Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Coaching, selvledelse og organisasjonspsykologi (kull 4)

Coaching, selvledelse og organisasjonspsykologi (kull 4)


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1011
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Stein Amundsen, e-post: stein.amundsen@hil.no

NB: Oppdatert informasjon om studiet finner du på nettsidene til

LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET LUPOS - LEDELSE AV UTVIKLINGSPROSESSER

Hva lærer du på studiet?

Du vil lære hvordan du skal coache enkeltpersoner og grupper for at de skal bli ansvarliggjort, finne egne svar og bli i bedre stand til å lede seg selv. Vi setter coachingrollen inn i en organisatorisk og ledelsesmessig ramme.

Du vil lære praktiske metoder og strategier i selvledelse for å bedre din effektivitet, struktur og motivasjon i arbeidet.

Du vil gjennom hele studieprogrammet arbeide med ditt personlige læringsprosjekt etter prinsippet om aksjonslæring. Dette innebærer at du lager en treningsplan og gjennomfører konkrete treningsaktiviteter på egen arbeidsplass for å utvikle deg i arbeidsrollen.

Du vil utvikle din relasjonelle kompetanse gjennom en kombinasjon av nyttig teori, praktiske øvelser og trening.

Du vil få din egen personlige “Lupos-coach” som vil følge deg gjennom hele studiet.

Du vil få nye og nyttige impulser gjennom å møte og samhandle med deltakere fra andre organisasjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

Studieprogrammet skal være en læringsarena hvor deltakerne utveksler erfaringer og tar i bruk de læringsressurser som høgskolen tilrettelegger for kompetansebyggingen.

Vi vil før oppstart gjennomføre en forankrings- og målsamtale med hver enkelt deltaker og dennes leder. Hensikten er å etablere et forpliktende samarbeid mellom bedrift, deltaker og program.

I etterkant vil måloppnåelsen bli evaluert i egen avslutningssamtale.

Underveis i studiet vil vi ta i bruk et bredt spekter av pedagogiske arbeidsmåter ut fra hva som er tema og innhold. Eksempler er forelesninger, gruppe- og plenumsdialoger, coaching i læringsteam, praktiske øvelser og treningsoppgaver, samt trening i forhold til eget læringsprosjekt mellom samlingeng.

I tillegg til høgskolens egne undervisere benyttes andre dyktige bidragsytere med lang erfaring innenfor fagfeltet.

Læringsprosjekt og trening

For å skape læring og utvikling hos deltakerne er arbeidet med læringsprosjektet viet stor oppmerksomhet i programmet.

I første treningsperiode skal deltakerne lage sin egen treningsplan, sette konkrete læringsmål og beskrive treningsaktiviteter.

I treningsperiode to, tre og fire skal treningsaktivitetene gjennomføres og skriftliggjøres i egne refleksjonsnotater.

I siste treningsperiode skal deltakerne oppsummere sitt læringsprosjekt med læringsutbytte og konsekvenser for egen arbeidsrolle.

Samlingsdatoer kull 4 - 2010

Vi har satt opp følgende samlingsdatoer for kull 4 med oppstart i april 2010:

Samling 1: 13. - 14. april 2010 (inkl. overnatting Høsbjør i Ringsaker)

Samling 2: 1. - 2. juni 2010

Samling 3: 31. august - 1. september 2010

Samling 4: 19. - 20. oktober 2010

Samling 5: 30. november - 1. desember 2010

Samling 6: 18. - 19. januar 2011

Innlevering hjemmeeksamen - februar 2011

Muntlig eksamen - februar/mars 2011


Studiet skal bidra til å videreutvikle deltakernes personlige og relasjonelle kompetanse i lederrollen. Lederrollen defineres her som både det å lede seg selv og å lede andre. Målset­ningen er flersidig:

1) Gi deltakerne begrepsmessig og teoretisk kunnskap innen coaching, selvledelse og organisasjonspsykologi.

2) Gjennom øvelser, diskusjon og refleksjon utvikle deltakernes praktiske ferdigheter i å ana­lysere og håndtere personlige og sosiale situasjoner en leder kan stå overfor. Dette skal skje på samlingene og gjennom praktisk trening på egen arbeidsplass mellom samlingene. Det blir spesielt lagt vekt på å utvikle deltakernes praktiske ferdigheter i selvledelse og coaching innen en organisatorisk kontekst.

