Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i økonomi og administrasjon (2010 - 2013)

Bachelor i økonomi og administrasjon (2010 - 2013)


Bachelor i økonomi og administrasjon (2010 - 2013)
Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kode
210035
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Erik Vea

Ingen bedrifter lever lenge uten gode økonomer i ledelsen. Hvis du er en av dem som ønsker en utdanning som kombinerer økonomiske og administrative fag, er Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) det rette studiet for deg.

Målet for studiet er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisiert for å ivareta spesialist-, utrednings- og lederoppgaver innenfor det økonomiske og administrative området - i privat næringsliv, i frivillige organisasjoner og i offentlig sektor. Studiet er tverrfaglig og yrkesrettet, og fokuserer på formidling av kunnskap som skal gjøre deg i stand til å ta beslutninger i forhold til anvendelse av bedriftsøkonomiske- og menneskelige ressurser.Emnene i studiet er godt tilpasset førstegangsstudenter som kommer rett fra videregående skole.Studieplanen er utarbeidet innenfor de nasjonale rammene av "Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon". Dette betyr at studiets grunnoppbygning er lik på landsbasis, men de ulike institusjonene tilbyr ulike fordypningsområder.

Valgmuligheter i 3. studieår
I 3. studieår kan studentene velge profilering i Økonomisk-administrative fag eller i Organisasjons- og ledelsesfag. Profileringene består av emner på tilsammen 45 sp og Bacheloroppgave (selvstendig skriftlig arbeid) på 15 sp. Oppgavens faglige innretning styres av profileringsvalget.

Valg- og kombinasjonsmuligheter vil avhenge av tilbudet som gis det enkelte år.

Utenlandsopphold
Utenlandsopphold i 5. semester kan inngå i begge profileringene.

Videre studier
Studiet er en selvstendig utdanning, men gir også mulighet for videre masterstudier i inn- og utland. Studiet gir muligheter for å søke om opptak på Master i innovasjon og næringsutvikling eller Master in Public Administration ved HiL. Utdanningen gir også studiekompetanse i forhold til mastergradene i økonomi ved Handelshøgskolen BI, norske universiteter og høgskoler, samt for masterstudier ved utenlandske utdanningsinstitusjoner.


Formålet med Bachelor i økonomi og administrasjon er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta spesialist-, utrednings- og lederoppgaver innenfor det økonomiske og administrative området - i privat næringsliv, i organisasjoner og innen offentlig sektor.

Studiet fokuserer på analyser og beslutningstaking innenfor private og offentlige organisasjoner, og gir i tillegg innsikt i samfunnsøkonomiske konsekvenser av virksomhetenes tilpasninger. Studentene vil gjennom studiet, bl.a. ved bruk av problembasert læring og aktiv bruk av IT verktøy, oppnå kunnskaper om og forståelse for de sentrale økonomiske fagområder.


Studiemodell Bachelor i okonomi og administrasjon 2010 - 13

Bachelor i Økonomi og administrasjon

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ØKA1018/1 Matematikk 10 O 7,5 2,5        
ØKA1015/1 Informasjonsbehandling 7,5 O 7,5          
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 7,5 O 7,5          
ØKA1017/1 Organisasjonsfag 0 O 7,5          
ØKA1011/1 Statistikk 5 O   5        
ØKA2002 Økonomistyring O   7,5        
ØKA1012/1 Finansregnskap 1 0 O   7,5        
ØKA1013/2 Markedsføring O   7,5        
MLT1001/1 Serviceledelse 7,5 O     7,5      
ØKA1020/2 Mikroøkonomi 0 O     7,5      
ØKA1014/1 Finansregnskap 2 0 O     7,5      
ØKA1021/1 Foretaksstrategi 0 O     7,5      
ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode 0 O       7,5    
ØKA1022/1 Makroøkonomi og økonomisk politikk 7,5 O       7,5    
ØKA1019 Investering og finansiering 0 O       7,5    
ØKA1024/1 Merkevareledelse 0 O       7,5    
ØKA2006 Internasjonal økonomi 0 V         7,5  
ØKA2005 Innføring i økonometri 0 V         7,5  
Valgfritt emne 15 V         15  
Valgemnepakker eller utenlandsopphold 30 V         30  
ØKA2008 Finansiell økonomi (7,5 sp) 0 V           7,5
OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar 7,5 V           7,5
ØKA2010/1 Bacheloroppgave 15 O           15
OLA2001 Arbeids- og organisasjonspsykologi 15 V         15  
OLA2002 Personal- og kompetanseledelse 15 V         15  
OLA2004 Organisasjonsendring 15 V         15  
Valgemnepakker eller utenlandsopphold 30 V         30  
OLA1004/1 Prosjektledelse 15 V           15
ØKA2010/1 Bacheloroppgave 15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Code Emnets navn Credits O/V *) Credits pr. semester
  S1(A) S2(S) S3(A) S4(S) S5(A) S6(S)
Total: 30 30 30 30 30 30
*) O - Mandatory course, V - Optional course

