Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Årsstudium i idrett (2010 - 2011)

Årsstudium i idrett (2010 - 2011)


Fagområde
Idrettsfag
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210185
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Marit Roland Udnæs

Årsstudium i idrett tilsvarer første studieår på Bachelor i idrett. Studiet passer for deg som liker å være fysisk aktiv og som kunne tenke deg en utdanning innenfor fagområdet, eller ønsker å ta studiet som et supplement til tidligere eller kommende utdanning.

Velger du å studere idrett ved HiL, vil du lære om idrettens rolle og funksjon i samfunnet og betydningen av fysisk aktivitet og idrett for individet. I tillegg vil du lære mer om kroppens tilpasninger til fysisk aktivitet, samt få en innføring i et utvalg idrettsaktiviteter.

Studiet er bygget opp av både teoretiske og praktiske emner. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i idrett, søker samordna opptak. Studiet kan inngå i Bachelor i idrett ved HiL. Det er også mulig å kombinere dette årsstudiet med andre bachelorstudier.


Årsstudium i idrett er tverrfaglig studium som består av fire emner á 15 studiepoeng.

Målet for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike sider ved idrett, fra dens samfunnsmessige betydning til hvilken betydning det har for det enkelte individ å drive idrett og fysisk aktivitet. I løpet av studiet skal studentene ha lært å organisere og tilrettelegge idrettsaktiviteter for ulike målgrupper. Videre skal de kunne gjennomføre økter med fokus på ulike basiseferdigheter.

Alle studieemnene er obligatoriske. De enkelte studieemner kan tas i den rekkefølge som måtte passe. Dette gjelder spesielt for de som ønsker å ta studiet over lenger tid, noe som kan være aktuelt for toppidrettsstudenter.


Studiemodell Aarstudium i idrett

Årsstudium i idrett: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IDR1002/1 Idrett, individ og samfunn 15 O 15  
IDR1003/1 Idrettsaktiviteter 15 O 5 10
IDR1010 Idrettsbiologi 15 O 15  
IDR1011 Trenings- og bevegelseslære 15 O   15
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller vurdering på grunnlag av realkompetanse. Det stilles ingen krav om forkunnskaper.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer ikke direkte til noe bestemt yrke, men dette studiet kombinert med andre fag kan f.eks kvalifisere for arbeid i frivillige organisasjoner, idrettsbevegelsen, skole/utdanning, innen forebyggende helsearbeid og offentlig forvaltning.

Videre utdanning

Studiet vil kunne inngå bachelor i idrett ved HiL og i f.eks. Bachelor i samfunnsfag ved Høgskolen i Lillehammer, og i andre bachelorgrader ved utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet.

Undervisnings- og læringsmetode

Et av hovedmålene med dette årsstudiet er å kunne tilby en så fleksibel idrettsutdanning som mulig, spesielt rettet mot studenter som kombinerer utdanning med idrettssatsing.

Det vil bli lagt opp til en blanding av forelesninger, gruppearbeid, idrettsaktiviteter og individuelt arbeid. Dette vil variere fra emne til emne.

Elementer som skal bidra til en fleksibel utdanning er blant annet følgende:

  • Bruk av det nettbaserte læringsmiljøet Fronter, som gjør det mulig for studenter som er mye på reise å følge med i studiearbeidet. Alt som produseres gjennom forelesninger av faglærere, og av studenter gjennom oppgaver/besvarelser skal formidles i ClassFronter.
  • Det må være stor tilgjengelighet av læringsressurser over nettet. Studentene må kunne nå faglærer hvis de har spørsmål eller behov for veiledning.
  • Bruke det nettbaserte læringsmiljøet som diskusjonsforum, utveksling av øvingsoppgaver ol.
  • Valg for studenten mellom individuelt arbeid eller gruppearbeid.
Eksamensform

Det vil bli mappeevaluering, skriftlige arbeider, muntlig eksamen og dagseksamen. Dette vil bli beskrevet nærmere for det enkelte emne.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Ane-Gunhild Amirnejad 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L