Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Karriereveiledning (2010)

Karriereveiledning (2010)


Fagområde
Helse- og sosialfag
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1503
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Annelise Eng-Øvermo

annelise.eng-overmo@hil.no

Torild Schulstok

torild.schulstok@hil.no


Studiet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere den karriereveiledning som tilbys den norske befolkning på tvers av sektorene i et livslangt perspektiv. Studiet tar utgangspunkt følgende 3 hovedtema:

 1. Karriereveilederrollen i et samfunnsperspektiv – faglig forankring
 2. Strategier, metoder og teknikker i karriereveiledning
 3. Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Se video av Anna og Marte
Se video med professor Normann Anderson

Samlingsdatoer for studieåret 2010/2011:

Høst 2010

8.-9.-10.september

3.-4.-5. november

Vår 2011

12.-13.-14. januar

30.-31.mars- 1.april


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
18.08.2010
Studiekostnader
Ingen studieavgift. Vanlig semesteravgift og utgifter til reise/opphold på samlinger og pensumslitteratur
Faglig innhold

Studiet er utviklet som en halvårsenhet på 30 studiepoeng, som bygger på 3-årig høgskoleutdanning eller tilsvarende. Det gjennomføres som deltidsstudium over et år med fire studiesamlinger samt mellomperioder med arbeid individuelt. Videre er det tilrettelagt et nettbasert læringsmiljø som fungerer som informasjons- og formidlingsbase, samtidig som det vil supplere de fysiske møtene på samlinger som kommunikasjonsforum. Studiet startet opp i 2004 og har vært under kontinuerlig evaluering og revidering.

Studiet består av 1 emne på 30 studipoeng, som er inndelt i 3 temaer.

Tema 1: Karriereveilederrollen i et samfunnsperspektiv – faglig forankring

 

I tema 1 jobbes det med å identifisere og analysere både den faglige og teoretiske plattformen karriereveiledningsfeltet hviler på, og hvilke samfunnsmessige føringer og premisser feltet forholder seg til og som preger utøvelsen av karriereveiledning i ulike institusjoner og organisasjoner. Studentene skal i bli bevisst sin egen rolle som karriereveileder og tilegne seg innsikt i faglige, personlige og relasjonelle aspekter knyttet til veiledning, i tillegg til å utvikle kunnskap om etiske dimensjoner og verdier i veiledning. Den oppnådde kompetansen skal knyttes til konkrete situasjoner studentene står overfor som karriereveiledere, slik at den blir en praktisk kompetanse.

 

Tema 2: Strategier, metoder og teknikker i karriereveiledning

 

I tema 2 skal studentenes personlige ”verktøykasse” utvikles. Gjennom å arbeide med ulike metodiske tilnærminger og deres teoretiske grunnlag, vil studentene tilegne seg et større handlingsrepertoar i møte med veiledningssøkere. Studentene skal i dette temaet utvikle ferdigheter både i en- til- en veiledning og i gruppeveiledning som metode. Studentene skal i tillegg utvikle en forståelse av hvilke krav og utfordringer ulike grupper av elever og brukere møter i det moderne utdannings- og arbeidslivet, samt oppnå innsikt om hvordan forhold som aldersgruppe, sosial kontekst, kulturell bakgrunn og kjønn kan ha betydning for veiledningssituasjonen.

 

Tema 3: Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

 

Tema 3 tar utgangspunkt i behovet for en helhetlig og samordnet karriereveiledning og for at tjenesten i stor grad må integreres i hele organisasjonen, jfr. ”rådgivning som hele skolens ansvar”. Temaet vil gi studentene kunnskap om relevant organisasjonsteori og endringsarbeid, og om hvordan karriereveiledere vil kunne virke som pådrivere og koordinatorer i endringsprosesser i sine respektive organisasjoner. Studentene skal også utvikle kunnskap og ferdigheter i nettverksarbeid mellom organisasjoner som skole, NAV, karrieresentra og bedrifter. Emnet vil i tillegg fokusere på tematikk knyttet til utvikling og reformer i utdannings- og arbeidsliv, aktuell lovgivning som omhandler yrkes- og utdanningsvalg, samt hvilke muligheter og begrensninger bruk av teknologi og testverktøy i karriereveiledning gir.

