Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i kulturprosjektledelse (kull 2010 - 2013)

Bachelor i kulturprosjektledelse (kull 2010 - 2013)


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210308
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Vedlegg
application/pdf brosjyre kpl 2010.pdf 209,34 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Johan Fredrik Urnes

Stadig flere kulturaktiviteter blir organisert som prosjekter – det være seg festivaler, utstillinger, teaterproduksjoner, konserter eller nettbaserte kulturprosjekter.

Bachelor i kulturprosjektledelse ved HiL er skreddersydd for deg som ønsker en kompetanse som gjør deg i stand til å utvikle og gjennomføre kreative prosjekter, og som ønsker å jobbe i kultursektoren. Studiet er både teoretisk og praktisk.

1. studieår gir deg en grunnkompetanse i teori- og redskapsfag og andre temaer knyttet til ledelse og gjennomføring av kulturprosjekter. Og allerede i første semester får du delta i utvikling og gjennomføring av praktiske prosjekter, som stiller krav til kreativitet og organiseringsevne.

2. studieår består av obligatoriske emner: Kulturformidling, Kunstfilosofi, Kultursosiologi og Festivaler.

For høstsemesteret i 3. studieår velger du et kulturområde som du vil fordype deg i (billedkunst/kunst-historie, fim/medier, teater, drama, litteratur eller lignende). HiL tilbyr noen aktuelle fordypninger og planlegger flere, men dette semesteret kan også tas ved andre studiesteder i Norge eller utenlands.

Bacheloroppgave
Bacheloroppgaven i kulturprosjektledelse består av en praksisperiode av minst 8 ukers varighet i en organisasjon/virksomhet på kulturfeltet. På grunnlag av dette skriver du din avsluttende bacheloroppgave.

Utenlandsopphold
5. semester (fordypning i et valgt kulturområde) kan tas i utlandet.

Videre studier
Etter fullført bachelorgrad i kulturprosjektledelse kan du søke deg inn på et masterstudium i for eksempel innovasjon og næringsutvikling, organisasjons- og ledelsesfag, kulturstudier, eller innenfor valgt fordypningsfelt.

Søknad om opptak
I tillegg til søknaden til Samordna opptak må søkerne innen 15. april 2010 sende følgende til Høgskolen i Lillehammer v/Opptakskontoret, Postboks 952, 2604 Lillehammer, i 4 - fire - eksemplarer:

  1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for oss å vite om deg, samt et passfoto.
  2. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider om deg og hvorfor du søker studiet.
  3. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til opptaksprøve som vil være et intervju.


Studiemodell Bachelor i kulturprosjektledelse ved HiL - 2010 - 2013

Emnestruktur Bachelor i kulturprosjektledelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
KPL1007/1 Prosjekt, organisering, marked 30 O 30          
KPL1008/1 Kultur, politikk og økonomi 30 O   30        
KUN1001 Kunstfilosofi og estetikk 15 O     15      
KPL2005/1 Kultursosiologi 15 O     15      
FFV2006/1 Kritikk og kulturformidling 15 O       15    
KPL2004/1 Festivaler 15 O       15    
Spesialisering - bachelor i
kulturprosjektledelse
30 V         30  
KPL1009/1 Samfunnsvitenskaplig metode 5 O           5
KPL2003 Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse) 25 O           25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i kulturprosjektledelse: Valgemner

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FFV2005/1 Sjanger i film og TV-drama 15 V       15    
FFV1005/1 Fjernsyn 15 V       15    
FFV1004/1 Filmhistorie 20 V       20    
3VIPRO Videoproduksjon 15 V       15    
Sum: 0 0 0 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiekostnader
Semesteravgift
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet gir studentene teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring av kulturprosjekter.