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet er flerfaglig, sammensatt av bedriftsøkonomiske fag, samfunnsøkonomiske fag, metodefag, og administrasjonsfag. Progresjonen innenfor og sammenhengen mellom faggruppene ivaretas gjennom parallelle løp med gradvis utvikling / påbygging innenfor hver gruppe fra semester til semester.

Studiet følger nasjonal plan hvor emnene er beskrevet som

  • Grunnleggende
  • Videreføring
  • Profilering

I løpet av de to første årene dekkes de obligatoriske kravene i nasjonal plan, som er

  • Bedriftsøkonomisk analyse 30 sp
  • Administrasjonsfag 24 – 25 sp
  • Samfunnsøkonomi 15 – 20 sp
  • Metode 15 – 20 sp

Til sammen skal gruppene over utgjøre minst 90 sp

Alle krav til å få tildelt BA grad i Økonomi og administrasjon er oppfylt etter andre studieår. I tredje år velges enten emnetilbudet beskrevet over, som utgjør en breddeprofilering i Økonomisk – administrative fag,

eller

Et årsstudium ved HiL (som Jus, Internasjonale studier),

eller

60 sp Organisasjons- og ledelsesfag fra Bachelor Organisasjon og ledelse

eller

Selvvalgt profil som kan godkjennes i henhold til nasjonal plan for Bachelor i økonomi og administrasjon, pkt. 4.1.3.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller vurdering på grunnlag av realkompetanse.

Fordypning/spesialisering

Bachelor i Økonomi og administrasjon med profilering i Økonomisk - administrative fag, alternativt (ved å utnytte valgmuligheter i tredje studieår):

  • profilering i Organisasjons- og ledelsesfag (ved å ta 60 sp på 3. studieår fra Bachelor i organisasjon og ledelse som tredje studieår)
  • profilering tilsvarende årsstudium som tas som tredjeår (for eksempel Jus, Internasjonale studier, Sosiologi)
  • selvvalgt profil som kan godkjennes i henhold til nasjonal plan for Bachelor i økonomi og administrasjon, pkt. 4.1.3 (”Krav knyttet til profilering”)
Yrkesmuligheter

Det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk studium som skal gi kandidatene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer.

Videre utdanning

Bachelorgraden gir kompetanse for opptak til en rekke mastergradsstudier ved norske høgskoler/ vitenskapelige høgskoler og universiteter.

Kandidater med fullført BØA kan søke seg til Master i Innovasjon og Næringsutvikling, så vel som Master i Public Administration (MPA), ved HiL.

Studiet er også et godt utgangspunkt for videre studier i inn- og utland.

Undervisnings- og læringsmetode

Se under hver enkelt emnebeskrivelse.

Enkelte emner vil bli undervist på engelsk. Dette er spesifisert i den enkelte emnebeskrivelse. Enkelte emner har oppsatt både engelsk og norsk som undervisningsspråk. Her kan undervisningsspråk justeres fra år til år, eller det kan være aktuelt å benytte norsk i deler av semesteret, men engelsk i andre deler av semesteret, noe avhengig av tilgang på undervisningskompetanse og behov.

I enkelte emner vil deler av pensum, eller hele pensum, være på engelsk, selv om undervisningen foregår på norsk. Det skal i prinsippet bli gitt alternativ pensumlitteratur på norsk, men det kan ikke garanteres at norsk pensum inneholder samme tematikk, vinkling, teoretisk utgangspunkt eller eksempler som foreskrevet pensumlitteratur på engelsk.

Eksamensform

Eksamensformene i studiet varierer. Se under det enkelte emne for detaljer.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 12.01.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L