fjernsyn som sosiale, tekniske, historiske og kulturelle fenomener. Masterstudiet skal videreutvikle studentenes analytiske evner og gi kunnskap om relevante teoretiske og metodiske innfallsvinkler på fagfeltet. Studiet legger også vekt på å utvikle en reflektert holdning til teori og metode innenfor fagfeltet.

Studiet er et fulltidsstudium over to år (120 studiepoeng).

Studieprogresjon
Første studieår består av fire obligatoriske emner (alle 15 sp):

  • Vitenskapsteori og metode – som skal gi kunnskap om de vitenskapsteoretiske og metodiske grunnlagsproblemene som gjelder for høyere studier innen humaniorafagene.
  • Visuelle medier i endring – som er et bredt innføringsemne om de visuelle medienes egenskaper og hvordan de konvergerer mot hverandre.
  • Filmteori / tekstanalyse – som presenterer noen av filmteoriens viktigste retninger, anskueliggjort gjennom konkrete analyser av film- og fjernsynsfiksjon.
  • Film- og fjernsynshistoriens historiografi – som skal trene studentene i kritisk refleksjon omkring fremstillinger av film- og fjernsynshistoriske forløp.

Det åpnes for at emnene kan erstattes med tilsvarende emner tatt ved andre læresteder, gjerne i utlandet. Høgskolen har utvekslingsavtaler med universiteter i en rekke land.

Til sammen skal disse fire emnene gjøre studentene i stand til å gjennomføre et større selvstendig studium, slik masteroppgaven er.

Andre studieår er viet masteroppgaven (60 sp). Opplegget for masteroppgaven utvikles gjennom oppgaveseminarer og skrivekurs, og gjennomføres i samarbeid med veileder.

Masteroppgaven
Masteroppgaven, som er et selvstendig skriftlig arbeid, står sentralt i studiet. Det blir gitt veiledning av faglærer.

Arbeidet med masteroppgaven påbegynnes i første semester i forbindelse med emnet i vitenskapsteori og metode, der skal studentene skal utvikle prosjektbeskrivelse.

Etter fullført masterstudium vil du ha muligheter for å søke undervisningsstillinger innenfor film- og mediefag. Utdanningen er også relevant for utøvende og administrative stillinger innen medie- og kulturområdet. I tillegg kan studiet også gi grunnlag for forsknings- og undervisningsstillinger innen høyere utdanning.

Det arbeides med å utvikle et doktorgradsprogram innenfor dette fagområdet som masterstudiet vil gi mulighet for å søke opptak til.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorutdanning innen:

  1. film-og fjernsynsvitenskap (Tidligere visuell kultur-film og fjernsyn)
  2. annen bachelorgrad med minst 80 sp. fordypning i film-og fjernsyn.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer § 8. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng

HiL vil i spesielle tilfeller kunne godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Yrkesmuligheter

Masterstudiet kvalifiserer for arbeid innenfor medie-, kultur- og informasjonssektoren og undervisningssektoren.

Videre utdanning

Avlagt grad gir grunnlag for videre forskerutdanning. Graden bygger på UFDs forskrifter til mastergrad av 2. juli 2002, § 3.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnene er organisert som en kombinasjon av forelesninger og seminarer. I tillegg kommer studentenes egne studier av pensumlitteraturen. Det legges vekt på studentaktive læringsformer og på å gi studentene faglig veiledning underveis i arbeidet med hver modul. Arbeidet med disse modulene skal gi studentene erfaring med ulike teoretiske og metodiske tilnærminger og mulighet til å utføre ulike praktiske oppgaver underveis i studiet.

Hver emne på 10 studiepoeng vil normalt ha et pensum på om lag 700 sider.

Eksamensform

Hvert emne avsluttes med et eksamensarbeid som det gis gradert karakter på. Det er lagt vekt på varierte vurderingsformer. I noen emner er det også lagt inn spesielle arbeidskrav. Det er oppgaver av ulike slag som skal løses underveis i kurset, og som må godkjennes av faglærer før studenten kan ta avsluttende eksamen i det aktuelle emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Tore Ulrik Helseth 09.12.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L