Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Kommunikasjon, coaching og selvledelse (kull 5)

Kommunikasjon, coaching og selvledelse (kull 5)


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1011
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Bente Langvik Olsen, e-post: bente.langvik.olsen@hil.no

De menneskelige ressurser er den viktigste verdiskapende faktor i de fleste organisasjoner. Hvordan du leder deg selv og dine medarbeidere i daglig drift og i utviklingsprosesser er avgjørende for hvordan din organisasjon fungerer.

Virkningsfull lederutvikling er mer enn teori - det handler om personlig utvikling og realkompetanse i å håndtere mennesker. For å bli en god leder må du kjenne ditt ståsted og ta i bruk dine ressurser.

Studiet tar sikte på å gi deg økt selvinnsikt og at du skal bli mer fleksibel i din væremåte. Derfor er også selve arbeidsformen på studiet fleksibel, med godt samsvar mellom praksis og teori.

HOVEDMÅL

Hovedmålet for studiet er å utvikle deltakernes kompetanse i lederrollen, med vekt på kommunikative ferdigheter i selvledelse, coaching og teamarbeid. Vi definerer lederrollen som både det å lede seg selv og å lede andre.

FAGLIG INNHOLD

Studiet er samlingsbasert med tolv dager over seks samlinger.

Samlingsdatoer:

Samling 1: 31. mai - 1. juni 2011. Tema: Kommunikasjon.

Samling 2: 6. - 7. september 2011. Tema: Kommunikasjon.

Samling 3: 25. - 26. oktober 2011. Tema: Selvledelse.

Samling 4: 6. - 7. desember 2011. Tema: Coaching.

Samling 5: 24. - 25. januar 2012. Tema: Team.

Samling 6: 6. - 7. mars 2012. Tema: Integreringssamling - vi oppsummerer hele studiet.

Studieavgift

Dette er et studium med omfattende veiledning og oppfølging og det er finansiert gjennom en studieavgift på kr. 49.500,-.

LES MER PÅ LEDERPROGRAMMET LUPOS SINE EGNE NETTSIDER


Studieplanen er for tiden under revidering og vil bli noe justert fram til oppstarten av kull 5.

Les mer om studiet på LEDERUTVIKLINGPROGRAMMET LUPOS SINE EGNE NETTSIDER.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
31.05.2011
Studiekostnader
Studieavgiften for hele studiet (30 studiepoeng) er 49.500 kr. I tillegg kommer semesteravgift til høgskolen på ca. kr. 590 per semester, samt utgifter til pensumlitteratur.
Studiested

HiL

Faglig innhold

Hovedtema 1: Coaching skal gi deltakerne kompetanse i å gjennomføre coaching i en-til-en- og gruppesammenheng, og inneholder følgende områder:

 • Faglig og teoretisk grunnlag for coaching, historiske røtter, sammenheng med andre hjelperoller
 • Basisforutsetninger for coaching, menneskesyn, verdier, tankesett, etiske problemstillinger
 • Coachingrelasjonen
 • Ferdigheter og virkemidler i coaching
 • Struktur, metodikk og gjennomføring av coachingprosessen og – samtalen
 • Ledelsesbasert coaching, muligheter og fallgruver/dilemmaer
 • Egen coachingrolle

Læringsmål: Coaching skal (videre)utvikle deltakernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen coaching. Dette skal gjøre deltakerne i stand til å coache kollegaer og medarbeidere med hensikt å frigjøre deres potensial, finne egne svar og få dem til å handle selvstendig og reflektert i yrkesrollen. Coaching blir satt inn i en ledelsesmessig og organisatorisk ramme.

Hovedtema 2: Selvledelse skal gi deltakerne praktiske metoder og strategier til å lede seg selv, og inneholder følgende områder:

 • Faglig og teoretisk grunnlag for selvledelse
 • Verdier og mening
 • Atferdsmessige strategier
 • Naturlige belønninger og indre motivasjon
 • Kognitive strategier
 • Å lede andre til å lede seg selv (såkalt superledelse)
 • Egen selvledelse

Læringsmål: Selvledelse skal (videre)utvikle deltakernes praktiske ferdigheter i å lede seg selv for å bedre egen effektivitet, struktur og motivasjon i arbeidet.

Hovedtema 3: Organisasjonspsykologi skal belyse aktuelle problemstillinger på arbeidsplassen med utgangspunkt i psykologisk teori fra områdene:

 • Ulike perspektiver på ledelse
 • Personlighet
 • Motivasjon
 • Kognitive prosesser
 • Emosjoner
 • Kommunikasjon
 • Grupper og team

Læringsmål: Organisasjonspsykologi skal gi grunnleggende psykologiske kunnskaper til å analysere og forstå aktuelle fenomener innenfor organisasjon, ledelse og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. De teoretiske kunnskapene skal også utgjøre en del av det teoretiske grunnlaget for coaching og selvledelse.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet skal bidra til å utvikle deltakernes kompetanse i å mestre ulike sider ved lederrollen, først og fremst personlige og relasjonelle sider. Lederrollen defineres her som både det å lede seg selv og å lede andre.

Videre utdanning

Studiet er et videreutdanningsprogram, og kan etter individuell søknad innpasses (15 stp) i breddemasteren ”Master in Public Administration” ved HiL.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet består av 6 samlinger over 2 dager

Pedagogiske metoder:

 • Oppstartssamtale for å fastsette målsetting med studiet for deltaker og deltakers organisasjon
 • Forelesninger og etterlesninger
 • Gruppe- og plenumsdialoger
 • Pratiske øvelser og treningsoppgaver
 • Praktisk arbeid med eget læringsprosjekt i mellomperiodene (aksjonslæring)
 • Avslutningssamtale for å evaluere måloppnåelse i etterkant av studiet

Det er obligatorisk deltakelse i aktiviteter i studiet, både på samlinger og praktiske øvelser i egen organisasjon. Deltakerne må være med på minst ¾ av tiden på samlingene. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med eget personlige læringsprosjekt etter prinsippet om aksjonslæring. Dette innebærer etablering av treningsplan, gjennomføre konkrete treningsaktiviteter og skrive treningslogger. Det skal i alt skrives fem logger som leveres inn til godkjenning, hver på 2-4 sider. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for loggene.

Eksamensform

Eksamen er frivillig. Deltakere som tilfredsstiller arbeidskravene, men som ikke går opp til eksamen, får utstedt deltakerbekreftelse.

Eksamen baseres på:

 • Prosjektoppgave med utgangspunkt i eget læringsprosjekt, 18-20 sider. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for utforming av prosjektoppgaven.
 • Muntlig samtale med utgangspunkt i prosjektoppgaven. Samtalen gir grunnlag for eventu­ell karakterjustering. (Karakterskala A-F)
Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Bente Langvik Olsen 15.03.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L