Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Mestring av rusepisoder og tilbakefallsforebyggende arbeid

Mestring av rusepisoder og tilbakefallsforebyggende arbeid


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1552
Opptak
Rusmiddeletatens Kompetansesenter, Oslo
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Rusmiddeletatens Kompetansesenter:

Niels Erik Opdahl, tlf 23 42 71 24, mobil 95 82 15 60, niels-erik.opdahl@rme.oslo.kommune.no

Høgskolen i Lillehammer:

Studiekoordinator Hans Anders Hanslien, tlf. 61 28 75 46, Hans.Hanslien@hil.no


Deltakerne skal etter fullført opplæringsprogram ha

  • økt mestring av samtaleferdigheter.
  • økt forståelse for personers egne erfaringer og større evne til å analysere og beskrive disse
  • økt evne til refleksjon over praksis og egen væremåte
  • økte kunnskaper om endringsprosesser og betingelser for endringsprosesser.
  • ferdigheter til å gjennomføre systematiske og målrettede samtaler om rusproblemer og tilbakefallsforebyggende tiltak.

Konkret betyr målene at deltakerne etter opplæringen har spesifikke ferdigheter i bruk av analyseverktøyet FAK-skjemaet i samtaler med klienter. Sentralt er forståelse for hvordan analysere svake og sterke øyeblikk, og i neste omgang benytte analysene til samtaler som kan gi innsikt i mekanismer ved avhengighet og håp om endring.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
To semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
15.09.2010
Studiekostnader
Studieavgiften er på kroner 5.000,- og faktureres ved oppstart av studiet. I tillegg kommer semesteravgift for B-delen.
Studiested

Alle studiesamlinger finner sted i Oslo.

Faglig innhold

Studiet gir en innføring i hvordan forstå rusavhengighet og tilbakefall, og hvordan gjennomføre analyser av ulike opplevde (rus)situasjoner som et tilbakefallsforebyggende tiltak. Undervisningen og veiledningen foregår rundt to punkter: Studentenes selverfaringer som hjelpere og muligheter for utvikling og forbedring og eksisterende kunnskap om arbeid med rusepisoder og tilbakefall.

Studiesamlingene:

Samling 1: Bli kjent. Grunnantagelser om avhengighet og holdninger i møte med rusavhengige. Endringssirkelen.
Samlingen gir introduksjon til en faglig forståelse av avhengighet, valg, endringsprosesser og mestringstillit.
Tema:
Rusfeltet, strømninger. Teorier om nødvendighet. Forholdet mellom kognisjon, følelser og atferd. Automatisert adferd og selvvalgte handlinger. Her-og-nå situasjoner. Holdninger til historier og livsverdener.
Fokus på svake øyeblikk: Arbeid uten løsningsfokus. En første introduksjon av sterke øyeblikk: Arbeid med løsningsfokus.

Samling 2: Arbeid med FAK-skjema: Svake og sterke øyeblikk. Teknisk og holdningsmessig ferdighetstrening.
Samlingen er en fokusering på forholdet mellom problemer og løsninger.
Tema:
Erfaringer fra ”fungerende liv”. Ambivalens. Er det vi som styrer over eget liv eller er det situasjonen som styrer oss? Hva som skal til for å sette læring ut i livet (støtte, læring og handling). Praktisering av FAK-skjema.
Fokus på svake og sterke øyeblikk: Hva hender i overgangangen fra problemfokus til løsningsfokus?

Samling 3: Bevisstgjøring og refleksjon. Ferdighetstrening. Arbeid med FAK-skjema.
Samlingen er en integrering av erfaringer hos deltakerne
Tema:
Prosesser i arbeid med FAK-skjemaer. Sterke Øyeblikk: Arbeid med løsningsfokus. Eksistensielle spørsmål. Hva er forholdet mellom intervjusituasjonen, hvor FAK-skjemaet settes opp og samtalen / refleksjonen over hendelsen etterpå? Bevisstgjøring av meg selv som samtalepartner. Relasjonsarbeid.

Samling 4: Tilbakefallsforståelse og tilbakefallsforebygging. Å ta andres perspektiv: Å være nærværende og analytisk hjelper. Å utvikle egen praksis. Samlingen har et hovedfokus på tilbakefall og å utvikle egen praksis
Tema:
Ulike forståelser av tilbakefall og forbygging. Forholdet mellom nå og framtid. Finne sin egen stil. Videreutvikle det metodiske verktøyet. Tanker om framtidig arbeid. Evaluering.

Læringsmål
Deltakerne skal etter fullført opplæringsprogram ha økt evne til refleksjon over praksis og egen væremåteøkte kunnskaper om endringsprosesser økt mestring av samtaleferdigheter.økt forståelse for personers egne erfaringer og større evne til å analysere og beskrive disseferdigheter til å gjennomføre systematiske og målrettede samtaler om rusproblemer og tilbakefallsforebyggende tiltak.

Opptakskrav

Søknad om opptak sendes til: Kompetansesenter – rus, Oslo. Postboks 7104 St. Olavs plass, 0130 Oslo, innen 1. juni. Søknadsskjema kan lastes ned ved å følge denne linken: http://www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no/kompetansesenteret/videreutdanning/

Man kan søke om opptak til både A- og B-delen innen 1. juni 2010, men siste frist for søknad til B-del er 10. januar 2011. Bestått A-del er en forutsetning for å kunne ta eksamen i B-delen.

Opptakskravet for B-delen er relevant bachelorgrad (sosionom, barnevern, vernepleier, sykepleier, lærerutdanning, pedagogikk, sosiologi, sosialantropologi, kriminologi) eller tilsvarende høyere utdanning.

Yrkesmuligheter

Studiet skal gi studentene grunnlag for å kunne møte rusavhengige personer på en slik måte at personene

  1. forstår rusepisoder som en del av sin læringshistorie og livsverden
  2. opplever tro på at endring er mulig

Gir kvalifikasjoner for arbeid med tilbakefall først og fremst i poliklinisk sammenheng, men og i institusjonssammenheng.

Undervisnings- og læringsmetode

Fire samlinger med undervisning, øvelser, gruppeoppgaver og rollespill.

Mellom samlingene skal studentene integrere teori og metodikk på sine arbeidsplasser. Studentene mottar veiledning og kollegaveiledningsgrupper

Eksamensform

Obligatorisk fremmøte Det forutsettes at studentene møter til undervisning på samlingene og til sine respektive veilednings- og kollegagrupper. Det er et krav om minimum 80 % tilstedeværelse for å kunne fremstille seg for test og eksamen. Fravær dokumenteres med sykemelding/egenmelding. Studiet består av et praktisk ferdighetskurs (del A) og studiepoenggivende fordypning (del B = 15 SP) Del A avsluttes med en praktisk demonstrasjon av ferdigheter i FAK-analyse. (FAK – test) I B-delen skrives en oppgave (ca. 15 sider). For å kunne gå opp til eksamen i B-delen må A-delen være bestått. Oppgaven vurderes på en karakterskala fra A –F). Deretter avholdes muntlig eksamen hvor kandidaten forsvarer sin oppgave og får spørsmål fra pensum. Justering av karakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Anders Hanslien 06.04.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L