Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)


Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Kode
1548
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Annelise Eng Øvermo eller Mona Stokke


Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) ble opprettet 1.juli 2006, samtidig med at Aetat og Trygdeetaten ble lagt ned. I samarbeid med alle landets kommuner skal den nye etaten etablere lokale NAV kontorer over hele landet innen 2010 med følgende hovedformål:

 • Få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad
 • Forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov
 • Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

For å oppnå NAV-reformens hovedformål, kreves det at medarbeiderne arbeider annerledes enn før. De må utvikle nye metoder og jobbe etter andre arbeidsprosesser enn tidligere. Brukerperspektivet må vektlegges enda tydeligere. Dette krever ny faglig kompetanse, og i særdeleshet veileder-kompetanse. Veilederrollen bør utvikles til et virke i skjæringspunktet mellom ulike forvaltnings-kulturer som har sitt utspring i teori (fagkompetanse, lovverk mv.) og praksis.

Behovet for å heve NAV-medarbeidernes veiledningskompetanse blir også understøttet av OECD-rapporten fra 2002 om veiledningsfeltet i Norge, som pekte på behovet for å styrke og samordne den norske offentlige veilednings-tjenesten i et bredt perspektiv, hvor profesjonell veiledning også til voksne er sentralt. Videre konkluderer rapporten med at tjenestene i Norge pr. i dag fokuserer mer på informasjon enn på veiledning, og at dette er en substansiell svakhet Norge bør jobbe for å motvirke.

Med bakgrunn i de behov som er avdekket skal studieplanen gi kompetanseheving for veiledere i NAV. Utdanningen vil fokusere på følgende 2 emner:

 • Veiledning på individnivå
  (15 studiepoeng)
 • Veiledning på gruppe- og organisasjonsnivå
  (15 studiepoeng)

Hovedformålet med gjennomført studium er at deltakerne skal:

 • ha tilegnet seg kunnskap om sentrale prinsipper og teorier som ligger til grunn for kommunikasjon, samhandling og veiledning.
 • ha utviklet relevante kommunikasjons-ferdigheter innen veiledning på individ, gruppe og organisasjonsnivå.
 • ha tilegnet seg kunnskap om organisatorisk utviklings- og nettverksarbeid, som skal bidra til at brukerne tar selvstendige valg i forhold til arbeid, mestring og aktivitet.
 • ha tilegnet seg selvinnsikt som veileder og evne til refleksjon over egen arbeids-hverdag og praksis.

Dette krever god tid til øving, veiledning og refleksjon – både på samlinger og arbeidsplassen.


Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
Veiledning på individnivå 15 O 15  
Veiledning på gruppe og
organisasjonsnivå
15 O   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Faglig innhold

Studiet er utviklet som en halvårsenhet (30 studiepoeng), som gjennomføres på deltid over 1 år, og består av 2 selvstendige emner à 15 studiepoeng som bygger på hverandre.

Studiets innhold er følgende:

 • Emne 1: Veiledning på individnivå
  (15 studiepoeng), høsten 2010:
  Utvikle kompetanse i veiledning på individnivå. Det legges vekt på å flytte fokus fra å være informatør til å veilede brukere til å foreta selvstendige valg og planlegge sin egne karriere mht. arbeid, aktivitet og mestring. Emnet legger også vekt på at deltakerne skal utvikle sin bevissthet og selvforståelse som veileder.
 • Emne 2: Veiledning på gruppe og organisasjonsnivå
  (15 studiepoeng), våren 2011:
  Utvikle kompetanse i veiledning på gruppe- og organisasjonsnivå. Emnet tar videre for seg hvordan arbeidsfellesskap og organisasjoner fungerer og utvikles/endres, herunder gruppedynamikk. Emnet tar også for seg samarbeid og nettverksbygging mot eksterne samarbeidspartnere.
Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og arbeidstilknytting til arbeids- og velferdsforvaltningen i studietiden.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L