Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Elektroniske arkiver - muligheter, erfaringer og utfordringer, emne 1 av studiet Arkiv- og informasjonsforvaltning

Elektroniske arkiver - muligheter, erfaringer og utfordringer, emne 1 av studiet Arkiv- og informasjonsforvaltning


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1523
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Kontakt Høgskolen i Lillehammer Senter for Livslang Læring:

studieadminstrativ ansvarlig: Annelise Eng-Øvermo: e-post:

annelise.eng-overmo@hil.no,

Telefon: 61 28 82 04

prosjektleder John Torstad: e-post: John.Torstad@hil.no, telefon: 61 28 83 50

eller

Fylkesarkivet i Oppland ved fylkesarkivar Svein Amblie:e-post: svein.Amblie@oppland.org, telefon: 61 27 18 00

eller

Studenttorget e-post: studenttorg@hil.no telefon: 61 28 81 02 Åpningstider: 08.00 - 15.00

Arkiv- og informasjonsforvaltning er et videreutdanningstilbud rettet mot offentlig sektor og privat virksomhet. Studietilbudet skal imøtekomme et regionalt behov for formell kompetanse innen fagområdet og være i samsvar med lovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier. Studiet er på tilsammen 60 sp fordelt på 5 emner.
Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Fylkesarkivet i Oppland og Arkivverket v/Statsarkivet i Hamar.

Emne 1 Elektroniske arkiver – muligheter, erfaringer og utfordringer, 15 sp tar for seg overgangen fra papirbasert til elektronisk arkivering. Det vil bli fokusert på forholdet til aktuelle lover og forskrifter. Emnet skal bl.a. gi svar på faglige problemstillinger som: Hva innebærer elektronisk dokumenthåndtering og innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling? Hva er NOARK-4 (Noark-5) Hvordan er forholdet til kravene i arkivloven og arkivforskriften? Hva med fagsystemer og databaseløsninger som ikke inngår i Noark. Hvordan forholder vi oss til disse?
Hvordan berøres virksomheten mht roller, oppgaver og organisering? Det fokuseres på planlegging og gjennomføring av omstillingsarbeidet og hvilke gevinster som elektronisk saksbehandling skal gi. Hvilke systemer eksisterer på markedet og hvilke krav stilles til disse?
Andre temaer er digitalisering/skanning, lagringsformater og lagringstid for elektroniske dokumenter, digitale signatur. Bruk av e-post og forholdet til arkivet, journal- og sakssystem. Hvilke føringer gir eForvaltnings-forskriften, personvernloven og offentlighetsloven ved bruk av e-post.

Emne 1 Elektroniske arkiver – muligheter, erfaringer og utfordringer, 15 sp har oppstart høsten 2010.

1. samling: 9. og 10. september 2010
2. samling: 21. og 22. oktober 2010
3. samling: 2. og 3. desember 2010.

Skriftlig individuell 3 ukers hjemmeeksamen i tiden 3. til 24. januar 2011.

Søknadsfrist 15.Mai 2010, Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere

Faglærerne presenterer emne 1

 

Tidligere student "om studiet"

 


Emnet tar for seg overgangen fra papirbasert til elektronisk arkivering. Det vil bli fokusert på forholdet til aktuelle lover og forskrifter.
Emnet skal bl.a. gi svar på faglige problemstillinger som:

Hva innebærer elektronisk dokumenthåndtering og innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling?

Hva er NOARK-4 (Noark-5) Hvordan er forholdet til kravene i arkivloven og arkivforskriften?

Hva med fagsystemer og databaseløsninger som ikke inngår i Noark. Hvordan forholder vi oss til disse?
Hvordan berøres virksomheten mht roller, oppgaver og organisering?

Det fokuseres på planlegging og gjennomføring av omstillingsarbeidet og hvilke gevinster som elektronisk saksbehandling skal gi. Hvilke systemer eksisterer på markedet og hvilke krav stilles til disse?
Andre temaer er digitalisering/skanning, lagringsformater og lagringstid for elektroniske dokumenter, digitale signatur. Bruk av e-post og forholdet til arkivet, journal- og sakssystem. Hvilke føringer gir eForvaltnings-forskriften, personvernloven og offentlighetsloven ved bruk av e-post.

