Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Personalutvikling og ledelse 1 (PU1) (2010 - 2011)

Personalutvikling og ledelse 1 (PU1) (2010 - 2011)


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kode
1005
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Avdelingsadm - telefon 61 28 83 02

Studieleder Ulla Higdem

Personalutvikling og ledelse del 1 (PU1) er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre. Studiet har vært en suksess i nærmere 20 år, noe som henger sammen med at det tar for seg - og ser i sammenheng - de fleste vanlige organisasjons- og ledelsesutfordringene en gjerne møter i det moderne arbeidsliv.

Studiet er i første rekke beregnet for personer som til daglig arbeider med ledelses- og personalsaker, og som er engasjert i problemstillinger knyttet til organisering, omstilling, kompetanseutvikling og læring i organisasjoner - eller personer som ønske å kvalfisere seg til denne type oppgaver. Det er like relevant enten tilknytningen er til offentlig virksomhet eller private bedrifter. Opptakravet er generell studiekompetanse/realkompetanse. Det legges i tillegg betydelig vekt på arbeidslivserfaring. Erfaring fra ledelsesarbeid er ønskelig.

Studiet består av fem hovedtemaer :

 • Organisasjon og ledelse
 • Arbeidspsykologi
 • Personalledelse
 • Arbeidsrett
 • Personal- og organisasjonsutvikling

Studiet er tilrettelagt for personer som er ute i arbeidslivet. Felles undervisning legges i hovedsak til en halv dag i uka. Det forutsettes at studentene arbeider med stoffet mellom samlingene. Det er lagt opp til både gruppearbeid og individuelt selvstudium, og det er flere oppgaveinnleveringer i studiet. Studiet avsluttes med en muntlig eksamen.

Studiet har undervisning hver torsdag kl. 12.15 - 16.00:

 • I høstsemesteret ukene 34 - 48
 • I vårsemesteret ukene 1 - 17

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift på ca. 500 kr. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Studiet tilbys også som nettstudium gjennom NKS Nettstudier - les mer.


Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse. del 1 (PU1) er egnet for deg som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner.

Fagkretsen består av beslektede faglige emner som støtter opp under hverandre og som til sammen gir et godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner. De sentrale fagområder i studiet er organisasjon og ledelse, personaladministrasjon, organisasjonspsykologi, arbeidsrett og personal- og organisasjonsutvikling.

Studiet tar sikte på

 • å gi kunnskap om sentrale begreper og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse
 • å gi en faglig bakgrunn for praktisk arbeid med forandrings- og utviklingsarbeid i organisasjoner
 • å bidra til en faglig reflektert holdning til arbeidsoppgaver og utfordringer innen organisasjon og personalledelse.

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 år på deltid
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
26.08.2010
Studiekostnader
Det beregnes ingen studieavgift, men semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland og nødvendige utgifter til faglitteratur/skolemateriell.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet er bygd opp av følgende temaer:

 • Organisasjon og ledelse (tilsvarende 6 studiepoeng): Formålet er at studentene tilegner seg innsikt i og forståelse for hvordan en organisasjon er bygget opp og fungerer som et samspill av menneskelige og materielle ressurser, og innsikt i moderne ledelsesteorier og ulike perspektiv på ledelse.
 • Arbeidspsykologi (tilsvarende 6 studiepoeng): Formålet er at studentene tilegner seg innsikt i og forståelse for sentrale psykologiske forhold som den enkelte vil møte på arbeidsplassen.
 • Personalledelse (tilsvarende 6 studiepoeng): Formålet er at studentene tilegner seg innsikt i moderne personalledelse med vekt på et utviklingsperspektiv og kjennskap til sentrale metoder i moderne personalarbeid
 • Arbeidsrett (tilsvarende 6 studiepoeng): Formålet er at studentene tilegner seg kjennskap til de sentrale arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og kjennskap til de sentrale rettsregler og avtaler som regulerer samhandlingen mellom partene på arbeidsmarkedet.
 • Personal- og organisasjonsutvikling (tilsvarende 6 studiepoeng): Formålet er at studentene tilegner seg innsikt i ulike metoder og tilnærmingsmåter i arbeidet med personal- og organisasjonsutvikling.

Etter normal gjennomføringsplan for studiet tas de tre første moduler i første semester og de tre siste moduler i andre semester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering.

Yrkesmuligheter

Studiet er egnet for personer som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner. Studiet kan karakteriseres som en generell lederopplæring og er velegnet for personer med lederansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet gir godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner.

Videre utdanning

Personalutvikling og ledelse 1 (PU 1) kan bygges ut videre med PU 2 som er en faglig påbygging til PU 1.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om man har variert arbeidslivserfaring forut for studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Det er lagt opp til varierte arbeidsformer i studiet. Foruten forelesninger vil det bli arrangert to gruppearbeid, ett i hvert semester. I gruppearbeidene skal en gruppe studenter drøfte og søke å løse en øvingsoppgave hentet fra sentrale deler av pensum. Det er også et mål å søke å trekke inn studentenes praktiske arbeidslivserfaring i løsningen av de to gruppearbeidene.

For øvrig må en regne med å tilegne seg store deler av fagstoffet på egen hånd ettersom tallet på forelesninger og omfanget av gruppearbeidene vil være begrenset. Samlet forelesningstimetall vil være på ca. 120 timer, likelig fordelt på høst- og vårsemesteret.

Eksamensform

Eksamen består av tre deler:

 1. individuell skriftlig prosjektoppgave av et omfang som tilsvarer en ukes arbeid. Denne eksamen arrangeres i studiets siste del - dvs. april/mai måned i 2. semester.
 2. muntlig eksamen i tilknytning til den skriftlige prosjektoppgaven
 3. en skriftlig individuell 6-timers eksamen. Denne eksamen arrangeres ultimo mai måned.

Alle tre deler må være gjennomført med bestått karakter før karakterutskrift kan utstedes.

På vitnemålet gis det to separate karakterer - en for prosjektoppgaven og en for den skriftlige 6-timers eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 03.08.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L