Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier (2010 - 2011)

Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier (2010 - 2011)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210288
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Micheline Grung

Årsstudiet i samtidshistorie og internasjonale studier tilsvarer første studieår på Bachelor i samtidshistorie og Bachelor i internasjonale studier. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på enten Bachelor i samtidshistorie og Bachelor i internasjonale studier, søker samordna opptak. Det gis da fritak for første studieår. Det er også mulig å kombinere dette årsstudiet med andre bachelorstudier i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.


For den nysgjerrige, aktive og samfunnsengasjerte ungdom er både samtidshistorie og internasjonale studier midt i blinken. Ved HiL gis det tilbud om både bachelor- og årsstudier i disse fagene.


Studiemodell Aarsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier

Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SHI1001/2 Modernisering, industrialisering og
globalisering
15 O 15  
SHI1004/1 Internasjonal politikk 15 O 15  
SHI1002/1 Krig, konflikt og konfliktløsning 15 O   15
SHI1003/1 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 15 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Code Emnets navn Credits O/V *) Credits pr. semester
  S1(A) S2(S) S3(A) S4(S) S5(A) S6(S)
Total: 0 0 0 0 0 0
*) O - Mandatory course, V - Optional course

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er et utpreget lesefag: Studentene må sette seg godt inn i pensumlitteraturen og den anbefalte tilleggslitteraturen. Forelesningene (normen er en dobbelttime fire dager pr. uke) er et viktig sammenbindende element i studiet. Her handler det ikke bare om å gjennomgå et fastsatt pensum, men vel så mye om å problematisere stoffet. Et viktig poeng er å bringe studentene i kontakt med forskningens verden, gjerne med basis i forelesernes egen forskning. De hovedsynspunktene som diskuteres i forelesningene inngår som del av det som tradisjonelt kalles pensum.

Trening i litteratursøking og selvstendig skriftlig framstilling står sentralt i studiet. Erfaringsmessig gir dennemåten å arbeide på godt læringsutbytte. I løpet av året skriver studentene fire hjemmeoppgaver over temaer godkjent av faglærerne, og med veiledning.

Eksamensform

I årsstudiet vil det i hovedsak benyttes tradisjonelle vurderingsformer som skriftlig dageksamen. Se under den enkelte emnebeskrivelse for detaljer.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innenfor historie og internasjonale studier og bruke disse på riktig måte bl.a ved oppgaveskriving. I studiet gis innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek vil samarbeide om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte.

Evalueringsopplegg

Hvert emne vil bli evaluert gjennom kontinuerlig kontakt med tillitsvalgte i studieutvalg, og gjennom skriftlige underveis- og sluttevalueringer. Og registrerte avvik i evalueringene vil bli fulgt opp med tiltak etter diskusjon i studieutvalget.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 18.08.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L