Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Interseksjonalitet: teori og praksis

Interseksjonalitet: teori og praksis


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Kode
INTERSEK
Opptak
Kurssøknad
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Janneke van der Ros og Ingrid Guldvik


Generell beskrivelse av emnet

Formålet med emnet er å utvikle studentenes kjønns- og kultursensitivitet, dvs. at studentene etter endt kurs kan reflektere over annerledeshet, og kan bidra til å skape handlingsrom for ulike måter å være menneske på. Vi ønsker at våre studenter blir bevisst eksisterende diskriminerende holdninger og handlinger, at de kan se og forstå ulike former for diskriminering, og har kjennskap til likestillings- og anti-diskriminerende lover og regler, internasjonale avtaler Norge er forpliktet å følge, og tiltak som bidrar til å motvirke diskriminerende og ulikestillende praksiser. Menneskerettighetstenkning knyttes an til problemstillingene. Hovedtema er innsikt i og forståelse av interseksjonalitet, så vel teoretisk som praktisk.

Studiet er lagt ut med forbehold om faglig godkjenning og tilstrekkelig søkere.

NB: Studiet er et internkurs og ikke søkbart for andre enn ansatte ved HiL, HiG og HiHm.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
april - des 2010
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
14.04.2010
Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi studentene en innføring i noen sentrale tanke- og skoleretningene i teorier om interseksjonalitet.

Læringsutbytte

For administrativt ansatte og ledere

For administrativt ansatte og ledere

  • Kunnskaper: Forståelse av interseksjonalitet i teori og praksis.
  • Ferdigheter: Kunne gjennomføre og anvende likestillingsvurderinger med henblikk på kjønn og interseksjonalitet

For vitenskapelige ansatte:

  • Kunnskaper: Forståelser av kjønn og andre hierarkier, samt interseksjoner av diskriminering og undervurdering innenfor sin disiplin og sitt fagområde, og
  • Ferdigheter: Formidle kunnskap til studentene, og bidra til integrering av kjønnsperspektiver og interseksjonell forståelse i høgskolenes studietilbud og i forskning. Samt motvirke kjønnsblinde ansettelser av vitenskaplig personale

Generell kompetanse: Emnestudentene forventes å inneha kunnskaper om sentrale begrep og teoretiske innfallsvinkler, og ha oppøvd evne til ”interseksjonell fantasi” til å kunne utlede sammenhengene mellom sosial struktur, individuell identitetsforming og institusjonaliserende prosesser. De forventes å kunne analysere slike prosesser på ulike nivåer i koblingen mellom kultur, struktur, samhandling og sosiale fellesskap, og kunne anvende regler og sette i verk relevante tiltak for å motvirke undervurderende prosesser, mekanismer og strukturer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse

Undervisnings- og læringsmetode

Emneansvarlige tar sikte å ta i bruk ulike virkemidler og pedagogiske grep for å oppøve sensitivitet og innsikter. For eksempel anvendes i første samling spillet ”Bafà bafà”, om kultur og kommunikasjon: hvor deltakerne får kjenne på kroppen hvordan det er å komme alene i en ny gruppe der en ikke forstår kodene og språket. I andre samling introduseres studentene for det prisbelønnete Jämställdhetspelet fra Sverige for å øke refleksjonsnivået mht tenkning rundt kjønn og anderledeshet. I hver samling blir studentene konfrontert med sine fordommer eller vanetenkning gjennom møter med personer som kan formidle erfaringer med ”anderledeshet”. Videre vil filmuttrykk og dokumentar utgjør viktige grep i studiet. I tillegg vil samlingene bruke ”tradisjonelle” undervisnings- og læringsmetoder som forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Fronter vil være en kommunikasjonskanal mellom lærer/student og student-student bl.a. til arbeidsoppgaver og til å knytte teorier til aktuelle hendelser og fenomen i politikk og samfunnsliv.

Eksamensform

Arbeidskrav

To gruppeinnleveringer: Studentene skriver rapport/notat fra et gruppearbeid som inneholder to innleveringer. Gruppearbeidet foregår fortrinnsvis på tvers av institusjonene og inneholder sammenlikninger av strategidokumenter, handlingsplaner, instrukser, tiltak og/eller praksis på noen utvalgte områder. Studentoppgaver skal ta utgangspunkt i egen arbeidssituasjon.

Refleksjonsnotat: Det kreves at studenten ved studiestart leverer et kort refleksjonsnotat hvor hun/han beskriver og reflekterer over erfaringer fra et møte med ”annerledeshet”, enten i form av egen ”annerledeshet” som møter den ’norske normaliteten’ eller i form av refleksjoner over erfaring av ”vi” versus ”de/den andre”. Notatene danner utgangspunkt for diskusjoner om ulike former for annerledeshet og interseksjonalitet gjennom studiet og vurderes avslutningsvis i lys av innsikter og forståelser som kurset har gitt.

Vurderingsformer

Eksamen er et essay som gruppedeltakerne skriver sammen. Essayet vurderes til bestått/ikke bestått. Essayet presenteres muntlig. Disse muntlige presentasjonene, med påfølgende diskusjoner med sensoratet skjer i plenum. Relevant pensum trekkes inn i presentasjonene og diskusjonene. Det forventes at alle gruppemedlemmene deltar aktivt under den muntlige eksamineringen. I særlige tilfeller kan det, hvis en eller flere kandidater åpenbart ikke har deltatt i gruppearbeidet (gratispassasjerproblemet) være aktuelt å differensiere sluttresultatet som de enkelte gruppemedlemmene oppnår.

Innlevering eksamensoppgaven: ca 29. november.

Sensur og muntlig eksamen: midten av desember

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 22.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L