Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Årsstudium i sosiologi (2010 - 2011)

Årsstudium i sosiologi (2010 - 2011)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210240
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Tine Blom
Telefon 61 28 82 54

Studentene skal få en grunnleggende innføring i sosiologisk teori og metode og øvelse i å analysere samfunnsmessige problemer fra en sosiologisk synsvinkel.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om sentrale institusjoner i samfunnet og oppøve evnen til "sosiologisk fantasi", gjennom å se sammenhenger mellom sosial struktur, individualisering og historiske prosesser. Dette får du gjennom to grunnleggende emner i høstsemesteret, mens emnene i vårsemesteret viser noe av bredden innenfor sosiologifaget.

Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende kunnskap om sosiologi, eller som lurer på om sosiologi er riktig fag for deg. Etter fullført studium kan du fortsette på Bachelor i sosiologi ved HiL, eller ved andre høgskole og universitet.


Årsstudiet i sosiologi tilsvarer første studieår på Bachelor i sosiologi, og kan også inngå som et supplement i en annen samfunnsfaglig bachelorgrad. Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende kunnskap om sosiologi, eller som lurer på om sosiologi er riktig fag for deg.


Studiemodell Årsstudium i sosiologi

Årsstudium i sosiologi: Emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2SOINNFØ/1 Innføring i sosiologi 15 O 15  
OLA1002/1 Arbeidslivets sosiologi 15 O 15  
INT2005/1 Vitenskapsteori og metode (for
internasjonale studier med historie)
15 O   15
SOS1001/2 Makt, demokrati og medier 15 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet består av 4 emner på 15 studiepoeng hver. Alle emnene er organisert som kurs som går parallelt gjennom semesteret. For årsstudiumstudenter er alle emner obligatoriske. Det er mulig for studenter å ta enkeltemner som valgfag i andre utdanningsløp.

Høstsemesteret: To emner

  • Innføring i sosiologi
  • Arbeidslivets sosiologi

Vårsemesteret: To emner

  • Samfunnsvitenskapelig metode
  • Makt, demokrati og medier
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Målgruppen er ungdom og voksne mennesker med generell studiekompetanse som ønsker et faglig fundament for å forstå viktige samfunnsmessige fenomener. Studiet gir ingen yrkesutdanning, slik at mulighetene her avhenger av studentenes bakgrunn for øvrig. Men studiet gir en generell kompetanse som er nyttig i mange yrkessammenhenger

Videre utdanning

Dette er et generelt samfunnsfag som er godt egnet for innpassing i flere bachelorstudier. Kan også gi grunnlag for videre studier i sosiologi.

Undervisnings- og læringsmetode

Innen hvert emne blir det gitt undervisning som understøtter studentenes egen gjennomgang av et fastsatt pensum, gjennom forelesninger, kollokvier, grupper, eget arbeid med pensum og skrivearbeid.

Eksamensform

Eksamensform på emnene varierer. Se det enkelte emne for detaljer.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 12.01.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L