Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i internasjonale studier (kull 2010 - 2013)

Bachelor i internasjonale studier (kull 2010 - 2013)


Bachelor i internasjonale studier (kull 2010 - 2013)
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210872
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Micheline Grung

Er du opptatt av internasjonale spørsmål er dette studiet for deg.

Dagens verdensbilde preges av økende samarbeid mellom land, økonomisk liberalisering og kulturell globalisering, men også av terrorisme og væpnete konflikter.

Gjennom dette studiet lærer du om hvilke krefter og ideer som påvirker internasjonale forhold og som har drevet fram globale endringsprosesser, og om hvordan utviklingen i det moderne norske samfunnet inngår i slike grenseoverskridende prosesser.

Studiet er flerfaglig og temaene belyses ved å ta i bruk perspektiver og metoder fra ulike fagtradisjoner, som statsvitenskap, historie og økonomi. De to første årene er felles med bachelorstudiet i samtidshistorie.

I tredje studieår tar du et fordypningsemne og skriver under veiledning en bacheloroppgave (med metode). Den relativt omfattende bacheloroppgaven gir deg god trening i å gjennomføre et større selvstendig faglig arbeid, og du lærer å anvende en samfunnsvitenskapelig fremgangsmåte. Dette er viktig både for framtidig yrkesutøvelse og for eventuelle videre studier.

Utenlandsopphold
Studentene kan ta et studieopphold i utlandet i 2. studieår.

Videre studier
Studiet peker ikke mot noe bestemt masterstudium, men gir grunnlag for å søke opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter.

Yrkesmuligheter
Dette studiet kvalifiserer ikke for et bestemt yrke, men kunnskap om internasjonale forhold og om samfunnsforhold generelt er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Erfaringsmessig vil en fullført bachelorgrad i internasjonale studier gi et fortrinn for arbeid både i deler av privat næringsliv, i offentlig forvaltning, i frivillige organisasjoner og i mediene. Et typisk arbeidsområde vil ligge i skjæringspunktet mellom politikk og organisasjonsliv. Med en praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, vil du være kvalifisert for arbeid i skoleverket.Bachelor i internasjonale studier: Emnestruktur (Strukturen er endret fra opprinnelig studieplan pga revisjon)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SHI1001/2 Modernisering, industrialisering og
globalisering
15 O 15          
SHI1004/1 Internasjonal politikk 15 O 15          
SHI1003/1 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 15 O   15        
SHI1002/1 Krig, konflikt og konfliktløsning 15 O   15        
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O     10      
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O     5      
INT1007/1 Globale maktforhold 1945-2010 15 O     15      
INT1001 Internasjonal politisk økonomi 15 O       15    
BHIS2001 Internasjonal fredspolitikk 15 O       15    
Politikk og medier 15 O         15  
Activism and governance 15 O         15  
INT2005/1 Vitenskapsteori og metode (for
internasjonale studier med historie)
15 O           15
INT2002/1 Bacheloroppgave internasjonale studier 15 V           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Mål for studiet:

  • Studenter skal kjenne til hovedtrekkene i fagene internasjonal politikk, internasjonal historie og internasjonal økonomi.
  • Evne til å finne frem til og sette seg inn i relevant faglitteratur, definere og vurdere problemstillinger innenfor de faglige områdene, og til å samle inn og analysere
  • Evne til kritisk tenkning og refleksjon om sosiale systemer, prosesser og relasjoner.
  • Evne til selvstendig arbeid med komplekse oppgaver, organisering og planlegging av eget arbeid innenfor gitte frister, trening i samarbeid og i å kunne gi og motta kritikk på en konstruktiv måte
  • Evne til klar og ryddig skriftlig og muntlig fremstilling. Du skal være i stand til å påta deg undervisningsoppgaver på innføringstrinnet innenfor ditt fordypningsemne med en avsluttet bachelorgrad.

Studiet er flerfaglig og temaene belyses ved å ta i bruk perspektiver fra flere ulike fagtradisjoner, som statsvitenskap, økonomi og humanistiske fag. I de to første årene er flere emner felles med bachelor i samtidshistorie. Historieemnene vil gi grunnleggende kunnskaper om de siste ca. 200 års verdens- og Norgeshistorie og innsikt i sentrale økonomske, sosiale og politiske endringsprosesser som har ført fram til det samfunnet vi lever i nå, nasjonalt og globalt. Dette vil opplagt være en faglig styrke for en bachelor i internasjonale studier.

Når det gjelder emnene innenfor internasjonale studier, vil det første året gi en mer elementær innføring i fagets hovedområder og - perspektiver, mens andre året gir mer spesialisert innsikt i internasjonal økonomi og sider ved globaliseringsprosessen. Dermed vil en også kunne stille større krav til analytisk evne hos studentene i det andre studieåret enn i det første studieåret. Det samme gjelder sjølsagt i enda større grad i forbindelse med fordypningsemnet og bacheloroppgaven i det tredje året. Og i de to første årene er flere emner felles med bachelorstudiet i samtidshistorie.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse

Yrkesmuligheter

Bachelorstudiet i internasjonale studier kvalifiserer ikke til et bestemt yrke. Men siden kunnskap om internasjonale forhold blir stadig mer ettertraktet på arbeidsmarkedet, vil studenter med en bachelor i internasjonale studier være attraktive både i offentlig forvaltning og i privat næringsliv, i frivillige internasjonale organisasjoner og i mediene.

Videre utdanning

Fullført Bachelor i internasjonale studier med historie gir grunnlag for opptak til masterstudium.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer med studentframføringer, skriftlige oppgaver med obligatorisk veiledning og obligatorisk oppmøte til evaluering.

Eksamensform

Det vil det legges vekt på en progresjon fra mer enkle til mer krevende eksamensformer. Det første året vil det i hovedsak benyttes mer tradisjonelle vurderingsformer som skriftlig dageksamen. I andre år vil det tas inn vurdering basert på muntlige framføringer av oppgitte problemstillinger. I tredje året vil sjølsagt bacheloroppgaven stå sentralt og denne avsluttes med en muntlig eksamen.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innenfor historie og internasjonale studier og bruke disse på riktig måte bl.a ved oppgaveskriving. I studiet gis innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek vil samarbeide om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte.

Se for øvrig overfor i rubrikken for studiets mål.

Evalueringsopplegg

Hvert emne vil bli evaluert gjennom kontinuerlig kontakt med tillitsvalgte i studieutvalg, og gjennom skriftlige underveis- og sluttevalueringer. Og registrerte avvik i evalueringene vil bli fulgt opp med tiltak etter diskusjon i studieutvalget.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 14.07.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L