Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i barnevern (2010 - 13)

Bachelor i barnevern (2010 - 13)


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210070
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Camilla Bennin

Barnevernspedagoger arbeider med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og / eller behandling med fokus på barn og unges totale livssituasjon. Denne virksomheten finner sted i ulike samfunnsinstitusjoner.

Barnevernspedagoger arbeider f.eks. innenfor kommunale barnevernstjenester, barnevernsinstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer.

Fagkritisk virksomhet i forhold til egen profesjon og praksis er viktig. Gjennom studiet vil du få kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på forskning, profesjonelt utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Utenlandsopphold
Aktuelt i praksisperioden i høstsemesteret i 3. studieår.

Videre studier
Barnevernspedagoger kan bygge på utdanningen med Master i helse- og sosialfaglig arbeid eller Master i velferdsforvaltning ved HiL. I tillegg kvalifiserer utdanningen t å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.Studiemodell Bachelor i barnevern 2009 - 2012
Valgfrie emner

Alle emnene på Bachelor i barnevern er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen som framgår av studieplanen.

Emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
1BV01/3, 1SO1/3, 1VP01/3 Grunnleggende perspektiver i helse- og
sosialarbeid
60 O 30 30        
1BV05 Emne 2. Teoretiske perspektiv i
barnevernfaglig virksomhet
15 O     15      
1BV06 Emne 3: Barnevernspedagogens
kunnskapsgrunnlag
30 O       30    
1BV07 Emne 4. Samhandling og aktivitet 15 O     15      
SOA2004 Selvvalgt fellesemne for bachelor i
sosialt arbeid, barnevern og vernepleie
5 O           5
BVP2001 Emne 5. Praksis og Barnevernfaglig
fordypning
55 O         30 25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet er en sosialpedagogisk utdanning som kvalifiserer til sosialt arbeid mot barn, unge og deres familier/nettverk.

Studenten skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på forskning, profesjonelt utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Fagkritisk virksomhet i forhold til egen profesjon og praksis anses sentralt.

Utdanningen skal kvalifisere til relasjonelt arbeid med barn, unge og deres familier/nettverk. Studenten skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på forskning, profesjonelt utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Fagkritisk virksomhet i forhold til egen profesjon og praksis anses sentralt. Studiet er et heltidsstudium.

Studiet er inndelt i tilsammen 7 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i fagplanen.

  • Emne 1: Grunnleggende perspektiver i helse- og sosialarbeid. 4 delemner, totalt 60 studiepoeng (16,5 sp av dette er studiespesifikk for barnevern).
  • Emne 2: Teoretiske perspektiv på barnevernfaglig virksomhet. 15 studiepoeng
  • Emne 3: Barnevernspedagogens kunnskapsgrunnlag. 2 delemner, totalt 30 studiepoeng
  • Emne 4: Samhandling og aktivitet. 15 studiepoeng
  • Emne 5: Praksis og barnevernfaglig fordyping. 40 studiepoeng
  • Emne 6: Fellesemne med BA i sosialt arbeid. 5 studiepoeng
  • Emne 7: Bacheloroppgave. 15 studiepoeng

Pensumlister finnes under det enkelte emne i emnetabellen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering

Yrkesmuligheter

Barnevernpedagoger arbeider med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn og unges totale livssituasjon. Denne virksomheten finner sted i ulike samfunnsinstitusjoner. Barnevernpedagoger arbeider for eksempel innenfor kommunale barneverntjenester, barneverninstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barnehager, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer m.m.

Videre utdanning

Barnevernpedagoger kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier i innland så vel som utland. Høgskolen i Lillehammer har to mastertilbud som det kan søkes opptak til, mastergrad i velferdspolitikk og mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Undervisnings- og læringsmetode

Det benyttes ulike arbeidsformer som vil være nærmere beskrevet under de ulike emnene.

Eksamensform

Studiet benytter ulike evalueringsformer som vil være nærmere beskrevet under de ulike emnene.

Studentene må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før studenten kan få gå videre i studiet. Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester.

En student har rett til å framstille seg til eksamen ved høgskolen i samme fag/emne tre ganger (Jfr.
§ 30. Rett til eksamensoppmelding/adgang til eksamen i FOR 2005-06-14 nr. 1085). Ordinær eksamen avholdes normalt i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. Studiedirektøren kan bestemme at det skal holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen (jfr. § 33. Tidspunkt og omfag).

Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ordinær eller ny eksamen, har ikke krav på å få gå opp på for tredje gang før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ordinær eller ny eksamen.

Spesielle reglement/lover

Gyldig politiattest, jfr FOR 2007-01-31: Forskrift om opptak til høyere utdanning kap 6.

Det foretas også en skikkethetsvurdering som skal sikre at kandidater fra helse- og sosialfaglige
utdanninger er i stand til å møte kravene til yrkesrollen. Skikkethetsvurderingen skal inngå i
en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å
kunne fungere i yrket. Mer om dette her

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Anders Hanslien 21.03.2014
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L