Gjennom første studieårs grunnkurs over et bredt faglig spekter (prosjektledelse, organisasjonsteori, kulturpolitikk og –teori, markedsføring og økonomi/budsjett/regnskap) får studentene kunnskap og innsikt i relevante sider ved det feltet de skal arbeide i. De får også praktisk erfaring i det å organisere og gjennomføre kulturarrangementer, i nært samarbeid med aktører i lokalt kultur- og samfunnsliv.

Andre studieåret består av obligatoriske emner: Kritikk og kulturformidling, Kunstfilosofi, Kultursosiolgi og Festivaler. Gjennom disse opparbeider studentene mer av både teoretisk innsikt og ferdigheter, av verdi for ulike typer arbeid i kultursektoren.

I høstsemesteret i siste studieår velger studenten et delområde på kulturfeltet, og fordyper seg i dette gjennom teoretiske eller utøvende studier (billedkunst/kunsthistorie, film/medier, teater, drama, litteratur eller lignende). HiL tilbyr noen aktuelle fordypninger og planlegger flere. Dette semesteret kan også tas ved andre studiesteder i Norge eller utenlands.

I studiets siste semester tar studenten et kurs i samfunnsvitenskapelig metode, samt avsluttende bachelorpraksis og -oppgave. Metodekurset gir grunnlag for datainnsamling og –analyse, for bruk av og refleksjon rundt andres forskning, og for å bestille forskning og evaluering rundt egen virksomhet. Bacheloroppgaven skal være basert på en praksisperiode (minst 8 ukers varighet) i en organisasjon eller institusjon i kulturlivet, fortrinnsvis innen studentens fordypningsområde, eller på eget prosjekt. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for praksisperioden. Etter praksisen skriver studenten sin avsluttende bacheloroppgave over et tema med tilknytning til praksisen.

Opptakskrav

Opptak til bachelorstudiet skjer på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering etter forskrift og tilleggspoeng gjennom opptaksprøve.

I tillegg til dokumentasjon av generell studiekompetanse må søkere sende inn fire eksemplarer av:

  1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for oss å vite om deg, samt et passfoto.
  2. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider om deg og hvorfor du søker studiet. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

CV m/passfoto og essay skal sendes i 4. eks. til Høgskolen i Lillehammer v/Opptakskontoret, Postboks 952, 2604 Lillehammer innen 15. april 2008. Samtidig skal du sende inn vanlig søknad til Samordna opptak.

Fordypning/spesialisering

I femte semester velger studenten en spesialisering.

Ta kontakt med studieleder for mer informasjon.

Forkunnskaper som kreves

Ikke annet enn opptakskravene for studiet

Yrkesmuligheter

Gjennom studiet får studentene både praktisk og teoretisk erfaring som er direkte anvendbar i yrkeslivet. Avhengig av valgt spesialisering vil de kunne gå inn som medarbeidere og ledere av prosjekter og andre virksomheter innenfor kulturlivet, f.eks. kulturorganisasjoner, festivaler eller egne foretak.

Videre utdanning

Etter fullført bachelorgrad kan en fortsette på masterstudier ved HIL (Innovasjon og næringsutvikling eller Pulic administration), ved Høgskolen i Telemark/Bø (Kulturstudier) eller ved andre studiesteder.

Anbefalte forkunnskaper

Praktisk erfaring fra kultursektoren

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet baserer seg på en kombinasjon av teori og praksis. Undervisningsformene varierer fra forelesninger og seminarer, workshops og gruppearbeid. Studentene forventes ikke bare å trene opp analytiske evner gjennom skriftlige arbeider, men også å legge fram stoff muntlig, skrive prosjektbeskrivelser og pitche disse. I løpet av studiet blir studentene også engasjert i praktisk arbeid med planlegging, gjennomføring og evaluering av kulturprosjekter, under veiledning. Bacheloroppgaven baserer seg på en praksisperiode i kultursektoren.

Eksamensform

Studiet anvender ulike evalueringsformer. Se under hvert emne for detaljer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Oddny Elisabeth Leirmo 16.03.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L