Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Psykososialt arbeid med barn og unge - tverrfaglig videreutdanning (2010 - 2012)

Psykososialt arbeid med barn og unge - tverrfaglig videreutdanning (2010 - 2012)


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1516
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Vedlegg
application/pdf Psyksos arbeid flyer 2011 .pdf 4,74 MB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Sigrid Straand, Tlf. 61288299, sigrid.straand@hil.no

Hans Anders Hanslien, Tlf. 61287546, hans.hanslien@hil.no

Studiet er for fagfolk som arbeider med barn/unge (0 - 23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor, f.eks. i barnehage, grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT, barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, flyktningtjenester, frivillighetssentraler, politi og organisasjoner/frivillige lag.

Studiet er en praksisnær, tverrfaglig videreutdanning hvor målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det legges opp til at studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper, med relevante problemstillinger fra egen praksis og kommune.

Gladmelding
Statsbudsjettet for 2011 gir studiet rosende omtale, og bevilger midler til fortsatt gjennomføring med opptak også 2011. Søknadsfristen vil være 15. april 2011.

Studiet består av 4 selvstendige emner, se forenklet studieplan under. Det er 3 studiesamlinger à 3 dager pr. semester. Alle samlinger er onsdag kl. 10.15 - 16, torsdag kl. 9.15 - 16, og fredag kl. 9.15 - 15.

  • De første samlingene høsten 2010 er fastsatt til uke 34, 39 og 45.
  • Første samling våren 2011 blir i uke 2.

Mellom samlingene kommer selvstudium og gruppearbeid. Praksis- og gruppeveiledning blir gitt gjennom hele studiet i tverrfaglige grupper, fortrinnsvis lokalt. Hvert emne avsluttes med eksamen.Studiemodell Psykososialt arbeid med barn og unge

Emnetabell Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
PAB2001/1 Kompetanse- og tjenesteutvikling 15 O        
PAB2002/1 Psykisk helse hos barn og unge 15 O        
PAB2003/1 Tverrfaglig samordning og organisering
av tjenestetilbudet for barn og unge
15 O        
PAB2004/1 Psykososialt arbeid - ulik praks, teori
og etiske dilemmaer
15 O        
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
4 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2012
Studiestart
26.08.2010
Studiekostnader
Studiet er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet og er kostnadsfritt for deltakerne med unntak av ordinær semesteravgift, utgifter til litteratur og reise/oppholdskostnader.
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø.

Studiet kan inngå som del av masterstudier.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende i for eksempel barnevernpedagog, sosialt arbeid, vernepleier, sykepleier, lærer, førskolelærer, kulturfag eller politifag. Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå kan bli tatt opp etter individuell vurdering.

Søker må i tillegg ha minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn eller ungdom etter fullført grunnutdanning.

Studentene må under utdanningen være i arbeid med barn eller ungdom i minimum 50% stilling.

Videre utdanning

Studiet gir innpassing av 30 studiepoeng i Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge ved HiL for de som tilfredsstiller opptakskravene til dette studiet. Det arbeides med å utvikle et nytt mastertilbud ved HiL hvor studiet kan inngå med 60 studiepoeng. NB! Med forbehold om godkjenning i HiLs styre og NOKUT.

Eksamensform

Se under det enkelte emne

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Anders Hanslien 26.10.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L