Studiets læringsutbytte

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om karriereveiledningsfeltet og spesialisert innsikt i følgende områder:
 • relevante veiledningstradisjoner, teorier og metoder
 • sentrale tema som berører målgruppene for veiledningen
 • nasjonale og internasjonale føringer for yrkes- og utdanningsvalg
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i karriereveiledningens historie, dens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan anvende relevant teori for å kunne vurdere konsekvenser av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på individer i sentrale valgsituasjoner
 • kan anvende et bredt spekter av kommunikasjonsferdigheter i sitt virke som veileder
 • har utviklet god selvinnsikt, yrkesidentitet og etisk bevissthet som grunnlag for egen veilederrolle
 • har bevisstgjort seg selv som tilrettelegger og pådriver for endring og profesjonalisering - internt i egen organisasjon og eksternt
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen karriereveiledningsfeltet
 • kan vurdere og reflektere over egne og medstudenters arbeid og aktivt bruke vurdering og tilbakemelding for å fremme læring og faglig utvikling
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser for å styrke veiledningstilbudet i egen organisasjon
Opptakskrav

Opptakskrav: 3-årig høgskoleutdanning og minst ett års relevant arbeidserfaring. Søkere med 1-2 års høgere utdanning og minst tre års arbeidserfaring innenfor yrkes- og utdanningsveiledning, kan søke om opptak på opptak etter individuell vurdering.

 

Da studiet først og fremst tar sikte på å profesjonalisere veiledere som allerede er i en veilederjobb, er studiemodellen lagt opp slik at studentene i stor grad bruker arbeidsplassen som læringsarena i sine arbeidskrav. Dette betyr at studiet er vanskelig gjennomførbart for studenter som ikke har en arbeidsplass (eller kan få tilgang til en) hvor det drives veiledningsarbeid.

Yrkesmuligheter

Studiet tar først og fremst sikte på å profesjonalisere veiledere som allerede er i en veilederjobb eller er tiltenkt flere eller mer spissede veiledningsoppgaver i sin organisasjon.

Undervisnings- og læringsmetode

På samlinger: Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, framlegg og plenumsdrøftinger. Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for innføring i nye temaområder og knytte teori til den praktiske virkelighet i fagfeltet.

 

Mellomperioder: Mellom samlingene legges det opp til at studentene arbeider individuelt med støtte fra sin studiegruppe med arbeidskrav og oppgaveløsning i tilknytning til litteraturstudier. Det nettbaserte læringsmiljøet vil tilrettelegges slik at studentene kan samarbeide. Studentene skal i tillegg arbeide med veiledning på egen arbeidsplass og skrive refleksjonsnotater knyttet til dette, samt gi medstudenter veiledning på sine tekster.

 

I tema 3 vil undervisningen og arbeidsformene legge spesiell vekt på at studentene jobber med oppgaver omkring endringsprosesser i egen organisasjon (aksjonslæring).

Eksamensform

Vurdering er en viktig del av studieprosessen i karriereveiledningsstudiet. Det gjelder både selvevaluering, vurdering/veiledning mellom medstudenter og vurdering/veiledning fra HiL. Studiet følger prinsippene for mappevurdering, hvor studentene må gjennomføre og få godkjent seks obligatoriske arbeidskrav (mappeoppgaver) for å kunne framstille seg til avsluttende vurdering.

 

Studiet avsluttes med en vurdering av en individuell presentasjonsmappe med påfølgende individuell muntlig eksamen. Nærmere presisert består avsluttende vurdering av at studentene leverer inn en individuell presentasjonsmappe hvor de velger ut tekster de har jobbet med gjennom studieåret som helhet (arbeidskravene). Studentene vil stå fritt til å redigere tekstene frem til innlevering. Presentasjonsmappen skal i tillegg inkludere en metatekst som må inneholde følgende:

 1. Refleksjon og begrunnelse for valg av tekster i presentasjonsmappen
 2. Refleksjon og egen vurdering av de enkelte arbeidene og deres relasjon til studiets læringsmål
 3. Refleksjon og vurdering av egen arbeids- og læringsprosess gjennom året

Individuell presentasjonsmappe danner grunnlag for, og må vurderes til en bestått karakter for at studenten kan framstilles til muntlig eksamen. Det gis en foreløpig karakter på mappa som etter muntlig eksamen kan justeres opp eller ned maks en karakter. Karakter gis etter skalaen A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

For øvrig henvises det til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 20.06.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L