Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd - Emne 3 i Studiet Arkiv- og informasjonsforvaltning

Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd - Emne 3 i Studiet Arkiv- og informasjonsforvaltning


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1009
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Kontakt Høgskolen i Lillehammer Senter for livslang læring ved prosjektleder John Torstad: e-post: John.Torstad@hil.no, telefon: 61 28 83 50

eller

Senter for livslang læring ved Annelise Eng-Øvermo: e-post: annelise.eng-overmo@hil.no, telefon: 61 28 82 04

eller

Fylkesarkivet i Oppland ved fylkesarkivar Pål Mjørlund:e-post: pal.mjorlund@oppland.org, telefon: 61 27 18 00

eller

Studenttorget e-post: studenttorg@hil.no telefon: 61 28 81 02 Åpningstider: 08.00 - 15.00


 Emnet Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd. utgjør del 3 i Studiet i arkiv - og informasjonsforvaltning (60 sp). Studiet i arkiv- og informasjonsforvaltning skal imøtekomme kravet til framtidig kompetanse innenfor fagområdet som håndterer elektronisk informasjon. Det handler om tilrettelegging, tilgjengeliggjøring og formidling av informasjon til bruk i beslutningsprosesser, samtidig som sikkerhets- og personhensyn ivaretas. Studiet skal imøtekomme et regionalt behov for formell kompetanse innen fagområdet og være i samsvar med lovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier. Studiet er en mulighet for kompetanseheving innen et fagfelt som i fremtiden blir et område som de fleste må ha et forhold til. Kunnskapen omkring dette feltet er for lite påaktet både i offentlig forvaltning, privat virksomhet og blant befolkningen generelt. Følgene er at mange av kravene knyttet til håndteringen av elektronisk informasjon ikke blir ivaretatt. Sikkerhetsaspektet ved håndtering av slike data er det også for lite fokus på.Studenten skal etter å ha fullført studiet ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger til arkivrelevante fagområder, lover og forskrifter, informasjon og styrings prinsipper (informasjonsforvaltning), og sikkerheten ved elektronisk arkivering. Samt innsikt og kunnskap om prinsipp og metoder for registrering, bevaring, ordning og formidling av digitale arkiv.

 Studiet starter opp med forbehold om endelig godkjenning og tilstrekkelig søkning.


Emneinnhold

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
Bevaring, registrering og formidling av
foto, film, video og lyd.
15 O 15
Sum: 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
03.02.2011
Studiekostnader
Emne 3 Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd vil ha en studieavgift på kr 14.000,-. I tillegg kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT–avgift på ca kr 500 pr semester til studentsamskipnaden i Oppland samt utgifter til litteratur. Det må også påregnes kostnader knyttet til reise/opphold på Lillehammer i forbindelse med samlingene.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

For detaljer om emne 3: Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd se emnebeskrivelsen

 Arkiv- og informasjonsforvaltning (60 sp) inneholder følgende emner (NB! Emne 4-5 er under utarbeidelse og kan bli endret)

Emne 1: Elektroniske arkiver – muligheter og utfordringer 15 sp

Emnet vil ha fokus på overgangen fra papirbasert til elektronisk arkivering samt forholdet til aktuelle lover og forskrifter. Gi kunnskap om hva elektronisk dokumenthåndtering og innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling innebærer Innføring i fagsystemer og databaseløsninger i Noark.  

Emne 2: Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver 7,5 sp

Emnet tar for seg de utfordringer vi møter ved langtidslagring av elektronisk arkivmateriale, og hvilke løsninger som finnes for dette. Alt elektronisk arkivmateriale skapes i en forgjengelig form og vil gå tapt etter få år, dersom vi ikke aktivt setter inn tiltak for å hindre at bevaringsverdig informasjon forsvinner.  

 Emne 3: Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd 15 sp

 Emnet vil gi innsikt og kunnskap om prinsipp og metoder for bevaring, ordning og formidling av audiovisuelle arkiv.

Emne 4: Moderne arkivarbeid 15 sp.

Emnet vil gi innføring i grunnleggende arkivteori, prinsipper og terminologi for arkivarbeidet. Gir grunnleggende innføring i administrasjonshistorien for ulike samfunnssektorer og forvaltningsnivå.

Emne 5: Arkiv og informasjonssikkerhet., 7,5 sp

Emnet vil gi innføring og forståelse for informasjonssikkerhet og sentrale begreper innen arkivtjenesten. Gjennomgang av Lovverket med fokus på personvernet. Innføring i Teknologiske sikkerhetsmekanismer og hvordan de er bygd opp og kan brukes.

Opptakskrav

Opptakskrav vil være generell studiekompetanse eller realkompetanse (over 25 år og relevant praksis).

Yrkesmuligheter

Fullført studium (totalt 5 emner, 60 sp) eller respektive emner vil gi studenten et godt utgangspunkt til å ivareta arkivrelaterte oppgaver i arbeidslivet.

Eksamensform

Se emnebeskrivelse

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Ane-Gunhild Amirnejad 08.02.2013
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L