Emnet utgjør del 1 i Studiet i arkiv - og informasjonsforvaltning (60 sp). Studiet i arkiv- og informasjonsforvaltning skal imøtekomme kravet til framtidig kompetanse innenfor fagområdet som håndterer elektronisk informasjon. Det handler om tilrettelegging, tilgjengeliggjøring og formidling av informasjon til bruk i beslutningsprosesser, samtidig som sikkerhets- og personhensyn ivaretas. Studiet skal imøtekomme et regionalt behov for formell kompetanse innen fagområdet og være i samsvar med lovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier. Studiet er en mulighet for å drive kompetanseheving innen et fagfelt som i fremtiden blir et område som de fleste må ha et forhold til. Kunnskapen omkring ulike sider av dette er for lite påaktet både i offentlig forvaltning, privat virksomhet og blant befolkningen generelt. Følgene er at mange av kravene knyttet til håndteringen av elektronisk informasjon ikke blir ivaretatt. Sikkerhetsaspektet ved håndtering av data er for lite fokusert på i eksisterende studietilbud det er naturlig å sammenligne med. Studenten skal etter å ha fullført studiet ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger til arkivrelevante fag, relevante lover og forskrifter (juridiske elementer), informasjons-styrings prinsipper (informasjonsforvaltning), og sikkerheten i elektroniske arkiv samt innsikt og kunnskap om prinsipp og metoder for registrering, bevaring, ordning og formidling av audiovisuelle arkiv.


Emneinnhold

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
ARK1001 Elektroniske arkiver - muligheter,
erfaringer og utfordringer
15 O 15
Sum: 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
09.09.2010
Studiekostnader
Studieavgift mellom kr 10.000,- og 15.000 pr emne
I tillegg kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT–avgift på ca kr 700 pr semester til studentsamskipnaden i Oppland samt utgifter til litteratur. Det må også påregnes kostnader knyttet til reise/opphold på Lillehammer i forbindelse med samlingene.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

For detaljer om emne 1: Elektroniske arkiver - muligheter og utfordringer - se emnebeskrivelse

Arkiv- og informasjonsforvaltning (60 sp) inneholder følgende emner

Emne 1: Elektroniske arkiver – mulighete, erfaringer og utfordringer 15 sp

Emnet vil ha fokus på overgangen fra papirbasert til elektronisk arkivering samt forholdet til aktuelle lover og forskrifter. Gi kunnskap om hva elektronisk dokumenthåndtering og innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling innebærer Innføring i fagsystemer og databaseløsninger i Noark.

Emne 2: Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver 7,5 sp

Emnet vil gi innsikt og kunnskap om overføring av bevaringsverdige elektronisk arkivmateriale fra produksjonsformat til arkivformat. En brei innføring i metoder for å ta vare på samt å beskrive ulike sider ved elektronisk arkivmateriale og problemstillinger knyttet til behandling av slikt materiale i samtid og ettertid. Kunnskap om datamodellering, lagringsteknologi og lagringsmedier.

Emne 3: Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd 15 sp

Emnet vil gi innsikt og kunnskap om prinsipp og metoder for bevaring, ordning og formidling av audiovisuelle arkiv.

Emne 4: Arkiv og informasjonssikkerhet, 7,5 sp.

Emnet vil gi innføring og forståelse for informasjonssikkerhet og sentrale begreper innen arkivtjenesten. Gjennomgang av Lovverket med fokus på personvernet. Innføring i Teknologiske sikkerhetsmekanismer og hvordan de er bygd opp og kan brukes

Emne 5: Grunnleggende prinsipper for arkivfaget, 15sp

Emnet vil gi innføring i grunnleggende arkivteori, prinsipper og terminologi for arkivarbeidet. Gir grunnleggende innføring i administrasjonshistorien for ulike samfunnssektorer og forvaltningsnivå.

Opptakskrav

Opptakskrav vil være generell studiekompetanse eller realkompetanse (over 25 år og relevant praksis).

Yrkesmuligheter

Fullført studium (totalt 5 emner, 60 sp) eller respektive emner vil gi studenten et godt utgangspunkt til å ivareta arkivrelaterte oppgaver i arbeidslivet.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, løsning av arbeidskrav – individuelt eller i grupper.
Studentene oppfordres til å finne og bruke eksempler fra sin egen arbeidsplass.

Eksamensform

For detaljer se emnebeskrivelse

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L