Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Årsstudium i juss (2010 - 2011)

Årsstudium i juss (2010 - 2011)


Årsstudium i juss (2010 - 2011)
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210246
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Håkon Glommen Eriksen

Årsstudiet i juss er et studium i sentrale juridiske emner. Studiet gir en innføring i å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettsspørsmål på grunnlag av juridisk metode.

Studenten vil utvikle sin evne til faglig samhandling og til juridisk argumentasjon, og vil få juridisk kompetanse både innen offentlig forvaltning og på privatrettens område.

Studiet kan inngå i Bachelor i juss ved HiL, og enkeltemner kan inngå i andre bachelorstudier ved HiL. Studenter som ønsker å gå videre på masterstudier i rettsvitenskap (juss) ved andre utdanningsinstitusjoner, kan etter Universitets- og høgskoleloven søke fritak fra emner ved de integrerte masterne i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Opptak til de juridiske fakultetene må skje gjennom Samordna opptak.

Universitetet i Bergen har forhåndsgodkjent eksamenene fra HiL. Ved de øvrige institusjonene vurderes dette når det søkes om fritak.

Studiet egner seg også som et etter- og videreutdanningstilbud for yrkesaktive.


Årsstudium i juss er et studium i sentrale juridiske emner. Gjennom studiet gis studentene en grunnleggende innføring i å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettsspørsmål på grunnlag av etablert juridisk metode. Studentene skal utvikle evne til faglig samhandling med andre og til formidling av juridisk tenking.


Studiemodell Aarsstudium i juss

Struktur/emneoppbygging - Årsstudium i juss

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O 10  
JUS1001/1 Juridisk metode/rettskildelære 8 O 4 4
JUS1003/1 Forvaltningsrett I 10 O 4 6
JUS1002/1 Arve- og familierett 12 O 12  
JUS1004/1 Kontraktsrett I 10 O   10
JUS1005/1 Examen facultatum for jurister 10 O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Årsstudium i juss inneholder i rekkefølge disse fagene:

  • Ex. phil
  • Juridisk metode/rettskildelære
  • Familie- og arverett
  • Forvaltningsrett
  • Kontraktsrett
  • Ex.fac
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Studiet kan benyttes som et etter- og videreutdanningstilbud for yrkesaktive. Studentene oppnår kompetanseheving på offentlig forvaltning og på privatrettens område, som for eksempel kontraktsrett.

Videre utdanning

Enkeltemner fra studiet eller hele årsstudiet vil kunne inngå i andre bachelor- og mastergradstudier ved Høgskolen i Lillehammer, for eksempel i bachelorstudiet i juss. Studenter som ønsker å gå videre på masterstudiet i juss ved andre utdanningsinstitusjoner, kan etter universitetsloven søke fritak fra eksamen i de emner som inngår i årsstudiet. Juridisk Fakultet ved Universitetet i Bergen har forhåndsgodkjent eksamenene i årsstudiet ved HiL.

Undervisnings- og læringsmetode

Det benyttes forelesninger, obligatorisk gruppearbeid, veiledninger, arbeidskrav etc. Les mer under hvert enkelt emne.

Eksamensform

Se mer om evalueringsformer under hvert enkelt emne.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 26.01.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L