3) Deltakerne skal utvikle sin evne til å reflek­tere over holdninger til seg selv, medarbeidere/samhandlingspartnere og organisasjonen som helhet.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
13.04.2010
Studiekostnader
Studieavgiften for hele studiet (30 studiepoeng) er 49.500 kr. I tillegg kommer semesteravgift til høgskolen på ca. kr. 500, samt utgifter til pensumlitteratur.
Studiested

HiL

Faglig innhold

Hovedtema 1: Coaching skal gi deltakerne kompetanse i å gjennomføre coaching i en-til-en- og gruppesammenheng, og inneholder følgende områder:

 • Faglig og teoretisk grunnlag for coaching, historiske røtter, sammenheng med andre hjelperoller
 • Basisforutsetninger for coaching, menneskesyn, verdier, tankesett, etiske problemstillinger
 • Coachingrelasjonen
 • Ferdigheter og virkemidler i coaching
 • Struktur, metodikk og gjennomføring av coachingprosessen og – samtalen
 • Ledelsesbasert coaching, muligheter og fallgruver/dilemmaer
 • Egen coachingrolle

Læringsmål: Coaching skal (videre)utvikle deltakernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen coaching. Dette skal gjøre deltakerne i stand til å coache kollegaer og medarbeidere med hensikt å frigjøre deres potensial, finne egne svar og få dem til å handle selvstendig og reflektert i yrkesrollen. Coaching blir satt inn i en ledelsesmessig og organisatorisk ramme.

Hovedteam 2: Selvledelse skal gi deltakerne praktiske metoder og strategier til å lede seg selv, og inneholder følgende områder:

 • Faglig og teoretisk grunnlag for selvledelse
 • Verdier og mening
 • Atferdsmessige strategier
 • Naturlige belønninger og indre motivasjon
 • Kognitive strategier
 • Å lede andre til å lede seg selv (såkalt superledelse)
 • Egen selvledelse

Læringsmål: Selvledelse skal (videre)utvikle deltakernes praktiske ferdigheter i å lede seg selv for å bedre egen effektivitet, struktur og motivasjon i arbeidet.

Hovedtema 3: Organisasjonspsykologi skal belyse aktuelle problemstillinger på arbeidsplassen med utgangspunkt i psykologisk teori fra områdene:

 • Ulike perspektiver på ledelse
 • Personlighet
 • Motivasjon
 • Kognitive prosesser
 • Emosjoner
 • Kommunikasjon
 • Grupper og team

Læringsmål: Organisasjonspsykologi skal gi grunnleggende psykologiske kunnskaper til å analysere og forstå aktuelle fenomener innenfor organisasjon, ledelse og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. De teoretiske kunnskapene skal også utgjøre en del av det teoretiske grunnlaget for coaching og selvledelse.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet skal bidra til å utvikle deltakernes kompetanse i å mestre ulike sider ved leder­rollen, først og fremst personlige og relasjonelle sider. Lederrollen defineres her som både det å lede seg selv og å lede andre.

Videre utdanning

Studiet er et videreutdanningsprogram, og kan etter individuell søknad innpasses (15 stp) i breddemasteren ”Master in Public Administration” ved HiL.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet består av 6 samlinger over 2 dager

Pedagogiske metoder:

 • Oppstartssamtale for å fastsette målsetting med studiet for deltaker og deltakers organisasjon
 • Forelesninger og etterlesninger
 • Gruppe- og plenumsdialoger
 • Pratiske øvelser og treningsoppgaver
 • Praktisk arbeid med eget læringsprosjekt i mellomperiodene (aksjonslæring)
 • Avslutningssamtale for å evaluere måloppnåelse i etterkant av studiet

Det er obligatorisk deltakelse i aktiviteter i studiet, både på samlinger og praktiske øvelser i egen organisasjon. Deltakerne må være med på minst ¾ av tiden på samlingene. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med eget personlige læringsprosjekt etter prinsippet om aksjonslæring. Dette innebærer etablering av treningsplan, gjennomføre konkrete treningsaktiviteter og skrive treningslogger. Det skal i alt skrives fem logger som leveres inn til godkjenning, hver på 2-4 sider. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for loggene.

Eksamensform

Eksamen er frivillig. Deltakere som tilfredsstiller arbeidskravene, men som ikke går opp til eksamen, får utstedt deltakerbekreftelse.

Eksamen baseres på:

 • Prosjektoppgave med utgangspunkt i eget læringsprosjekt, 18-20 sider. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for utforming av prosjektoppgaven.
 • Muntlig samtale med utgangspunkt i prosjektoppgaven. Samtalen gir grunnlag for eventu­ell karakterjustering. (Karakterskala A-F)
Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Bente Langvik Olsen 17.02.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L