Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Årsstudium i psykologi (2010 - 11)

Årsstudium i psykologi (2010 - 11)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210752
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Einar Strumse

Psykologi handler om å forstå mennesket og menneskelig aktivitet. Årsstudiet i psykologi tilsvarer første studieår på Bachelor i psykologi.

Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende kunnskap om psykologi, eller som lurer på om en psykologiutdanning er riktig for deg. Du kan velge å søke opptak videre på Bachelor i psykologi ved HiL, eller på profesjonsstudiet i psykologi ved universitetene dersom du ønsker å studere for å bli psykolog.

Årsstudiet kan også inngå i en annen samfunnsvitenskapelig bachelor og passer også godt som et supplement til tidligere studier eller yrkespraksis.


Årsstudiet er rettet mot dem som ønsker forståelse for psykologi som fag og vitenskap, herunder ulike teoretiske, metodologiske og faglige perspektiver.

Studiet er godkjent som opptaksgrunnlag til embedsstudiene i psykologi ved universitetetene. Nasjonalt fagråd for psykologiutdanning har i den forbindelse uttalt: "Etter å ha gjennomført en positiv evaluering av årsstudiet, har rådet konkludert med at tilbudet ved Høgskolen i Lillehammer faglig og kvalitetsmessig holder mål som tilsvarende første års studium/årsstudiet i psykologi ved universitetene."


Studiemodell Aarstudium i psykologi

Struktur/emneoppbygging

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
PSY1004/1 Examen Philosopicum - for psykologi 10 O    
PSY1005/1 Innføring i generell psykologi og
psykologiens historie
20 O 20  
PSY1006 Innføringsemne II/Examen facultatum
(psykologi)
10 O   10
PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I 10 O   10
PSY1008/1 Sosialpsykologi 10 O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Årsstudiet i psykologi har følgende struktur:

1. semester:

  • Innføringsemne 1 (ex.phil), 10 studiepoeng
  • Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, 20 studiepoeng

2. semester

  • Innføringsemne 2 (ex.fac), 10 studiepoeng
  • Psykologiens metodologi, 10 studiepoeng
  • Sosialpsykologi, 10 studiepoeng
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Studiet gir ingen selvstendig yrkeskompetanse, men kan gi viktig tilleggskompetanse til andre yrkesgrupper.

Videre utdanning

Årsstudiet i psykologi gir grunnlag for å søke opptak til embedsstudiene i psykologi ved universitetene. Årsstudium i psykologi tilsvarer første studieår på Bachelor i psykologi. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i psykologi, søker samordna opptak. Studiet kan inngå i Bachelor i psykologi ved HiL. Årsstudiet kan inngå som breddefag i andre bachelorstudium som f.eks. Bachelor i pedagogikk eller andre samfunnsvitenskaplige bachelorstudium.

Undervisnings- og læringsmetode

Fellesforelesninger, gruppeundervisning (seminarer), internett basert undervisning og veiledning, skriftlige prosjektarbeider, studentundervisning (kollokvier) og individuell veiledning med faglærer.

Eksamensform

For emnene Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, Psykologiens metodologi og Sosialpsykologi er det skriftlig dagseksamen, kortsvar eller flervalg. Bokstavkarakterer.

For prosjektoppgaver benyttes Godkjent/ikke godkjent.

Emnet Innføring i generell psykologi og psykologiens historie må være bestått før man kan gå videre.

Evalueringsopplegg

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Ane-Gunhild Amirnejad 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L