Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i organisasjon og ledelse (2010 - 2013)

Bachelor i organisasjon og ledelse (2010 - 2013)


Niels studerer organisasjon og ledelse
Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kode
210867
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder: Ulla Higdem

Bachelorstudiet i organisasjon og ledelse er et av de mest spennende og nyskapende studiene på feltet i Norge. Studiet kombinerer bred kompetanse i personalledelse med innovasjon og entreprenørskap.

Studiet er både teoretisk og praktisk. Du får praksis både første studieår og gjennom studenttraineeordningen som er en del av studiets tredje år. Her får du mulighet til å bli utplassert i bedrifter, frivillige organisasjoner eller offentlig forvaltning, og får prøvd deg i "det virkelige liv", før du selv skal ut i arbeidslivet. Du kan også starte din egen studentbedrift.

Studiet gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelses-, organisasjons- og personalspørsmål i det moderne arbeidsliv. Her kombineres innsikt fra samfunnsvitenskap, sosiologi, statsvitenskap, psykologi, juss og økonomi.

Gjennom den flerfaglige tilnærmingen vil du tilegne deg kunnskap, analytisk ferdighet og holdninger som gjør deg i stand til å arbeide med drift, utvikling og strategi i offentlige, private og frivillige organisasjoner.

Utenlandsopphold
HiL legger til rette for et utenlandsopphold i 4. semester.

Videre studier
Studiet er en selvstendig utdanning, men fullført bachelorgrad gir mulighet for å søke opptak til masterstudier i inn- og utland. Ved HiL kan du søke om opptak til Master i innovasjon og næringsutvikling og til Master in Public Administration.

Studiemiljøet på Bachelor i organisasjon og ledelse vant Læringsmiljøprisen 2010 - les mer.Studiemodell Bachelor i organisasjon og ledelse

Bachelor i organisasjon og ledelse: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OLA1001/1 Innføring i organisasjon og ledelse 15 O 15          
OLA1002/1 Arbeidslivets sosiologi 15 O 15          
OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode - for BOL 10 O   10        
OLA1004/2 Prosjektledelse 20 O   20        
OLA2001 Arbeids- og organisasjonspsykologi 15 O     15      
OLA2002 Personal- og kompetanseledelse 15 O     15      
Valgfritt emne 15 V       30    
OLA2004 Organisasjonsendring 15 O         15  
OLA2005 Praksisemnet organisasjon og ledelse 15 O         15  
OLA2003/3 Arbeidsrett 10 O           10
OLA2006/2 Bacheloroppgave i organisasjon og
ledelse
20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i organisasjon og ledelse - valgemner

Kode Emnets navn SP.

Tilleggsemnemulighet

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

I første semester tilbys studentene Innføring i organisasjon og ledelse som en introduksjon til hele studieprogrammet. Samme semester tar studentene også Arbeidslivets sosiologi.

I andre semester tar studentene faget Prosjektledelse. Det gir en grundig innføring i hva det innebærer å drive med prosjektarbeid, samt styring, organisering og ledelse i forbindelse med prosjektarbeidsformen. Det andre emnet i andre semester er Samfunnvitenskapelig metode.

I tredje semester videreføres temaer fra innføringsemnene. Dette semesteret består av to emner med en personalfaglig og en organisasjonspsykologisk profil. Det dreier seg om de videregående emnene Personal- og kompetanseledelse  og Arbeids- og organisasjonspsykologi . Emnene gir grunnleggende innføring i begreper, teori og arbeidsmåter og har særlig fokus på arbeidsmiljø og ulike typer personalarbeid.

I fjerde semester er en valgemneperiode. Det er definert aktuelle valgemnepakker. Ev. utenlandsopphold kan tas i dette semesteret.

I femte semester ligger en studenttraineeordning eller praksisemne og emnet Organisasjonsendring

Sjette og siste semester består av emnet Arbeidsrett (10 sp) som er en juridisk disiplin og gir innføring i lov- og avtaleverket for arbeidslivet der spesielt Arbeidsmiljøloven står sentralt. Semesterets andre emne er bacheloroppgave (20 sp)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Studiet gir et bredt teoretisk, delvis også metodisk, grunnlag for å arbeide med ulike oppgaver innen organisasjon, ledelse og administrasjon, og spesielt med personalarbeid i ulike sammenhenger. Dermed kan det kvalifisere for forskjellige jobber i bedrifter i det private næringsliv, i offentlige institusjoner og virksomheter innen kommunal og statlig sektor, samt frivillige organisasjoner, innen idrett og kultur, humanitære og religiøse organisasjoner, interesseorganisasjoner, politiske organisasjoner og annet.

Aktuelle arbeidsområder med denne kompetansen vil være knyttet til ledelse og styring av formelle organisasjoner, endring og utvikling av organisasjon og arbeidsmiljø, forskjellige typer personalarbeid, forebyggende helsearbeid i arbeidslivet, osv.

Videre utdanning

Bachelorgrad i organisasjon og ledelse vil kvalifisere for videre studier på mastergradsnivå ved Høgskolen i Lillehammer, eller ved andre universiteter og høgskoler i Norge og utlandet.

Undervisnings- og læringsmetode

Det brukes ulike undervisningsformer, og disse er omtalt i emnebeskrivelsene.

Eksamensform

Alle emner avsluttes med eksamen. Eksamensform og arbeidskrav som forutsetning for å ta eksamen er spesifisert for hvert emne i emnebeskrivelsene.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 28.02.2013
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L