Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Språk og kommunikasjon - utvikling og vansker (Betalingsstudium 2010 høst)

Språk og kommunikasjon - utvikling og vansker (Betalingsstudium 2010 høst)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1553
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Vedlegg
application/pdf Spraak og komm flyer 2010.pdf 547,08 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Egil Støfring

Behov for kunnskap om tidlig innsats innenfor språk-, lese- og skriveopplæring, forebygging og tilgjengelig spesialistkompetanse, blir ofte påpekt, i nasjonale og internasjonale undersøkelser. I Norge har en hatt lite fokus på dette, derav også svak beredskap og for lite tilgang til fagfolk med nødvendig kompetanse.

For å betjene regionens behov for slik kompetanse tilbyr spesialpedagogikkseksjonen ved HiL vil høsten 2010 emnet: Språk og kommunikasjon – utvikling og vansker (15 sp).

Studieavgift på kr. 15.000 pr. emne. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur. Det må også påregnes kostnader til reise og opphold til samlingene.

FORMÅL
Gjennom studiet skal studentene få teoretisk og praktisk innsikt innen for hvert av de to studieemnene:

 • Språk- og kommunikasjonsutvikling
 • Kartlegging, tiltaksplanlegging og evaluering

MÅLGRUPPE
Studiene tenkt som en videreutdanning for personer som arbeider overfor barn og unge innenfor skole/førskole, rådgivnings- og veiledningstjeneste.

Studiene kan gjennomføres som frittstående studier, uten å være del av mastergrad. De kan søkes innpasset i eksisterende masterutdanninger (HiL har for tiden ikke masterstudier som er tilrettelagt for denne innpassingen).

Samlinger høsten 2010

 • 18. august: Startsamling, kl 13-17
 • 7. - 8. september
 • 12. - 13. oktober
 • 9. - 10. november

Undervisningen ved samlingene foregår i tidsrommet kl 09.00 - 16.00. Det er obligatorisk oppmøte til samlingene

 • 3. desember: Eksamensinnlevering

Påbyggingsmuligheter
Det kan bli aktuelt å tilby emnet "Lesing og skriving - utvikling og vansker (15 sp) vår 2011. Dette studiet kan tas av studenter som har fullført Språk og kommunikasjon.VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
19.08.2010
Studiekostnader
Studieavgift på kr. 15.000 pr. emne. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur. Det må også påregnes kostnader til reise og opphold til samlingene.
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

1. Språk/språkutvikling og kommunikasjon:

 • Det kommunikative mennesket
 • Kommunikasjon og samspill
 • Språkutvikling
 • Hva kjennetegner normal utvikling?
 • Hva kjennetegner avvikende språkutvikling?
 • Språkvansker
 • Kartlegging/utredning av språkvansker
 • Kommunikasjon og rådgivning/veiledning

2. Kartlegging/utredning av språkvansker

 • Introduksjon til kartlegging av språkvansker ved hjelp av ulike kartleggingsverktøy og tester.
 • Opplæring i kartleggingsverktøy:
  • TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling).
  • Språk 6-16 og observasjonsskjema - 20 spørsmål om språkvansker.
  • Setningsleseprøve (S-40).
 • Forhold mellom tradisjonell kartlegging og dynamisk kartlegging

3. Utprøving av kartleggingsverktøy

 • Utprøving av kartleggingsverktøyene
 • Arbeid med rapportskriving med fokus på:
  • planlegging av tiltak
  • gjennomføring av tiltak
  • evaluering av tiltak

Læringsmål

 • Grunnleggende kunnskap om språkutvikling.
 • Kunnskap om språkvansker.
 • Kunnskap om forekomst av komorbiditet
 • Kunnskap om følgevansker til språkvansker.
 • Kunnskap om tiltaksplanlegging og gjennomføring av tiltak.
 • Språktest - og kartleggingskompetanse i språktesting.
 • Evalueringskompetanse.
 • Teoretisk kompetanse innen området språkvansker basert på nasjonal og internasjonal litteratur.
 • Prosedyrekompetanse
Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorutdanning, cand.mag. eller tilsvarende utdanning med minimum 180 sp. Krav til opptak er at utdanningen inneholder minimum 80 studiepoeng pedagogikk. Avlagt allmennlærer-eller førskolelærerutdanning gir grunnlag for opptak. Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie med tilleggsutdanning på minimum 30 studiepoeng, gir også grunnlag for opptak. Det kreves at søker må være i jobb med barn/ungdom i barnehage, skole, PPT, eller tilsvarende.

Forkunnskaper som kreves

Må kunne lese engelsk faglitteratur.

Videre utdanning

Etter fullført studium kan en gå videre på studiet Lesing og skriving - utvikling og vansker (15 sp), som går i vårsemesteret 2010.

Undervisnings- og læringsmetode

Gjennomføring/omfang:

 • Innføringssamling, etter middag, 4 timer
 • Tre samlinger over 2 dager à 6 timer.

Det er obligatorisk oppmøte til samlingene

Undervisnings- og læringsmetode:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Kasusdrøfting
 • Evaluering av kartleggingsutprøving.

Krav til egenaktivitet

Det forutsettes egenaktivitet mellom samlingene:

 • Testing
 • rapportskriving
 • beskrivelse av mulige tiltak.

Emnets høye spesialiseringsgrad og konsentrasjon av undervisningen forutsetter obligatorisk frammøte til all undervisning.

Eksamensform

Arbeidskrav:

 • Utprøving av kartleggingsmateriell.
 • Utarbeide rapport etter utprøving av kartleggingsverktøy i relasjon til elever.
 • Delta i oppsatt veiledning i emnet

Eksamen

Essay på inntil 15. sider, Innleveres ved avslutning av emnet. Essayet skal inneholde:

 • Teoretisk del.
 • Test/kartleggingsdel.
 • Tiltaksdel.
 • Drøftingsdel

Skriftlig prøve

Karakterregel: A-F

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 20.07.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L